Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 24.09.2020 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2019 година

        На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2019 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 18.09.2020 година.

Обсъждането ще се проведе на 21.09.2020 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/, гр.Годеч, пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Председател на Общински съвет-Годеч

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Радослав Асенов –  Кмет на Община Годеч
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2019 г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2019 г.
Приложение №3 – Отчет на поименния списък на капиталовите разходи към 31.12.2019 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.
Приложение №5 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2019 г.
Приложение №14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година.

Дата на публикуване: 09.09.2020 г.
======================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 28.08.2020 г. -- 20082020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.08.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

      1. Разглеждане Отчет за дейността на Общински съвет - Годеч за периода от 01.09.2019 г. до 30.06.2020 г. /вх.№ 143/07.08.2020 г./
Вносител: Председателят на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      2. Разглеждане Предложение с вх.№ 127/14.07.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от 2015 г. и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председателят на ОбС
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      3. Разглеждане Предложение с вх.№ 110/08.06.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч и приемане на нова Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч
Вносител: Председателят на ОбС
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      4. Разглеждане Предложение с вх.№ 106/26.05.2020 г. (08-00-628/26.05.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отмяна на Наредба за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговски дружества от 2001 година и приемане на нова Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      5. Разглеждане Предложение с вх.№ 104/30.04.2020 г. (08-00-554/30.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Приемане на Наредба за реда за управление на горски територии, собственост на Община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „УТ, ВиК,БТТОРЗЕ”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      6. Разглеждане Предложение с вх.№ 146/19.08.2020 г. (08-00-1012/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 147/19.08.2020 г. (08-00-1017/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 г. и Поименния списък за капиталови разходи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
      8. Разглеждане Предложение с вх.№ 148/20.08.2020 г. (08-00-1023/20.08.2020 г.) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
      9. Разглеждане Предложение с вх.№ 149/20.08.2020 г. (08-00-1024/20.08.2020 г.) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     10. Разглеждане Предложение с вх.№ 140/06.08.2020 г. (08-00-944/06.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     11. Разглеждане Предложение с вх.№ 139/06.08.2020 г. (08-00-943/06.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     12. Разглеждане Предложение с вх.№ 150/20.08.2020 г. (08-00-1025/20.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2019 година и приемане Програма за закрила на детето за 2020 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     13. Разглеждане Предложение с вх.№ 145/19.08.2020 г. (08-00-1014/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на 87/3038 кв.м. идеални части от УПИ X- за ОЖС, в кв.42 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     14. Разглеждане Предложение с вх.№ 144/19.08.2020 г. (08-00-1013/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Възлагане на експертна пазарна стойност на 325 кв.м. придаваеми от терен без отреждане между улили с о.т. 343, 344, 344а, 344б, 650, 651 и терен за озеленяване в кв.105 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     15. Разглеждане Предложение с вх.№ 137/31.07.2020 г. (08-00-911/31.07.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Допускане изменение на ПУП на махала Молак в квартал 16.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
     16. Разглеждане Предложение с вх.№ 138/04.08.2020 г. (08-00-925/04.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.8.17 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.Гувнище, община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     17. Разглеждане Предложение с вх.№ 141/07.08.2020 г. (08-00-955/07.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за авансово плащане на дейности по проект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.Република, ул.Нишава, ул.Г.С.Раковски по Анекс от 25.06.2020 г. към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0150 от 29.05.2019 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     18. Разглеждане Предложение с вх.№ 142/07.08.2020 г. (08-00-956/07.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за финансиране разходи за ДДС по авансово плащане на дейности по проект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.Република, ул.Нишава, ул.Г.С.Раковски по Анекс от 25.06.2020 г. към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0150 от 29.05.2019 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     19. Приемане на Декларация от Общински съвет – Годеч относно: Евентуална промяна границите на съдебния район на Районен съд - Костинброд.
     20. Други
20.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

20.08.2020 г.      

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 
=================================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 05.08.2020 година -- 28072020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 05.08.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.   Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбран общински съветник.
2.   Промяна в състава и ръководството на постоянни комисии към Общински съвет - Годеч.
Вносител: Председателя на ОбС - Годеч 

            Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова
28.07.2020 г.
====================================================

Обявление за обсъждане на ПРОЕКТ на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - 14072020

      Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Годеч www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Предложение до Общински Съвет
  Мотиви за нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

======================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 25.06.2020 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 25.06.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 105/30.04.2020 г. (08-00-553/30.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 113/17.06.2020 г. (08-00-706/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 111/15.06.2020 г. (08-00-701/15.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№116/17.06.2020 г. (08-00-707/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне продажна цена на кофи за смет с вместимост 110 литра.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 112/17.06.2020 г. (08-00-708/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване експертна пазарна стойност на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII – общ.целият с площ от 665 кв.м., кв. 25 по плана на село Мургаш, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 115/17.06.2020 г. (08-00-711/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане експертна пазарна стойност на 87/3038 кв.м. идеални части от недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ X – за ОЖС с площ от 3038 кв.м., находящ се в кв.42 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 114/17.06.2020 г. (08-00-709/17.06.2020 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Здравеопазване, СПОК”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 117/17.06.2020 г. от д-р Станка Александрова относно: Годишен финансов отчет на „МЦ-Годеч”ЕООД за 2019 година.
Вносител: Управител „Медицински център – Годеч” ЕООД
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

