Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 27.01.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.01.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1.     Разглеждане Отчет с вх.№ (08-00-63/21.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч

2.     Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 21.01.2022г. (08-00-64/21.01.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3.     Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 1/18.01.2022г. (08-00-52/18.01.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода 01.01.2021-30.06.2021 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4.     Разглеждане Предложение с вх.№ 4 /20.01.2022г. (08-00-57/20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5.     Разглеждане Предложение с вх.№ 5 /20.01.2022г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Определяне на нов размер на месечното възнаграждение на управителя на „Медицински център-Годеч“ ЕООД.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6.     Разглеждане Предложение с вх.№ 6/20.01.2022г. (08-00-56 /20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

7.     Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/20.01.2022г. (08-00-55 / 20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021 г. Приемане Общински план за младежта за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

8.     Разглеждане Предложение с вх.№ 8/20.01.2022г. (08-00-60 /20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9.      Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 21.01.2022г. (08-00-65/21.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XV – общ., кв. 120, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10.   Други
10.1.  Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 25.01.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

21.01.2022 г.
===========================================

Покана ОбС за 30.12.2021

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.12.2021 година от 11,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте Покана ОбС за 30.12.2021 -- ТУК:

Покана ОбС за 16.12.2021

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.12.2021година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте Покана ОбС за 16.12.2021 -- ТУК:

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.11.2021 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2021 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
      1.Разглеждане Предложение с вх.№ 149/24.11.2021 г. (08-00-1563/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    2. Разглеждане Предложение с вх.№ 150 /24.11.2021 г. (08-00-1564.24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Освобождаване от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    3. Разглеждане Предложение с вх.№ 151 /24.11.2021 г. (08-00-1565/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XIV- общ., целият  с площ от 475 кв.м, находящ се в кв. 120 по действащия регулационен план на град Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    4. Разглеждане Предложение с вх.№ 152 /24.11.2021 г. (08-00-1566/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XV- общ., целият  с площ от 710 кв.м, находящ се в кв. 120 по действащия регулационен план на град Годеч, област Софийска
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    5. Разглеждане Предложение с вх.№ 153 / 24.11.2021 г. (08-00-1567/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на Общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение със ЗП от 470 кв. м , находяща се в УПИ /парцел/ II – в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    6. Разглеждане Предложение с вх.№ 154/24.11.2021 г. (08-00-1568/24.11.2021 г.) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади за обявяване на търг по реда на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    7. Разглеждане Предложение с вх.№ 148 / 18.11.2021 г. (08-00-1536/17.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на плана за регулация по имотни граници на УПИ XXI-74 и УПИ XX-73,147 от кв.12 по плана на с.Губеш, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    8. Разглеждане Предложение с вх.№ 155 /24.11.2021 г. (08-00-1569/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    9. Разглеждане Предложение с вх.№ 156 /24.11.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч
Вносител: Председател на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
   10. Разглеждане Предложение с вх.№ 157/24.11.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Молби за отпускане на еднократна финансова помощ.
Вносител: Председател на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
   11.Други
Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  
      Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.11.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

      Мария Владимирова:
Председател на ОбС – Годеч

24.11.2021 г.
=================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 04.11.2021 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 04.11.2021 година ще се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 145 / 02.11.2021 г. (08-00-1492/ 02.11.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Възстановяване организацията на дви жението на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Никола Петков“ – гр.Годеч
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

          Неприсъственото извънредно заседание на постоянната комисия ще се проведе на 04.11.2021 г.
Питания, предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на гражданите, могат да бъдат отправени на електронната поща на Общински съвет – Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     
      Коци Костадинов:
Зам.-председател на ОбС – Годеч
02.11.2021 г.

===================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.09.2021 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.09.2021 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 119 / 26.08.2021 г. (08-00-1215/26.08.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 138/24.09.2021 г. (08-00-1330/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 30.06.2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 135/24.09.2021 г. (08-00-1325/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост и структура на общинска администрация.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
4. Разглеждане Предложение с вх.№ 136/24.09.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч относно: Утвърждаване на мамомерни паралелки в СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 129/24.09.2021 г. (08-00-1319/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Освобождаване от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 137/ 24.09.2021 г. (08-00-1312 / 23.09.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 127/21.09.2021 г. (08-00-1308/21.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, кв.133 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№133/24.09.2021 г. (08-00-1323/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.381-0001-C01 / 05.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 134/24.09.2021 г. (08-00-1324/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Договор № BG06RDNP001-19.381-0001-C01 / 05.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 139/24.09.2021 г. (08-00-1327/24.09.2021 г.) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади за обявяване на търг по реда на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 140/24.09.2021 г. (08-00-1328/24.09.2021 г) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 141/24.09.2021 г. (08-00-1329/24.09.2021 г) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 126/21.09.2021 г. (08-00-1310/21.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 125/21.09.2021 г. (08-00-1309/21.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 131/24.09.2021 г. (08-00-1321/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение регулацията на УПИ XI-23, УПИ XII-23 от кв.25 и УПИ III-23 от кв. 27 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 130/24.09.2021 г. (08-00-1320/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение ПУП на село Разбоище в кв.17.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17. Разглеждане Предложение с вх.№ 132/24.09.2021 г. (08-00-1322/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на село Губеш в кв.16 и кв.17.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане Предложение с вх.№ 128/21.09.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Допълнение на Решение №59/31.05.2021 г. на ОбС-Годеч.
Вносител: Председателят на ОбС
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19.Други
19.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  
     Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.09.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                                                                    Мария Владимирова: /П/
                                                                    Председател на ОбС – Годеч

24.09.2021 г.
=======================================

П О К А Н А за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч за 2020 година

            На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет - Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2020 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 24.09.2021 година. 
             Обсъждането ще се проведе на 28.09.2021 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/ гр.Годеч, пл. „Свобода” №1
              Обсъждането ще се проведе съобразно действащите противоепидемични мерки към датата на провеждането му.

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА /П/
Председател на Общински съвет-Годеч
 
ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Радослав Асенов –  Кмет на Община Годеч
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2020 г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2020 г.
Приложение №3 – Отчет на поименния списък на капиталовите разходи към 31.12.2020 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.
Приложение №5 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2020 г.
Приложение №14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година

Дата на публикуване: 16.09.2021 г.
==================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 13.09.2021година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 13.09.2021година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 122 /10.09.2021 г. (08-00-1271 /10.09.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч
относно: Одобрено проектно предложение на Община Годеч с № BG06RDNP001-19.462-0003 с наименование „Придобиване на преместваема, сглобяема сцена за организиране на традиционни местни празници и фестивали на територията на Община Годеч за поддържане, презентиране и съхранение на културното и духовно наследство” – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малки по мащаб туристическа инфраструктура”.
Вносител: Радослав Асенов –  кмет на Община Годеч,
Становище:  ПК по „ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Уведомително писмо от Велин Иванов – временно изпълняващ длъжността директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ град Годеч.

 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 13.09.2021 г. от 17,00 часа.
     
                                                             Мария Владимирова: /П/
                                                          Председател на ОбС – Годеч
10.09.2021 г.
===========================================