Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет на 30 декември -- 22122020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.12.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
     1. Разглеждане Предложение с вх.№ 198 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Отчет за дейността на ОбС-Годеч и неговите комисии за периода 01.07.2020-30.11.2020 г.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 195 / 21.12.2020 г. (08-00-1567/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Годеч, приети през периода ноември 2019 – март 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     3. Разглеждане Предложение с вх.№ 199 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2021 година.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     4. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 196 / 21.12.2020 г. (08-00-1565/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставени временни безлихвени заеми от Община Годеч за изплащане на възнагражденията на лицата, заети по проекти.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     5. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 197 / 21.12.2020 г. (08-00-1566/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 година и поименния списък за капиталовите разходи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     6. Разглеждане Предложение с вх.№ 188 / 27.11.2020 г. (08-00-1471 / 27.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 201 / 22.12.2020 г. (08-00-1569 / 22.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Разсрочване на публични общински вземания за такса битови отпадъци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     8. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     9. Разглеждане Предложение с вх.№ 200/22.12.2020 г. (08-00-1568/22.12.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
    10. Други
    10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.12.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч. 

                                                                               Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч
22.12.2020 г.
====================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет на 21 декември -- 15122020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.12.2020 година от 10,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Преразглеждане на Решение № 105 и Решение № 106 по Протокол № 10 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Годеч, върнати за ново обсъждане.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Други
2.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 21.12.2020 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
     
     
      Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

15.12.2020 г.
===========================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет на 30 ноември -- 23112020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 176/10.11.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 177/11.11.2020 г. (08-00-1412/11.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/20.11.2020 г. (08-00-1438/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 183/23.112020 г. (08-00-1443/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.132а.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 184/23.112020 г. (08-00-1446/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.32.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 185/23.11.2020 г. (08-00-1442/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схеми за разполагане на преместваеми обекти върху терени общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.11.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

23.11.2020 г.
============================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15.10.2020 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 157/11.09.2020 г. (08-00-1125/11.09.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните партньорства на Община Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 168/07.10.2020 г. (08-00-1252/07.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 166/07.10.2020 г. (08-00-1250/07.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч  и Поименния списък на капиталовите разходи за 2020 година.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 167/07.10.2020 г. (08-00-1251/07.10.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител:Заместник-кмет на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 169/07.10.2020 г. (08-00-1254/07.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 1 с площ от 7.85 кв. м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 170/07.10.2020 г. (08-00-1255/07.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертни пазарни оценки на движими вещи-общинска частна собственост: товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 171/08.10.2020 г. (08-00-1262/08.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.133.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 172/08.10.2020 г. (08-00-1263/08.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допускане на изработване на ПУП-ПЗ за Поземлен имот 61652.1.234 и Поземлен имот 61652.1.192, с. Разбоище, община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

 9. Разглеждане Предложение с вх.№ 173/09.10.2020 г. (08-00-1268/09.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ

 10. Разглеждане Предложение с вх.№ 174/09.10.2020 г. (08-00-1269/09.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Други

11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 13.10.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.                     

Мария Владимирова 

Председател на ОбС – Годеч

09.10.2020 г.

ПОКАНА за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 06.10.2020 година от 19,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 24.09.2020 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2019 година

        На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2019 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 18.09.2020 година.

Обсъждането ще се проведе на 21.09.2020 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/, гр.Годеч, пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Председател на Общински съвет-Годеч

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Радослав Асенов –  Кмет на Община Годеч
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2019 г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2019 г.
Приложение №3 – Отчет на поименния списък на капиталовите разходи към 31.12.2019 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.
Приложение №5 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2019 г.
Приложение №14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година.

Дата на публикуване: 09.09.2020 г.
======================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 28.08.2020 г. -- 20082020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.08.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

      1. Разглеждане Отчет за дейността на Общински съвет - Годеч за периода от 01.09.2019 г. до 30.06.2020 г. /вх.№ 143/07.08.2020 г./
Вносител: Председателят на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      2. Разглеждане Предложение с вх.№ 127/14.07.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от 2015 г. и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председателят на ОбС
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      3. Разглеждане Предложение с вх.№ 110/08.06.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч и приемане на нова Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч
Вносител: Председателят на ОбС
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      4. Разглеждане Предложение с вх.№ 106/26.05.2020 г. (08-00-628/26.05.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отмяна на Наредба за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговски дружества от 2001 година и приемане на нова Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      5. Разглеждане Предложение с вх.№ 104/30.04.2020 г. (08-00-554/30.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Приемане на Наредба за реда за управление на горски територии, собственост на Община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „УТ, ВиК,БТТОРЗЕ”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      6. Разглеждане Предложение с вх.№ 146/19.08.2020 г. (08-00-1012/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 147/19.08.2020 г. (08-00-1017/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 г. и Поименния списък за капиталови разходи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
      8. Разглеждане Предложение с вх.№ 148/20.08.2020 г. (08-00-1023/20.08.2020 г.) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
      9. Разглеждане Предложение с вх.№ 149/20.08.2020 г. (08-00-1024/20.08.2020 г.) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     10. Разглеждане Предложение с вх.№ 140/06.08.2020 г. (08-00-944/06.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     11. Разглеждане Предложение с вх.№ 139/06.08.2020 г. (08-00-943/06.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     12. Разглеждане Предложение с вх.№ 150/20.08.2020 г. (08-00-1025/20.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2019 година и приемане Програма за закрила на детето за 2020 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     13. Разглеждане Предложение с вх.№ 145/19.08.2020 г. (08-00-1014/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на 87/3038 кв.м. идеални части от УПИ X- за ОЖС, в кв.42 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     14. Разглеждане Предложение с вх.№ 144/19.08.2020 г. (08-00-1013/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Възлагане на експертна пазарна стойност на 325 кв.м. придаваеми от терен без отреждане между улили с о.т. 343, 344, 344а, 344б, 650, 651 и терен за озеленяване в кв.105 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     15. Разглеждане Предложение с вх.№ 137/31.07.2020 г. (08-00-911/31.07.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Допускане изменение на ПУП на махала Молак в квартал 16.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
     16. Разглеждане Предложение с вх.№ 138/04.08.2020 г. (08-00-925/04.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.8.17 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.Гувнище, община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     17. Разглеждане Предложение с вх.№ 141/07.08.2020 г. (08-00-955/07.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за авансово плащане на дейности по проект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.Република, ул.Нишава, ул.Г.С.Раковски по Анекс от 25.06.2020 г. към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0150 от 29.05.2019 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     18. Разглеждане Предложение с вх.№ 142/07.08.2020 г. (08-00-956/07.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за финансиране разходи за ДДС по авансово плащане на дейности по проект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.Република, ул.Нишава, ул.Г.С.Раковски по Анекс от 25.06.2020 г. към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0150 от 29.05.2019 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     19. Приемане на Декларация от Общински съвет – Годеч относно: Евентуална промяна границите на съдебния район на Районен съд - Костинброд.
     20. Други
20.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

20.08.2020 г.      

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 
=================================================================