Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 05.05.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 05.05.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№46/26.04.2022г. (08-00-480/26.04.2022 г. ) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49/27.04.2022г. (08-00-489/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 60 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IX-20, кв. 2 по действащия регулационен план на с.Мургаш, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№50/27.04.2022г. (08-00-490/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXIV-1553 с площ от 646кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/27.04.2022г. (08-00-491/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXV с площ от 544 кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№48 /27.04.2022г. (08-00-488/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №3 с площ от 27 кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№53/27.04.2022г. (08-00-493/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Разбоище в кв. 7 и 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглежданена Предложение с вх.№45/26.04.2022г. (08-00-479/26.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/27.04.2022г. (08-00-492/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2022.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/27.04.2022 г. от Мария Владимирова - председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/27.04.2022г. (08-00-495/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бъдещо разпореждане с общински имот.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”


11. Други.
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 03.05.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
   
     
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч


27.04.2022 г.

=============================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.03.2022

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.03.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/21.03.2022г. (08-00-298/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Годеч за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/22.03.2022г. (08-00-307/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Дофинансиране на обществен превоз на пътници по общинска и републиканската транспортна схема със средства от бюджета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/22.03.2022г. (08-00-308/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.       
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане Доклад от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане Бюджет на Община Годеч за 2022 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2022 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 34 /21.03.2022г. (08-00-301/21.03.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
 ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32/21.03.2022г. (08-00-299/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35/21.03.2022г. (08-00-303/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27 кв.м, находящо се в поземлен имот 006756, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/ 21.03.2022г. (08-00-297/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472 кв.м, находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/22.03.2022г. (08-00-309/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 132а.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 39/22.03.2022г. (08-00-306/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 121.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/04.03.2022г. (08-00-229/04.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Гинци, кв. 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 29/18.03.2022г. (08-00-289/18.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Шума, кв. 3.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 33 / 21.03.2022 г.от Мария Владимирова - председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Решение №121 по Протокол №11 от 30.11.2021 г. от заседание на ОбС - Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
14. Други
14.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 25.03.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
        
Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

22.03.2022 г.
============================================

Обявление за избор на съдебни заседатели - 02032022

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 15 по Протокол № 2 / 25.02.2022 г. от заседание на Общински съвет - Годеч

Общински съвет – Годеч открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Годеч, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на  Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.8.да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдени с решението образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1, Приложение №1а);
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2, Приложение №2а);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение №3, Приложение №3а);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).

Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Годеч, секция „Общински съвет“ в обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

3. В срок до 30.04.2022 г., кандидатите за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд и Районен съд - Костинброд, подават до Общински съвет – Годеч заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а), заедно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Годеч  да се обръща за препоръки (Приложение №5);
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4
5. Приложение №5

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Костинброд
1. Приложение №1а
2. Приложение №2а
3. Приложение №3а
4. Приложение №4а
5. Приложение №5


МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Председател на Общински съвет – Годеч

================================================

ПОКАНА за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч, на 02.03.2022 година от 17,00 часа

ПОКАНА
за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 02.03.2022 година от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.  Разглеждане Предложение с вх.№ 24 / 28.02.2022 г. (08-00-216/ 28.02.2022 г.)  от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение със ЗП от 470 кв. м , находяща се в УПИ /парцел/ II – в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч за целите на настаняване на бежанци от Украйна, потърсили убежище в Република България.
Вносител: Радослав Асенов – кмет на община Годеч.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
  
 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 02.03.2022 г. от 16,30 часа голямата заседателна зала на Община Годеч. 
      

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 
01.03.2022 г.

======================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 25.02.2022година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.02.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/17.02.2022 г. (08-00-170/17.02.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/ 18.02.2022 г. (08-00-174 / 18.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 16 / 18.02.2022г. (08-00-172 / 18.02.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2022/2023 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 17 / 18.02.2022г. (08-00-173 / 18.02.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                  ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/ 17.02.2022 г. (08-00-171 / 17.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП-план за застрояване на ПИ с идентификатор 15309.4.13 в м.“Кръст“, гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 13 / 17.02.2022 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 18.02.2022 г. (08-00-175 / 18.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Младежта и спорта”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.02.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
  
       Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

18.02.2022 г.

============================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 27.01.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.01.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1.     Разглеждане Отчет с вх.№ (08-00-63/21.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч

2.     Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 21.01.2022г. (08-00-64/21.01.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3.     Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 1/18.01.2022г. (08-00-52/18.01.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода 01.01.2021-30.06.2021 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4.     Разглеждане Предложение с вх.№ 4 /20.01.2022г. (08-00-57/20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5.     Разглеждане Предложение с вх.№ 5 /20.01.2022г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Определяне на нов размер на месечното възнаграждение на управителя на „Медицински център-Годеч“ ЕООД.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6.     Разглеждане Предложение с вх.№ 6/20.01.2022г. (08-00-56 /20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

7.     Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/20.01.2022г. (08-00-55 / 20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021 г. Приемане Общински план за младежта за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

8.     Разглеждане Предложение с вх.№ 8/20.01.2022г. (08-00-60 /20.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9.      Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 21.01.2022г. (08-00-65/21.01.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XV – общ., кв. 120, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10.   Други
10.1.  Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 25.01.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

21.01.2022 г.
===========================================

Покана ОбС за 30.12.2021

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.12.2021 година от 11,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте Покана ОбС за 30.12.2021 -- ТУК:

Покана ОбС за 16.12.2021

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.12.2021година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте Покана ОбС за 16.12.2021 -- ТУК: