ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

         Петък, 08 Април 2016

 

Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост” от 9 члена :

Председател:  Коци Младенов Костадинов

Зам. председател:  Евелина Руменова Лозанова

          Членове:

         1. Владислав Василев Василев

         2. Радослав Димитров Димитров

         3. Васил Добрев Василев

         4. Зорка Александрова Станоева

         5. Снежана Георгиева Александрова-Борисова

         6. Денислав Петров Давидков

         7. Велин Асенов Иванов

 

Постоянна комисия по„Устройство на територията, ”ВиК” и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”от 3 члена:

Председател:  Владислав Василев Василев

Членове:

1.Радослав Димитров Димитров

2. Коци Младенов Костадинов

 

Постоянна комисия по  ”Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура” от 3 члена:

Председател:  Радослав Димитров Димитров

  Членове: 

  1. Денислав Петров Давидков

   2. Миглена Петрова Тодорова

 

Постоянна комисия по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията” от 5 члена:

Председател:  Евелина Руменова Лозанова

Членове:   

1. Румяна Георгиева Борисова

2. Йорданка Борисова Гогова

3. Владислав Василев Василев

4. Коци Младенов Костадинов

 

Постоянна комисия по „Екология, селско и горско стопанство” от 3 члена:

Председател:  Васил Добрев Василев

Членове:

1. Румяна Георгиева Борисова

2. Миглена Петрова Тодорова

 

 Постоянна комисия по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” от 3 члена:

   Председател:  Зорка Александрова Станоева

   Членове:   

1. Снежана Георгиева Александрова-Борисова

2. Велин Асенов Иванов

        

Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” от 3 члена:

ПредседателСнежана Георгиева Александрова-Борисова

Членове:

1. Йорданка Борисова Гогова

2. Румяна Георгиева Борисова

 

Постоянна „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм” от 3 члена:

Председател:  Денислав Петров Давидков

   Членове: 

1. Миглена Петрова Тодорова

2. Евелина Руменова Лозанова

 

Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от 3 члена:

Председател:  Велин Асенов Иванов

Членове:

    1. Зорка Александрова Станоева

    2. Йорданка Борисова Гогова