Съобщения-Общински съвет

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 14.12.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.12.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 31 / 07.12.2023 г. (08-00-1631 / 07.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода януари-юни 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 37 / 08.12.2023 г. (08-00-1639 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 34 / 08.12.2023г. (08-00-1636 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижим имот-частна държавна собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35 / 08.12.2023 г. (08-00-1637 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32 / 07.12.2023г. (08-00-1632 / 07.12.2023 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Въвеждане на ограничение за преминаване на пътни превозни средства по общинската пътна мрежа.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33 / 08.12.2023 г. (08-00-1633 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Каленовци в квартал 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36 / 08.12.2023 г. (08-00-1638 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.22.165 в м. „Груина падина” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38 / 08.12.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на платения годишен отпуск и размера на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на председателя на Общински съвет – Годеч
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Други
9.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 14.12.2023 г. от 11,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
=================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.11.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2023 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 127 / 28.09.2023 г. (08-00-1269 / 28.09.2023 г.) от Надя Сотирова – ВрИД кмет на Община Годеч, съгласно Решение №83/31.08.2023 г. относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2023 г.
Вносител: ВрИД кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 20 / 24.11.2023 г. (08-00-1585 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/23.11.2023 г. от Председателя на ОбС – Годеч относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ.
Вносител: Председателя на ОбС - Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16 / 23.11.2023г. (08-00-1578 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-0006-C01/14.07.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15 / 23.11.2023г. (08-00-1576 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение от Общински съвет - Годеч за автобусна линия София-Годеч в 14,00 ч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11 / 23.11.2023 г. (08-00-1559 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски, с площ от 10 /десет/ кв. м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21 / 24.11.2023 г. (08-00-1587 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22 / 24.11.2023 г. (08-00-1588 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 24 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 12 / 23.11.2023 г. (08-00-1560 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума и град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13 / 23.11.2023 г. (08-00-1572 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.28.330 в м. „Ливаге” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 18 / 23.11.2023 г. (08-00-1580 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Каленовци в квартал 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 17 / 23.11.2023 г. (08-00-1579 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Бърля в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10 / 23.11.2023 г. (08-00-1558 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 23.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 24.11.2023 г. (08-00-1584 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план на /ПУП/ на гр. Годеч в квартали 53 и 57.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

18. Други
18.1. Разглеждане на Писмо от Областна дирекция „Земеделие“-София област относно: Предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

18.2.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.11.2023 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

24.11.2023 г.

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 16.11.2023 година

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.11.2023 година от 15,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.    Създаване на временна комисия и избор на членовете й за изготвяне на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2.    Избор на заместник-председател на Общински съвет – Годеч.
3.    Създаване на Постоянни комисии на Общински съвет-Годеч и избор на техните членове.
4.   Други.
4.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

10.11.2023 г.
========================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 31.08.2023 година

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.08.2023 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 107 / 16.08.2023г. (08-00-1054 / 16.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 31.12.2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 111/ 24.08.2023г. (08-00-1089/ 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация, считано от 01.10.2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 110/ 24.08.2023г. (08-00-1091/ 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 121 / 25.08.2023г. (08-00-1104 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Доклад с вх.№ 115 / 25.08.2023г. (08-00-1098 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на бюджет на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 116 / 25.08.2023г. (08-00-1099 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.).
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 117 / 25.08.2023г. (08-00-1100 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с № 102, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на I (първи) етаж в сградата на бивша поликлиника, в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв.63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100 / 14.07.2023 г. (08-00-915 / 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б /Част от околовръстен полигон на махала „Додовица“, гр.Годеч/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101 / 14.07.2023 г. (08-00-914 / 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 113.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 118 / 25.08.2023 г. (08-00-1101 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 121.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119 / 25.08.2023 г. (08-00-1102 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 50.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 120 / 25.08.2023 г. (08-00-1103 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Разбоище в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 113 / 24.08.2023г. (08-00-1093 / 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Други
14.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.08.2023 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

25.08.2023 г.

===========================================

ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч за 2022 година

П О К А Н А     

      На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет - Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2022 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 22.08.2023 година.

     Обсъждането ще се проведе на 24.08.2023 г. от 17.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/ гр.Годеч, пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА /П/
Председател на Общински съвет-Годеч


ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2022г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2022г.
Приложение №3 – Отчет на поименния списък на капиталовите разходи към 31.12.2022 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.
Приложение №14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2022 година.

Дата на публикуване: 16.08.2023 г.
==================================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 21.07.2023 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация
 
      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.07.2023г одина от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
    1. Разглеждане Предложение с вх.№ 99 / 14.07.2023 г. (08-00-916/14.07.2023 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на община Годеч относно:Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч 
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100/14.07.2023г. (08-00-915/14.07.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б / Част от околовръстен полигон на кв. "Додовица", гр. Годеч /.
Вносител: Кмета на Община Годеч 
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/ 14.07.2023 г. (08-00-914/ 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 113.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    4. Други
4.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 20.07.2023 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.
 
                      Мария Владимирова
                      Председател на ОбС – Годеч
 
14.07.2023 г.
===============================

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 27.06.2023 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.06.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 95/21.06.2023г. (08-00-822/21.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на план на приходите и разчет на разходите на Община Годеч за 2023 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 92/19.06.2023г. (08-00-810/19.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 93/19.06.2023г. (08-00-811/19.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ 930 кв.м., представляващ УПИ /парцел/ VI-304, в кв. 28, по действащия регулационен план на с. Гинци, община Годеч, Софийска област, без построената сграда и отстъпеното право на строеж в имота.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 94/20.06.2023г. (08-00-817/ 20.06.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на 79/3038 кв.м. идеални части от земя -  частна общинска собственост, представляващ част от УПИ /парцел/  X – за ОЖС, целият с площ от 3 038 кв.м, находящ се в кв. 42 по плана на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 95/21.06.2023 г. (08-00-825/ 21.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.).
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Други
6.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.    

   Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 26.06.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

 21.06.2023 г.
===============================================  

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.05.2023 г.

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.05.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 85 / 22.05.2023г. (08-00-716 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Участие на Община Годеч в Сдружение „Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман“ и определяне на представител на Община Годеч в колективния върховен орган на сдружението.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 84 / 22.05.2023г. (08-00-714 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 86 / 22.05.2023г. (08-00-717 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 87 / 22.05.2023г. (08-00-718 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на план на приходите, разчет на разходите и на разпределението на средствата за капиталови разходи на Община Годеч за 2023 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№90 / 23.05.2023 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център-Годеч”ЕООД за 2022 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 88 /22.05.2023 г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 79 / 22.05.2023 г. (08-00-704/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 105.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 82 / 22.05.2023 г. (08-00-712/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 132.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 83 / 22.05.2023 г. (08-00-713/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Голеш в квартал 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 81 / 22.05.2023 г. (08-00-711/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП на село Разбоище в квартали 7 и9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77 / 22.05.2023 г. (08-00-698 / 19.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78 / 22.05.2023г. (08-00-699 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

13.Разглеждане на Предложение с вх.№ 75 / 22.05.2023 г. (08-00-696 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2023-2025 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

14.Разглеждане на Предложение с вх.№ 80 / 22.05.2023 г. (08-00-710/22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15.Разглеждане на Предложение с вх.№ 76 / 22.05.2023 г. (08-00-697 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План за действие на Община Годеч за периода 2023-2030 г. в изпълнение на Областната стратегия на Софийска област за равенство, приобщаване и участие на ромите.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
16. Други
16.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.05.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
      
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

23.05.2023 г.
==================================================================