9. Разглеждане Отчет за дейността и Отчет за изпълнение на бюджета на НЧ”Н.Й.Вапцаров-1899” – гр.Годеч за 2019 година. /вх.№ 118/17.06.2020 г./
Вносител: Председателя на НЧ
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 119/17.06.2020 г. (08-00-710/17.06.2020г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН през 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   

                                    Председател на ОбС – Годеч
                                     Мария Владимирова 
17.06.2020 г.
===========================================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 30.04.2020

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 30.04.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.     Потвърждаване Решение № 27 от 18.03.2020 г., взето на подписка.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
2.    Разглеждане Предложение с вх.№ 90/21.04.2020 г. (08-00-510/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
3.   Разглеждане Предложение с вх.№ 91/21.04.2020 г. (08-00-511/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти и терени, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
 4.   Разглеждане Предложение с вх.№ 96/21.04.2020 г. (08-00-516/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за разделно събиране на отпадъци със средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
5.   Разглеждане Предложение с вх.№ 92/21.04.2020 г. (08-00-512/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 2 с площ от 17.40 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда-кметство, попадаща в УПИ I, кв.17, с.Комщица, община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
6.   Разглеждане Предложение с вх.№ 93/21.04.2020 г. (08-00-513/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 2 с площ от 27.00 кв.м. находящо се в сградата на Младежки дом- гр. Годеч, кв.132а, попадаща в първа зона на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
7.   Разглеждане Предложение с вх.№ 94/21.04.2020 г. (08-00-514/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 3 с площ от 27.00 кв.м. находящо се в сградата на Младежки дом- гр. Годеч, кв.132а, попадаща в първа зона на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
8.    Разглеждане Предложение с вх.№ 86/01.04.2020 г. (08-00-450/01.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на 30 кв.м., част от УПИ VIII-141 в кв.19, отчуждаващи се за улица с о.т.80-81 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
9.   Разглеждане Предложение с вх.№ 95/21.04.2020 г. (08-00-515/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане експертна пазарна стойност на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII – общ.целият с площ от 665 кв.м., находящо се в кв.25 по плана на село Мургаш, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
10.   Разглеждане Предложение с вх.№ 87/21.04.2020 г. (08-00-507/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Допускане изменение на ПУП на град Годеч в кв.17а.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11.   Разглеждане Предложение с вх.№ 88/21.04.2020 г. (08-00-508/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен публична общинска собственост с площ от 32 кв.м., находящ се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12.   Разглеждане Предложение с вх.№ 89/21.04.2020 г. (08-00-509/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен публична общинска собственост с площ от 18 кв.м., находящ се в УПИ I-за младежки културен дом, кв.132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13.   Разглеждане Предложение с вх.№ 85/27.03.2020 г. (08-00-412/27.03.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2019 г. на Община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
14.   Разглеждане на Предложение с вх.№ 97/21.04.2020 г. (08-00-518/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, СПОК”
 15.   Разглеждане Предложение с вх.№ 98/21.04.2020 г. (08-00-517/21.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, СПОК”
16.   Разглеждане на Предложение с вх.№ 99/22.04.2020 г. (08-00-519/22.04.2020 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС",
           ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17.   Други
17.1.   Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници.
           
                                                                Председател на ОбС – Годеч
                                                                Мария Владимирова
22.04.2020 г.
=======================================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 27.02.2020 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 27.02.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.01.2020г. (08-00-35/10.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
              ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Представяне Програма за управление на Община Годеч през периода 2019–2023 година. /вх.№68/04.02.2020г. (08-00-148/04.02.2020 г.)
Вносител: Кмета на община Годеч
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/18.02.2020 г. (08-00-228/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 69/18.02.2020 г. (08-00-222/18.02.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ.
Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 70/18.02.2020 г. (08-00-223/18.02.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 година.
Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 73/18.02.2020 г. (08-00-226/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77/20.02.2020 г. (08-00-236/20.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработването на план за застрояване на ПИ – с.Шума, с цел промяна предназначението на имота.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78/20.02.2020 г. (08-00-237/20.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на ПУП на град Годеч в кв.105.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 71/18.02.2020 г. (08-00-224/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 74/18.02.2020г. (08-00-227/18.02.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2 – 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” към Стратегия за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч”.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 76/18.02.2020 г. (08-00-229/18.02.2020г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение от Фонд „Социална закрила”.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 72/18.02.2020г. (08-00-225/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Други
13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
   
      Зам.-Председател на ОбС – Годеч:
      Коци Костадинов 
20.02.2020 г.
==================================================