Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала

НАРЕДБ А

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

 гр. Годеч, 2020 година

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба, в съответствие с чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост се уреждат:

  • редът за образуване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
  • участието общината и на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала на други дружества;
  • упражняване на правата на собственост на общината в дружества с общинско участие;

Вижте ТУК: