Съобщения-Общински съвет

Обсъждане на проект за изменение на Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 10.04.2017 г. в деловодството на общинската администрация.

Приложения:

1. Мотиви

2. Предложение за изменение на Наредба 4

=================================================================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 23.02.2017

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.02.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 31.01.2017г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 29.12.2016г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.12.2016 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

         1. Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2017 година /изх.№ 114/21.12.2016 г./

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№256/21.12.2016 г. (08-00-1508/24.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

3. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 250/21.12.2016г. (08-00-1608/21.12.2016 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: План-сметката за такса битови отпадъци за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 249/20.12.2016г. (08-00-1599/20.12.2016 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Запис на Заповед в полза на ДФ „Земеделие”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№251/21.12.2016г. (08-00-1609/21.12.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Бракуване на лек автомобил „Рено Рапид”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 257/21.12.2016 г. (08-00-1610/21.12.2016г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещения в Младежки дом.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№252/21.12.2016г. (08-00-1606/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

8. Разглеждане на Предложение с вх.№253/21.12.2016г. (08-00-1607/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Процедура по отчуждаване за достъп до улица с о.т. 468-458а-458 в кв.122 и кв.123 по плана на гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията"

9. Разглеждане на информация с вх. № 254/21.12.2016г. (08-00-1611/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Проекти, с които Община Годеч е кандидатствала през 2016 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

10. Разглеждане на информация с вх. № 255/21.12.2016г. (08-00-1612/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Зимна подготовка относно снегопочистването.

Вносител: Кмета на община Годеч

11. Информация за дейността на СУ”Проф.д-р Асен Златаров”, НУ”Христо Ботев” и ДГ”Юрий Гагарин” и отчети за финансовото състояние.

Вносители: Директорите

12. Информация за дейността и изразходваните бюджетни средства от спортните клубове, субсидирани от общинския бюджет през 2016 година.

       13.Други

13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                                            Председател на ОбС – Годеч

                                             Мария Владимирова  

21.12.2016 г.

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 30.11.2016г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.11.2016 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:   

Покана за свикване на заседание на общински съвет – Годеч /10-2016

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 24.10.2016 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Обсъждане на проект за Наредба за и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти

ПРОЕКТ

 

Н А Р Е Д Б А


ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти /ПО/ на територията на Община Годеч, в съответствие с чл.56 и следващите от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Вижте целия текст:

Мотиви за приемане на Наредбата.

Обсъждане на проект за Наредба за определяне условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч

ПРОЕКТ!

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ГОДЕЧ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тази Наредба се определят условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч.

Чл.2 Разпоредбите на настоящата наредба се прилагат от детските градини на територията на Община Годеч, които осъществяват предучилищно образование и от общинските училища, които осъществяват задължително предучилищно образование при осигурени условия за това, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.

Вижте целия текст:

Мотиви за приемане на наредбата.