Съобщения-Общински съвет

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 30.01.2020 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 30.01.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.01.2020г. (08-00-35/10.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
                    ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Отчет с вх.№ 49/20.01.2020г. (08-00-59/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/20.01.2020г. (08-00-60/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2020 – 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
  
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/20.01.2020г. (08-00-61/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/20.01.2020г. (08-00-62/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/20.01.2020 г. (08-00-72/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 53/20.01.2020г. (08-00-63/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/20.01.2020г. (08-00-64/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 55/20.01.2020г. (08-00-65/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

10. Разглеждане на Доклад с вх.№ 56/20.01.2020г. (08-00-66/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2020 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2020 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/20.01.2020г. (08-00-67/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/20.01.2020г. (08-00-68/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
                     ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

13. Разглеждане Предложение с вх.№ 59/20.01.2020г. (08-00-69/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60/20.01.2020г. (08-00-70/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г. Приемане Общински план за младежта за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61/20.01.2020г. (08-00-71/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
                    ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

16. Други
16.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
   
      Зам.-Председател на ОбС – Годеч:
      Коци Костадинов 

21.01.2020 г.
===================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 30.12.2019 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.12.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
   1. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2020 година /вх.№ 43/19.12.2019 г./
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
   2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 34/29.11.2019г. (08-00-1233/29.11.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
   3. Други
3.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      Председател на ОбС – Годеч:
       Мария Владимирова 
20.12.2019 г.

=========================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 19.12.2019 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

   Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.12.2019 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Докладна записка с вх.№37/10.12.2019 г. (08-00-1268/10.12.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2019 г.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/10.12.2019 г. от Председателя на ОбС – Годеч относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ.
   Вносител: Председателя на ОбС - Годеч
   Становище:  ПК по „ЕИМСКРНУ”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 40/10.12.2019 г. (08-00-1269/10.12.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах. „Молак“, кв. 17.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становища: ПК по „УТ,ВиК,БТТОРЗЕ”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 41/10.12.2019 г. (08-00-1271/10.12.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Туден, кв.1.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становища: ПК по „УТ,ВиК,БТТОРЗЕ”

5. Други
5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
      
   
                                                       Председател на ОбС – Годеч:
10.12.2019 г.                                                                          Мария Владимирова

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.11.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте ТУК...

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 18.11.2019 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Вижте ТУК...

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 13.09.2019 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 13.09.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Общински съвет Годеч и неговите комисии за периода м.януари 2019 г. – м.август 2019 г. /вх.№ 105/03.09.2019 г./
    Вносител: Председателя на ОбС-Годеч
    Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”
2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 90/16.08.2019 г. (08-00-801/16.08.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед № 310/12.08.2019 г./ относно: Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12. 2018 година.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104/03.09.2019 г. (08-00-843/03.09.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед № 342/02.09.2019 г./ относно: Отчет за изпълнение бюджета на Община Годеч към 30.06.2019 г. и поименния списък за разпределение на капиталовите разходи в бюджета за 2019 г.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”
4. Разглеждане Предложение с вх.№ 102/03.09.2019 г. (08-00-844/03.09.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед №342/02.09.2019 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2019 г.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 103/03.09.2019г. (08-00-845/03.09.2019г.)  от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед № 342/02.09.2019 г./ относно: Издаване Запис на заповед в полза на МТСП, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 101/02.09.2019 г. (08-00-840/02.09.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Годеч.
   Вносител: Кмета на община Годеч
   Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”
7. Други
7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
        
      Председател на ОбС – Годеч
                Мария Владимирова  
03.09.2019 г.
==============================================