Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 12.04.2023 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12.04.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

    1. Разглеждане Предложение с вх.№ 65 / 05.04.2023 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Решение №30 и Решение №31, върнати за ново обсъждане в общински съвет със Заповед №ВР-14 / 29.03.2023 година на Областния управител на Софийска област.
Вносител: Председател Общински съвет
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
    2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Здравкова Димитрова.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    3. Разглеждане Предложения с вх.№ 48 / 14.03.2023 г. и вх. № 66 / 05.04.2023 г. от общински съветници относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч.       
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64 / 05.04.2023 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.01.2022 – 31.12.2022 година
Вносител: Председател на Общински съвет
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
    5.  Разглеждане на Предложение с вх.№ 57 / 05.04.2023 г. (08-00-499 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2022 г. за планираните дейности и разходи за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58 / 05.04.2023 г. (08-00-500 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на временна финансова помощ на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнение на одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0017  „Подготовка на стратегия за местно развитие с участието на местната общност на територията на общини Берковица, Годеч, Драгоман“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    7. Разглеждане на Доклад с вх.№ 67 / 05.04.2023 г. (08-00-510 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План на приходите и Разчет на разходите на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61 / 05.04.2023 г. (08-00-503 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертна пазарна стойност на 79/3038 кв.м. идеални части от недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/  X – за ОЖС с площ от 3 038 кв.м, находящ се в кв. 42 по плана на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 55 / 05.04.2023 г. (08-00-496 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ: павилион със застроена площ от 68.00 кв. м., в имот № 473 по плана на град Годеч, находящ се на ул. „Нишава” гр. Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 56 / 05.04.2023 г. (08-00-497 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16 / шестнадесет / кв.м, бивш зъболекарски кабинет, находящо се в двуетажна масивна сграда, построена през 1962 г., със ЗП от 220 кв.м., попадаща в УПИ/парцел/ IV- за читалище и кметство, в кв. 31, по действащия регулационен план на с. Гинци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 59 / 05.04.2023 г. (08-00-501 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60 / 05.04.2023 г. (08-00-502 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция по заетостта.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62 / 05.04.2023 г. (08-00-505 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 127.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 63 / 05.04.2023 г. (08-00-506 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на с.Бърля, квартал 12 и 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 68 / 05.04.2023 г. (08-00-509 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
    16. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 54 / 05.04.2023 г. (08-00-494 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
    17. Други
17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 10.04.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.      

      
                                                Мария Владимирова
                                                Председател на ОбС – Годеч

06.04.2023 год.
==================================================

ПОКАНА за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч --- 14032023

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


     Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.03.2023 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:
   
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 48 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч.       
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Здравкова Димитрова.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”   
    Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 16.03.2023 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 

                                        Председател на ОбС – Годеч
                                        Мария Владимирова 
14.03.2023 г.
=====================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч --- 22022023

Изтеглете Поканата от ТУК

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.02.2023 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/22.02.2023 г. (08-00-313 /22.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Годеч за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28 /21.02.2023 г. (08-00-287/21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 41/ 22.02.2023 г. (08-00-312 /22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности на Община Годеч за периода 2024 г. - 2026 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 39 / 21.02.2023 г. (08-00-300/ 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на Разчет за извършване на авариен текущ ремонт на тръбни водостоци на път SFO1120 /Годеч-Лопушня-Шума/ и път SFO3125 /Годеч-Върбница/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44/ 22.02.2023 г. (08-00-315/ 22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на работен проект за обект: Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 45 / 22.02.2023г. (08-00-316 / 22.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Разходване на месечните отчисления по  чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за 2023 г., съгласно разпоредбите на § 60 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за закупуване на специализирана метачна машина.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33 / 21.02.2023г. (08-00-292 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 70 кв.м., придаващ се по регулация към УПИ XXXVIII-13, кв.4 по действащия регулационен план на гр. Годеч, квартал „Молак”, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 34 / 21.02.2023г. (08-00-293 /21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 70 кв.м., придаващ се по регулация към УПИ XVII-39, кв.4 по действащия регулационен план на с. Разбоище, община Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/ 21.02.2023 г. (08-00-289 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с  № 208, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на II (втори) етаж в сградата на бивша поликлиника, в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв.63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/ 21.02.2023 г. (08-00-290 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение № 2, с площ от 27 / двадесет и седем / кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом, попадаща в първа зона на гр. Годеч, УПИ I, кв.132а, по действащия план на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 32/ 21.02.2023 г. (08-00-291 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг  на имот публична общинска собственост-помещение, с площ 185 кв.м., находящо се в сградата на Младежки дом на пл. „Свобода“ № 4, гр. Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/21.02.2023 г. (08-00-284/21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 40/ 21.02.2023 г. (08-00-285/ 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.)
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35/ 21.02.2023 г. (08-00-294 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б / Част от околовръстен полигон на кв. "Додовица", гр. Годеч /.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/ 21.02.2023 г. (08-00-295 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/ 21.02.2023 г. (08-00-296 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Гинци в квартал 50.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/ 21.02.2023 г. (08-00-297 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Комщица в квартал 23.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

18.Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/22.02.2023г. (08-00-314/22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Младежта и спорта”

19. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 25/ 13.02.2023 г. (08-00-219 / 13.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

20.  Разглеждане Предложения с вх.№ 152 / 23.11.2022г.и вх.№ 24 / 06.02.2023 г. от общински съветници относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

21.  Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 25/ 13.02.2023 г. (08-00-219 / 13.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

22. Други
22.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.02.2023 г. от 17,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
       

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

22.02.2023 г.
==========================================================

ПОКАНА за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч - 06022023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

          Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 08.02.2023година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

      1. Разглеждане Предложения с вх.№152/ 23.11.2022г.и вх.№ 24 / 06.02.2023 г. от общински съветници относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 08.02.2023 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 
 

            Председател на ОбС – Годеч
           Мария Владимирова 
06.02.2023 г.

