Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 04.08.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

          Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 04.08.2022 година от 13,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
    1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104/28.07.2022 г. (08-00-929/28.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Обсъждане и съгласуване на общинска транспортна схема.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 99/27.07.2022 г. (08-00-914/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост в УПИ I-за спорт, кв.134 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100/27.07.2022 г. (08-00-918/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 25 и 27.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/27.07.2022 г. (08-00-915/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 72.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 102/27.07.2022 г. (08-00-916/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 119.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 103/27.07.2022 г. (08-00-917/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на село Шума в квартал 6.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    7. Други
7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 02.08.2022 г. от 13,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                  Коци Костадинов
                 Заместник-председател на ОбС – Годеч

28.07.2022 г.
=================================================

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за района на Районен съд-Костинброд и Софийски окръжен съд - 28062022

 

      На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 15 / 25.02.2022 г. на Общински съвет – Годеч, публикува списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:
1. Антоанета Рангелова               Вх.№ 41 / 25.03.2022 г.
2. Антоанета Рангелова               Вх.№ 42 / 25.03.2022 г.
Изслушването на допуснатия до участие кандидат за съдебен заседател ще се проведе на 20.07.2022 г., от 11.00 часа,
 в малката заседателната зала в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” № 1.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Годеч становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
              Комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели:
Павлина Крумова  /п/
Евелина Лозанова  /п/
Никол Христова /п/


Вижте "ПРОТОКОЛА" -- ТУК:
Вижте "Автобиографии, мотивационни писма и документи на кандидатите"  -- ТУК:
===========================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.06.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.06.2022година от 15,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№93/22.06.2022г. (08-00-760/22.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост на Звено „Чистота и озеленяване“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№77/10.06.2022г. (08-00-706/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№94 /23.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център - Годеч” ЕООД за 2021 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

4. Разглеждане на Предложение с вх.№95/23.06.2022г. (08-00-762/23.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и даване съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план за осигуряване на трасе за оптичен кабел в землището на с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Други
5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.06.2022 г. от 15,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.   
   
Председател на ОбС – Годеч                      Мария Владимирова /П/
23.06.2022 г.

=========================================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 16.06.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4 , т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.06.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/10.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч Годеч относно: Изменение на Решение № 65 от 16.06.2021 г.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 81/10.06.2022 г. (08-00-705/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Закупуване на транспортно средство и извършване на морфологичен анализ на отпадъците от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№77/10.06.2022 г. (08-00-706/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№78/10.06.2022 г. (08-00-707/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №2014 с площ от 190кв.м, придаващ се по регулация към УПИ ХХ-1919, находящ се в кв.110 по плана нагр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№79/10.06.2022 г. (08-00-708/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, с площ от 855 кв.м, находящ се в кв.110 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 80/10.06.2022 г. (08-00-709/10.06.2022 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на община Годеч относно:Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№82/10.06.2022 г. (08-00-710/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор № BG06RDNP001-19.462-0003-С01/15.09.2021 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 83/10.06.2022 г. (08-00-7111/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане на Административен договор № BG06RDNP001-19.462-0003-С01/15.09.2021 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 85/10.06.2022 г. (08-00-712/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 86/10.06.2022 г. (08-00-713/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение пред Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 87/10.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч Годеч относно:Определяне на нов представител на Община Годеч в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 84/10.06.2022 г. (08-00-714/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на продажна цена на поцинковани кофи за смет- 110 литра.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
13. Други
13.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 15.06.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
10.06.2022 г.

===========================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 31.05.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.05.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/25.05.2022г. (08-00-622/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 63/25.05.2022г. (08-00-620/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Възлагане изпълнение на дейностите по проект „ Патронажна грижа + в Община Годеч”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64/25.05.2022г. (08-00-617/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 95 кв.м, придаващ се регулация към УПИ IV-223, находящ се в кв.31 по плана на с.Туден, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№65/25.05.2022г. (08-00-616/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 66/25.05.2022 г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 67/25.05.2022г. (08-00-621/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2021 година и приемане Програма за закрила на детето за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/27.04.2022г. (08-00-495/27.04.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 69/25.05.2022г. (08-00-618/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

9. Други
9.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.05.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
       
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
25.05.2022 г

==================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 05.05.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 05.05.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№46/26.04.2022г. (08-00-480/26.04.2022 г. ) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49/27.04.2022г. (08-00-489/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 60 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IX-20, кв. 2 по действащия регулационен план на с.Мургаш, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№50/27.04.2022г. (08-00-490/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXIV-1553 с площ от 646кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/27.04.2022г. (08-00-491/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXV с площ от 544 кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№48 /27.04.2022г. (08-00-488/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №3 с площ от 27 кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№53/27.04.2022г. (08-00-493/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Разбоище в кв. 7 и 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглежданена Предложение с вх.№45/26.04.2022г. (08-00-479/26.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/27.04.2022г. (08-00-492/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2022.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/27.04.2022 г. от Мария Владимирова - председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/27.04.2022г. (08-00-495/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бъдещо разпореждане с общински имот.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”


11. Други.
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 03.05.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
   
     
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч


27.04.2022 г.

=============================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.03.2022

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.03.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/21.03.2022г. (08-00-298/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Годеч за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/22.03.2022г. (08-00-307/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Дофинансиране на обществен превоз на пътници по общинска и републиканската транспортна схема със средства от бюджета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/22.03.2022г. (08-00-308/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.       
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане Доклад от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане Бюджет на Община Годеч за 2022 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2022 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 34 /21.03.2022г. (08-00-301/21.03.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
 ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32/21.03.2022г. (08-00-299/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35/21.03.2022г. (08-00-303/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27 кв.м, находящо се в поземлен имот 006756, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/ 21.03.2022г. (08-00-297/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472 кв.м, находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/22.03.2022г. (08-00-309/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 132а.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 39/22.03.2022г. (08-00-306/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 121.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/04.03.2022г. (08-00-229/04.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Гинци, кв. 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 29/18.03.2022г. (08-00-289/18.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Шума, кв. 3.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 33 / 21.03.2022 г.от Мария Владимирова - председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Решение №121 по Протокол №11 от 30.11.2021 г. от заседание на ОбС - Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
14. Други
14.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 25.03.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
        
Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

22.03.2022 г.
============================================

Обявление за избор на съдебни заседатели - 02032022

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 15 по Протокол № 2 / 25.02.2022 г. от заседание на Общински съвет - Годеч

Общински съвет – Годеч открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Годеч, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на  Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.8.да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдени с решението образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1, Приложение №1а);
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2, Приложение №2а);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение №3, Приложение №3а);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).

Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Годеч, секция „Общински съвет“ в обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

3. В срок до 30.04.2022 г., кандидатите за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд и Районен съд - Костинброд, подават до Общински съвет – Годеч заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а), заедно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Годеч  да се обръща за препоръки (Приложение №5);
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4
5. Приложение №5

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Костинброд
1. Приложение №1а
2. Приложение №2а
3. Приложение №3а
4. Приложение №4а
5. Приложение №5


МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Председател на Общински съвет – Годеч

================================================