Общи положения

Чл. 1 (1). С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч,  сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните средства, средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства ...

Вижте ТУК: