Съобщения-Общински съвет

П О К А Н А за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година

П О К А Н А

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година

            На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, председателят на Общинския съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Годеч за 2016 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 18.09.2017 година.

Обсъждането ще се проведе на

21.09.2017 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч

/стая №217, втори етаж/

пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

Председател на Общински съвет-Годеч

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч

Одитен доклад №0400114916 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Годеч за 2016 г.

Одитно становище на Годишния финансов отчет на община Годеч за 2016 г.

Приложение №1– Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на община Годеч към 31.12.2016 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на община Годеч към 31.12.2016 г.

Приложение №3 – Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2016 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2016 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Годеч за 2016 г.

Приложение №15 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година

===============================================================================

 

Предложение за обсъждане и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

Приложения:
1. Предложение до Об. Съвет
2. Мотиви за приемане на нова Наредба
3. Проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ГОДЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

                Относно: Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Годеч

                УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

               Наредбата за пътищата, касаеща управлението на общинските пътища в Община Годеч е приета на основата на общата компетентност по чл.21, ал.2 от ЗМСМА с Решение №2 по Протокол №1 от 27.01.2005 г.

                По своето естество наредбата представлява нормативен административен акт по определението на чл.75, ал.1 от АПК, защото съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. В същия смисъл е и дефиницията на чл.1а, както и чл.15 от Закона за нормативните актоне /ЗНА/.

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч - м. юли

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.07.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч - м. юни

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч - м. май

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.05.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №8 от 31.01.2017

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Вижте пълния текст ТУК

Проект за ИЗМЕНЕНИЯ - Вижте ТУК

=====================================================================================================

Предложение за изменение и допълнение на Наредба 8 от 31.01.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

           Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №459/18.04.2017 г. по Адм.дело №335/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел «Български правозащитен алианс», против разпоредбата на чл.4, ал.4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч. Наредбата е приета с Решение № 6 по Протокол № 1 от 31.01.2017 г.

Всеки нормативен акт, в това число и издаден от общински съвет, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен (чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 76. ал. 3 от АПК). При спазване на тези изисквания, колективният орган на съответната община разполага с нормативно установено правомощие да доразвие с наредба нормите на закона, но не може да преурежда обществени отношения, вече уредени в закона.

Вижте пълния текст ТУК

Мотиви - Вижте ТУК

==================================================================================================

 

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч - м. април

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.04.2017 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за