Съобщения-Общински съвет

Обявление за обсъждане на ПРОЕКТ на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - 14072020

      Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Годеч www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Предложение до Общински Съвет
  Мотиви за нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

======================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 25.06.2020 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 25.06.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 105/30.04.2020 г. (08-00-553/30.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 113/17.06.2020 г. (08-00-706/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 111/15.06.2020 г. (08-00-701/15.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№116/17.06.2020 г. (08-00-707/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне продажна цена на кофи за смет с вместимост 110 литра.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 112/17.06.2020 г. (08-00-708/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване експертна пазарна стойност на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII – общ.целият с площ от 665 кв.м., кв. 25 по плана на село Мургаш, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 115/17.06.2020 г. (08-00-711/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане експертна пазарна стойност на 87/3038 кв.м. идеални части от недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ X – за ОЖС с площ от 3038 кв.м., находящ се в кв.42 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 114/17.06.2020 г. (08-00-709/17.06.2020 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Здравеопазване, СПОК”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 117/17.06.2020 г. от д-р Станка Александрова относно: Годишен финансов отчет на „МЦ-Годеч”ЕООД за 2019 година.
Вносител: Управител „Медицински център – Годеч” ЕООД
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

9. Разглеждане Отчет за дейността и Отчет за изпълнение на бюджета на НЧ”Н.Й.Вапцаров-1899” – гр.Годеч за 2019 година. /вх.№ 118/17.06.2020 г./
Вносител: Председателя на НЧ
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 119/17.06.2020 г. (08-00-710/17.06.2020г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН през 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   

                                    Председател на ОбС – Годеч
                                     Мария Владимирова 
17.06.2020 г.
===========================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 30.04.2020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 30.04.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.     Потвърждаване Решение № 27 от 18.03.2020 г., взето на подписка.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
2.    Разглеждане Предложение с вх.№ 90/21.04.2020 г. (08-00-510/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
3.   Разглеждане Предложение с вх.№ 91/21.04.2020 г. (08-00-511/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти и терени, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
 4.   Разглеждане Предложение с вх.№ 96/21.04.2020 г. (08-00-516/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за разделно събиране на отпадъци със средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
5.   Разглеждане Предложение с вх.№ 92/21.04.2020 г. (08-00-512/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 2 с площ от 17.40 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда-кметство, попадаща в УПИ I, кв.17, с.Комщица, община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
6.   Разглеждане Предложение с вх.№ 93/21.04.2020 г. (08-00-513/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 2 с площ от 27.00 кв.м. находящо се в сградата на Младежки дом- гр. Годеч, кв.132а, попадаща в първа зона на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
7.   Разглеждане Предложение с вх.№ 94/21.04.2020 г. (08-00-514/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 3 с площ от 27.00 кв.м. находящо се в сградата на Младежки дом- гр. Годеч, кв.132а, попадаща в първа зона на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
8.    Разглеждане Предложение с вх.№ 86/01.04.2020 г. (08-00-450/01.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на 30 кв.м., част от УПИ VIII-141 в кв.19, отчуждаващи се за улица с о.т.80-81 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
9.   Разглеждане Предложение с вх.№ 95/21.04.2020 г. (08-00-515/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане експертна пазарна стойност на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII – общ.целият с площ от 665 кв.м., находящо се в кв.25 по плана на село Мургаш, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
10.   Разглеждане Предложение с вх.№ 87/21.04.2020 г. (08-00-507/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Допускане изменение на ПУП на град Годеч в кв.17а.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11.   Разглеждане Предложение с вх.№ 88/21.04.2020 г. (08-00-508/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен публична общинска собственост с площ от 32 кв.м., находящ се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12.   Разглеждане Предложение с вх.№ 89/21.04.2020 г. (08-00-509/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен публична общинска собственост с площ от 18 кв.м., находящ се в УПИ I-за младежки културен дом, кв.132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13.   Разглеждане Предложение с вх.№ 85/27.03.2020 г. (08-00-412/27.03.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2019 г. на Община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
14.   Разглеждане на Предложение с вх.№ 97/21.04.2020 г. (08-00-518/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, СПОК”
 15.   Разглеждане Предложение с вх.№ 98/21.04.2020 г. (08-00-517/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, СПОК”
16.   Разглеждане на Предложение с вх.№ 99/22.04.2020 г. (08-00-519/22.04.2020 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС",
           ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17.   Други
17.1.   Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници.
           
