Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 24.04.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 24.04.2024 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 78 / 17.04.2024 г. (08-00-542 / 17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода юли-декември 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”
  2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 73/16.04.2024 г. (08-00-526/16.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2023 г. за планираните дейности и разходи за 2024 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77/17.04.2024 г. (08-00-541/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 15309.30.21, с площ от 2900/4500 идеални части, находящ се в гр. Годеч, област Софийска, местност „ПЕПЕЛНИЦА ВАГЕ“ и закупуване от Община Годеч, във връзка с разширяване на гробищния парк в гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 76/17.04.2024 г. (08-00-540/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XXXII – 437 от квартал 33 по действащия регулационен план на град Годеч, одобрен със заповед № АБ - 277 от 24.07.1984 г. и изменен със заповед № КР - 71 от 07.12.2022 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/17.04.2024 г. (08-00-539/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост на Звено „Чистота и озеленяване“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  6. Разглеждане на Предложение с вх. № 74 / 16.04.2024 г. (08-00-527/16.04.2024 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.139.505 в м. „Дома” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
  7. Разглеждане Предложение с вх.№ 71 / 29.03.2024 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година и Общинска програма за закрила на детето за 2024 година.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
  8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.04.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

18.04.2024 г.
материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали
===================================================