Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 22.11.2022 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:   
1.   Разглеждане Докладна записка с вх.№ 146 / 21.11.2022 г. (08-00-1479 / 21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 22.11.2022 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

21.11.2022 г.
========================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.10.2022 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 116/30.09.2022 г. (08-00-1243/30.09.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 120/11.10.2022г. (08-00-1294/11.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 118/04.10.2022г. (08-00-1220/27.09.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи с начин на трайно ползване, различно от пасища, мери и ливади.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
4. Разглеждане на Предложения с вх.№ 121/11.10.2022 и № 122/11.10.2022 г. (08-00-1295/11.10.2022 г. и № 08-00-1296/11.10.2022)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 124/14.10.2022г. (08-00-1317/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ VI-1597, целият  с площ от 670 кв.м, находящ се в кв. 28 по действащия регулационен план на град Годеч, община Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”  
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 126 / 14.10.2022г. (08-00-1319 / 14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.22.29 в м. „Петров рид” от кадастралната карта на землището на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 128/14.10.2022г. (08-00-1326/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.43.1002 в м. „Трап” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”   
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 127/14.10.2022г. (08-00-1320/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 73417.8.24 в м. „Старо лозе” от кадастралната карта на  село Туден, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119/10.10.2022г. (08-00-1292/10.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на село Разбоище в квартал 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”   
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 125/14.10.2022г. (08-00-1318/14.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на село Голеш в квартал 22.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”  
11. Други
11.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 18.10.2022 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
 14.10.2022 г.

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.09.2022 година от 19,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 114/28.09.2022 г. (08-00-1227/28.09.2022 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение на Решение № 79 от Протокол № 10/31.08.2022 г. на Общински съвет – Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
   
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 115/28.09.2022 г. (08-00-1228/28.09.2022 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Дофинансиране на обществен превоз на пътници по републиканска и общинска транспортна схема със средства от бюджета на Община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
 
         Koци Костадинов 
         Зам.-председател на ОбС – Годеч

=============================================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.08.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Разглеждане Докладна записка с вх.№ 106/24.08.2022 г. (08-00-1047/24.08.2022 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 108/25.08.2022г. (08-00-1051/25.08.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 107/24.08.2022 г. (08-00-1041/24.08.2022 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване проект за изменение ПУП на град Годеч, махала Молак в кв.17 и 18.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 109/25.08.2022 г. (08-00-1052/25.08.2022 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване проект за изменение ПУП на село Шума в квартали 3 и 3а /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5.   Други
     5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.       

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.08.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                                                         

                                                         Коци Костадинов
                                                        Зам.-председател на ОбС – Годеч

25.08.2022 г.
=====================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

          Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 04.08.2022 година от 13,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
    1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 104/28.07.2022 г. (08-00-929/28.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Обсъждане и съгласуване на общинска транспортна схема.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 99/27.07.2022 г. (08-00-914/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост в УПИ I-за спорт, кв.134 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100/27.07.2022 г. (08-00-918/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 25 и 27.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/27.07.2022 г. (08-00-915/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 72.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 102/27.07.2022 г. (08-00-916/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 119.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 103/27.07.2022 г. (08-00-917/27.07.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г. относно: Даване съгласие за изменение на ПУП на село Шума в квартал 6.
Вносител: Надя Сотирова  –  за кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    7. Други
7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 02.08.2022 г. от 13,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                  Коци Костадинов
                 Заместник-председател на ОбС – Годеч

28.07.2022 г.
=================================================

 

      На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 15 / 25.02.2022 г. на Общински съвет – Годеч, публикува списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:
1. Антоанета Рангелова               Вх.№ 41 / 25.03.2022 г.
2. Антоанета Рангелова               Вх.№ 42 / 25.03.2022 г.
Изслушването на допуснатия до участие кандидат за съдебен заседател ще се проведе на 20.07.2022 г., от 11.00 часа,
 в малката заседателната зала в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” № 1.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Годеч становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
              Комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели:
Павлина Крумова  /п/
Евелина Лозанова  /п/
Никол Христова /п/


Вижте "ПРОТОКОЛА" -- ТУК:
Вижте "Автобиографии, мотивационни писма и документи на кандидатите"  -- ТУК:
===========================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.06.2022година от 15,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№93/22.06.2022г. (08-00-760/22.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост на Звено „Чистота и озеленяване“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№77/10.06.2022г. (08-00-706/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№94 /23.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център - Годеч” ЕООД за 2021 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

4. Разглеждане на Предложение с вх.№95/23.06.2022г. (08-00-762/23.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и даване съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план за осигуряване на трасе за оптичен кабел в землището на с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Други
5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.06.2022 г. от 15,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.   
   
Председател на ОбС – Годеч                      Мария Владимирова /П/
23.06.2022 г.

=========================================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4 , т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.06.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/10.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч Годеч относно: Изменение на Решение № 65 от 16.06.2021 г.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 81/10.06.2022 г. (08-00-705/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Закупуване на транспортно средство и извършване на морфологичен анализ на отпадъците от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№77/10.06.2022 г. (08-00-706/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№78/10.06.2022 г. (08-00-707/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №2014 с площ от 190кв.м, придаващ се по регулация към УПИ ХХ-1919, находящ се в кв.110 по плана нагр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№79/10.06.2022 г. (08-00-708/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, с площ от 855 кв.м, находящ се в кв.110 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 80/10.06.2022 г. (08-00-709/10.06.2022 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на община Годеч относно:Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№82/10.06.2022 г. (08-00-710/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор № BG06RDNP001-19.462-0003-С01/15.09.2021 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 83/10.06.2022 г. (08-00-7111/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане на Административен договор № BG06RDNP001-19.462-0003-С01/15.09.2021 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 85/10.06.2022 г. (08-00-712/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 86/10.06.2022 г. (08-00-713/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение пред Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 87/10.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч Годеч относно:Определяне на нов представител на Община Годеч в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 84/10.06.2022 г. (08-00-714/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на продажна цена на поцинковани кофи за смет- 110 литра.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
13. Други
13.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 15.06.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
10.06.2022 г.

===========================================================