Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.10.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на Решениe110 от 11.10.2017 година, взето на подписка.

2. Преразглеждане Решения № 104 и 109 по Протокол № 8 от 28.09.2017 г, върнати за ново обсъждане от Областния управител на Софийска област.

   Становища: ПК по „Устройство на територията”

               ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 158/13.10.2017 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 48 по Протокол № 5 от 31.05.2017 г.

 Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 160/17.10.2017г. (08-00-1082/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Замяна на Приложение № 15 от Решение № 100 по Протокол № 8 от 28.09.2017 г.  

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 161/17.10.2017г. (08-00-1083/17.10.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ .162/17.10.2017г. (08-00-1084/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Тарифата за отдаване под наем на общински помещения и терени.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№163/17.10.2017г. (08-00-1087/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне па земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

8. Разглеждане Предложения с вх.№№164 и 165/17.10.2017 г. (08-00-1085 и 1086/17.10.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване схеми за разполагане на преместваеми обекти в кв.70 и кв.110 по плана на град Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№166/17.10.2017г. (08-00-1088/17.10.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Прекратяване съсобственост в УПИ IX-за ресторант в кв.29 по плана на гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/17.10.2017г. (08-00-1081/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Възлагане оценка за продажба на УПИ XIV в кв.21 по плана на с.Голеш.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 167/17.10.2017г. (08-00-1089/17.10.2017г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение № 5 в УПИ I, кв.136 – гр.Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 168/17.10.2017г. (08-00-1091/17.10.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Доклад за изпълнение на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2017 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

13. Други

13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                          

                                                                       Председател на ОбС – Годеч

                                                    Мария Владимирова  

18.10.2017 г.

=======================================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.09.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година

            На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, председателят на Общинския съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 18.09.2017 година.

Обсъждането ще се проведе на

21.09.2017 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч

/стая №217, втори етаж/

пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

Председател на Общински съвет-Годеч

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч

Одитен доклад №0400114916 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Годеч за 2016 г.

Одитно становище на Годишния финансов отчет на община Годеч за 2016 г.

Приложение №1– Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на община Годеч към 31.12.2016 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на община Годеч към 31.12.2016 г.

Приложение №3 – Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2016 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2016 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Годеч за 2016 г.

Приложение №15 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година

===============================================================================

 

Приложения:
1. Предложение до Об. Съвет
2. Мотиви за приемане на нова Наредба
3. Проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ГОДЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

                Относно: Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

                УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

               Наредбата за пътищата, касаеща управлението на общинските пътища в Община Годеч е приета на основата на общата компетентност по чл.21, ал.2 от ЗМСМА с Решение №2 по Протокол №1 от 27.01.2005 г.

                По своето естество наредбата представлява нормативен административен акт по определението на чл.75, ал.1 от АПК, защото съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. В същия смисъл е и дефиницията на чл.1а, както и чл.15 от Закона за нормативните актоне /ЗНА/.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.07.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.05.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Вижте пълния текст ТУК

Проект за ИЗМЕНЕНИЯ - Вижте ТУК

=====================================================================================================