Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 23.12.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23.12.2022 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№123/13.10.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Приемане на Наредба за обществения ред, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№145 /14.11.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Допълнение на Решение №124 по Протокол № 11 / 30.11.2021 г.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 134 / 31.10.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.07.2021 – 31.12.2021 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 137 / 31.10.2022 г. (08-00-1397/ 31.10.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода юли 2021-декември 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 147/ 21.11.2022 г. (08-00-1481 / 21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 158/ 16.12.2022 г. (08-00-1597 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 150/22.11.2022 г. (08-00-1489 /22.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Освобождаване от заплащане на наем от наематели по сключени договори за наем за имоти и терени- общинска собственост, намиращи се в двора на СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№148 /21.11.2022г. (08-00-1482/21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№136 / 31.10.2022г. (08-00-1396/31.10.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Допълнителен списък с поземлени имоти за включване в процедурата за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№149 /21.11.2022г. (08-00-1483/21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 141 / 03.11.2022г. (08-00-1416 / 03.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.149.973 в м. „Найденова” от кадастралната карта на землището на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 135 / 31.10.2022г. (08-00-1388 / 26.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение на ПУП на град Годеч в кв.120, 120а и 128.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 139 / 31.10.2022г. (08-00-1399 / 31.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на Регион Костинброд /2021-2028/ година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 138 / 31.10.2022г. (08-00-1400 / 31.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията набезстопанствените кучета на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 140 / 31.10.2022г. (08-00-1398 / 31.10.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община  Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
16. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 151 / 22.11.2022 г. (08-00-1490 / 22.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заплащане на здравноосигурителни вноски на Илиан Младенов Младенов от гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
17. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 157/15.12.2022 г. (08-00-1586/15.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на родители на новородени деца през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/ 16.12.2022 г. (08-00-1598 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на техническата рекултивация на проект: „Рекултивация на депо с прекратена експлоатация, находящо се в землището на село Разбоище в имоти с № 001234 и №001192.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
19. Разглеждане Предложение с Вх.№ 133 / 31.10.2022 г. от Румяна Борисова – общински съветник относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”    
20. Други
20.1. Разглеждане Предложение с Вх.№ 155 / 14.12.2022 г. от Коци Костадинов – общински съветник относно: Презентация от фирма „Техноинокс инженеринг“ ЕООД за поставяне на мобилни системи за пречистване и структуриране на вода за питейно-битови нужди за населението на гр.Годеч.
20.2. Разглеждане Предложение с Вх.№ 156 / 14.12.2022 г. от Богомил Богомилов – общински съветник относно: Обсъждане на инвестиционния проект на Община Годеч „Основен ремонт на спортна площадка в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ База 2.
20.3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 22.12.2022 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

16.12.2022 г.
========================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 25.11.2022 година от 12,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

             Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.11.2022 година от 12,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:    
1.           Разглеждане Предложение с вх.№ 153 / 24.11.2022 г. от общински съветници относно: Изменение на Решение № 93 / 22.11.2022 година.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 25.11.2022 г. от 11,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 


      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

24.11.2022 г.
============================================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 22.11.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 22.11.2022 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:   
1.   Разглеждане Докладна записка с вх.№ 146 / 21.11.2022 г. (08-00-1479 / 21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 22.11.2022 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

21.11.2022 г.
========================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 20.10.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.10.2022 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 116/30.09.2022 г. (08-00-1243/30.09.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 120/11.10.2022г. (08-00-1294/11.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 118/04.10.2022г. (08-00-1220/27.09.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи с начин на трайно ползване, различно от пасища, мери и ливади.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
4. Разглеждане на Предложения с вх.№ 121/11.10.2022 и № 122/11.10.2022 г. (08-00-1295/11.10.2022 г. и № 08-00-1296/11.10.2022)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 124/14.10.2022г. (08-00-1317/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ VI-1597, целият  с площ от 670 кв.м, находящ се в кв. 28 по действащия регулационен план на град Годеч, община Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 126 / 14.10.2022г. (08-00-1319 / 14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.22.29 в м. „Петров рид” от кадастралната карта на землището на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 128/14.10.2022г. (08-00-1326/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.43.1002 в м. „Трап” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”   
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 127/14.10.2022г. (08-00-1320/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 73417.8.24 в м. „Старо лозе” от кадастралната карта на  село Туден, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119/10.10.2022г. (08-00-1292/10.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на село Разбоище в квартал 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”   
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 125/14.10.2022г. (08-00-1318/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на село Голеш в квартал 22.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
11. Други
11.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 18.10.2022 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
 14.10.2022 г.

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.09.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.09.2022 година от 19,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 114/28.09.2022 г. (08-00-1227/28.09.2022 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение на Решение № 79 от Протокол № 10/31.08.2022 г. на Общински съвет – Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
   
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 115/28.09.2022 г. (08-00-1228/28.09.2022 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Дофинансиране на обществен превоз на пътници по републиканска и общинска транспортна схема със средства от бюджета на Община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
 
         Koци Костадинов 
         Зам.-председател на ОбС – Годеч

=============================================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 31.08.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.08.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Разглеждане Докладна записка с вх.№ 106/24.08.2022 г. (08-00-1047/24.08.2022 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 108/25.08.2022г. (08-00-1051/25.08.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 107/24.08.2022 г. (08-00-1041/24.08.2022 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване проект за изменение ПУП на град Годеч, махала Молак в кв.17 и 18.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 109/25.08.2022 г. (08-00-1052/25.08.2022 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване проект за изменение ПУП на село Шума в квартали 3 и 3а /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5.   Други
     5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.       

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.08.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                                                         

                                                         Коци Костадинов
                                                        Зам.-председател на ОбС – Годеч

25.08.2022 г.
=====================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 04.08.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

          Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 04.08.2022 година от 13,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
    1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104/28.07.2022 г. (08-00-929/28.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Обсъждане и съгласуване на общинска транспортна схема.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 99/27.07.2022 г. (08-00-914/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост в УПИ I-за спорт, кв.134 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100/27.07.2022 г. (08-00-918/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 25 и 27.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/27.07.2022 г. (08-00-915/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 72.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 102/27.07.2022 г. (08-00-916/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 119.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 103/27.07.2022 г. (08-00-917/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на село Шума в квартал 6.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    7. Други
7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 02.08.2022 г. от 13,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                  Коци Костадинов
                 Заместник-председател на ОбС – Годеч

28.07.2022 г.
=================================================

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за района на Районен съд-Костинброд и Софийски окръжен съд - 28062022

 

      На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 15 / 25.02.2022 г. на Общински съвет – Годеч, публикува списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:
1. Антоанета Рангелова               Вх.№ 41 / 25.03.2022 г.
2. Антоанета Рангелова               Вх.№ 42 / 25.03.2022 г.
Изслушването на допуснатия до участие кандидат за съдебен заседател ще се проведе на 20.07.2022 г., от 11.00 часа,
 в малката заседателната зала в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” № 1.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Годеч становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
              Комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели:
Павлина Крумова  /п/
Евелина Лозанова  /п/
Никол Христова /п/


Вижте "ПРОТОКОЛА" -- ТУК:
Вижте "Автобиографии, мотивационни писма и документи на кандидатите"  -- ТУК:
===========================================