Съобщения-Общински съвет

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

           Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №459/18.04.2017 г. по Адм.дело №335/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел «Български правозащитен алианс», против разпоредбата на чл.4, ал.4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч. Наредбата е приета с Решение № 6 по Протокол № 1 от 31.01.2017 г.

Всеки нормативен акт, в това число и издаден от общински съвет, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен (чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 76. ал. 3 от АПК). При спазване на тези изисквания, колективният орган на съответната община разполага с нормативно установено правомощие да доразвие с наредба нормите на закона, но не може да преурежда обществени отношения, вече уредени в закона.

Вижте пълния текст ТУК

Мотиви - Вижте ТУК

==================================================================================================

 

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.04.2017 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

Предложение за изменение на Наредбата

Мотиви за изменение на Наредбата

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

Относно: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №309/10.03.2017 г. по Адм.дело №208/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура София, против разпоредбата на чл.16, т.5 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на  територията на Община Годеч.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.03.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 10.04.2017 г. в деловодството на общинската администрация.

Приложения:

1. Мотиви

2. Предложение за изменение на Наредба 4

=================================================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.02.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за