Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 28.06.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.06.2024 година от 10,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 86 / 21.05.2024 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 105 / 21.06.2024 г. (08-00-873/21.06.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104 / 21.06.2024 г. (08-00-872/21.06.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 101 / 19.06.2024 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх. № 106 / 21.06.2024 г. (08-00-867/20.06.2024 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр. Годеч в кв.105
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 103 / 21.06.2024 г. (08-00-871 / 21.06.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2024/2025 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 102 / 21.06.2024 г. (08-00-870/ 21.06.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2024/2025 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.06.2024 г. от 09,30 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

21.06.2024 г.
================================================