                                                                Председател на ОбС – Годеч
                                                                Мария Владимирова
22.04.2020 г.
=======================================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 27.02.2020 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 27.02.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.01.2020г. (08-00-35/10.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
              ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Представяне Програма за управление на Община Годеч през периода 2019–2023 година. /вх.№68/04.02.2020г. (08-00-148/04.02.2020 г.)
Вносител: Кмета на община Годеч
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/18.02.2020 г. (08-00-228/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 69/18.02.2020 г. (08-00-222/18.02.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ.
Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 70/18.02.2020 г. (08-00-223/18.02.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 година.
Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 73/18.02.2020 г. (08-00-226/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77/20.02.2020 г. (08-00-236/20.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработването на план за застрояване на ПИ – с.Шума, с цел промяна предназначението на имота.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78/20.02.2020 г. (08-00-237/20.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на ПУП на град Годеч в кв.105.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 71/18.02.2020 г. (08-00-224/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 74/18.02.2020г. (08-00-227/18.02.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2 – 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” към Стратегия за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч”.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 76/18.02.2020 г. (08-00-229/18.02.2020г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение от Фонд „Социална закрила”.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 72/18.02.2020г. (08-00-225/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Други
13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
   
      Зам.-Председател на ОбС – Годеч:
      Коци Костадинов 
20.02.2020 г.
==================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 30.01.2020 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 30.01.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.01.2020г. (08-00-35/10.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
                    ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Отчет с вх.№ 49/20.01.2020г. (08-00-59/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/20.01.2020г. (08-00-60/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2020 – 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
  
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/20.01.2020г. (08-00-61/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/20.01.2020г. (08-00-62/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/20.01.2020 г. (08-00-72/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 53/20.01.2020г. (08-00-63/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/20.01.2020г. (08-00-64/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 55/20.01.2020г. (08-00-65/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

10. Разглеждане на Доклад с вх.№ 56/20.01.2020г. (08-00-66/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2020 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2020 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/20.01.2020г. (08-00-67/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/20.01.2020г. (08-00-68/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
                     ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

13. Разглеждане Предложение с вх.№ 59/20.01.2020г. (08-00-69/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60/20.01.2020г. (08-00-70/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г. Приемане Общински план за младежта за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61/20.01.2020г. (08-00-71/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
                    ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

16. Други
16.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
   
      Зам.-Председател на ОбС – Годеч:
      Коци Костадинов 

21.01.2020 г.
===================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 30.12.2019 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.12.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
   1. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2020 година /вх.№ 43/19.12.2019 г./
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
   2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 34/29.11.2019г. (08-00-1233/29.11.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
   3. Други
3.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      Председател на ОбС – Годеч:
       Мария Владимирова 
20.12.2019 г.

=========================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 19.12.2019 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

   Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.12.2019 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Докладна записка с вх.№37/10.12.2019 г. (08-00-1268/10.12.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2019 г.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/10.12.2019 г. от Председателя на ОбС – Годеч относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ.
   Вносител: Председателя на ОбС - Годеч
   Становище:  ПК по „ЕИМСКРНУ”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 40/10.12.2019 г. (08-00-1269/10.12.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах. „Молак“, кв. 17.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становища: ПК по „УТ,ВиК,БТТОРЗЕ”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 41/10.12.2019 г. (08-00-1271/10.12.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Туден, кв.1.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становища: ПК по „УТ,ВиК,БТТОРЗЕ”

5. Други
5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
      
   
                                                       Председател на ОбС – Годеч:
10.12.2019 г.                                                                          Мария Владимирова

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.11.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте ТУК...