==============================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч --- 24012023

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.01.2023 година от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.Представяне Отчет с вх.№ (08-00-113/24.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 2 / 16.01.2023 г. (08-00-53/ 16.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост за подпомагане на гражданите, чрез финансиране със собствени средства на Община Годеч изготвянето на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/ 24.01.2023 г. (08-00-115 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/ 16.12.2022 г. (08-00-1598 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на техническата рекултивация на проект: „Рекултивация на депо с прекратена експлоатация, находящо се в землището на село Разбоище в имоти с № 001234 и №001192.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/23.01.2023г. (08-00-101 / 23.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 6 / 23.01.2023г. (08-00-100/ 23.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 12 / 23.01.2023 г. (08-00-106 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13 / 24.01.2023 г. (08-00-112 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната на отдадените под наем общински имоти и терени на територията на община Годеч през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 14 / 24.01.2023 г. (08-00-114 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Поименен списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 4 / 20.01.2023 г. (08-00-98 / 20.01.2023 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2023/2024 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 5 / 20.01.2023 г. (08-00-99 / 20.01.2023 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                  ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

12. Разглеждане Предложение с вх.№ 8 / 23.01.2023 г. (08-00-102 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11 / 23.01.2023 г. (08-00-105 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП-план за застрояване на ПИ с идентификатор 15309.41.23 в м.“Балкиница“, гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9 / 23.01.2023г. (08-00-103/23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2022 г. Приемане Общински план за младежта за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15.  Разглеждане Предложение с вх.№ 10/23.01.2023г. (08-00-104/23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 3/20.01.2023г. (08-00-89 /20.01.2023 г.)от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение №85 / 20.10.2022 година.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 152/23.11.2022г. от Тодор Тодоров – общински съветник относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

18. Други
18.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.01.2023 г. от 17,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
    
    
Мария Владимирова
             Председател на ОбС – Годеч

24.01.2023 г.

==========================================================================================

 

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 23.12.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23.12.2022 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№123/13.10.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Приемане на Наредба за обществения ред, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№145 /14.11.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Допълнение на Решение №124 по Протокол № 11 / 30.11.2021 г.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 134 / 31.10.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.07.2021 – 31.12.2021 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 137 / 31.10.2022 г. (08-00-1397/ 31.10.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода юли 2021-декември 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 147/ 21.11.2022 г. (08-00-1481 / 21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 158/ 16.12.2022 г. (08-00-1597 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 150/22.11.2022 г. (08-00-1489 /22.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Освобождаване от заплащане на наем от наематели по сключени договори за наем за имоти и терени- общинска собственост, намиращи се в двора на СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№148 /21.11.2022г. (08-00-1482/21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№136 / 31.10.2022г. (08-00-1396/31.10.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Допълнителен списък с поземлени имоти за включване в процедурата за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№149 /21.11.2022г. (08-00-1483/21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 141 / 03.11.2022г. (08-00-1416 / 03.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.149.973 в м. „Найденова” от кадастралната карта на землището на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 135 / 31.10.2022г. (08-00-1388 / 26.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение на ПУП на град Годеч в кв.120, 120а и 128.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 139 / 31.10.2022г. (08-00-1399 / 31.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на Регион Костинброд /2021-2028/ година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 138 / 31.10.2022г. (08-00-1400 / 31.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията набезстопанствените кучета на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 140 / 31.10.2022г. (08-00-1398 / 31.10.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община  Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
16. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 151 / 22.11.2022 г. (08-00-1490 / 22.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заплащане на здравноосигурителни вноски на Илиан Младенов Младенов от гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
17. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 157/15.12.2022 г. (08-00-1586/15.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на родители на новородени деца през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/ 16.12.2022 г. (08-00-1598 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на техническата рекултивация на проект: „Рекултивация на депо с прекратена експлоатация, находящо се в землището на село Разбоище в имоти с № 001234 и №001192.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
19. Разглеждане Предложение с Вх.№ 133 / 31.10.2022 г. от Румяна Борисова – общински съветник относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”    
20. Други
20.1. Разглеждане Предложение с Вх.№ 155 / 14.12.2022 г. от Коци Костадинов – общински съветник относно: Презентация от фирма „Техноинокс инженеринг“ ЕООД за поставяне на мобилни системи за пречистване и структуриране на вода за питейно-битови нужди за населението на гр.Годеч.
20.2. Разглеждане Предложение с Вх.№ 156 / 14.12.2022 г. от Богомил Богомилов – общински съветник относно: Обсъждане на инвестиционния проект на Община Годеч „Основен ремонт на спортна площадка в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ База 2.
20.3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 22.12.2022 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

16.12.2022 г.
========================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 25.11.2022 година от 12,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

             Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.11.2022 година от 12,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:    
1.           Разглеждане Предложение с вх.№ 153 / 24.11.2022 г. от общински съветници относно: Изменение на Решение № 93 / 22.11.2022 година.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 25.11.2022 г. от 11,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 


      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

24.11.2022 г.
============================================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 22.11.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 22.11.2022 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:   
1.   Разглеждане Докладна записка с вх.№ 146 / 21.11.2022 г. (08-00-1479 / 21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 22.11.2022 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

21.11.2022 г.
========================================================