НАРЕДБА от 23.01.2014 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч - изменение от 29.12.2016, 27.12.2018 и 28.02.2023 г.

    С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч,  сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност. 
    Настоящата наредба е приета от Общинския съвет  на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и влиза в сила от 01.01.2014 г.  Наредбата отменя "Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Годеч", приета с Решение № 60 от 26.05.2009 година. 
    Настоящата наредба е изменена и допълнена с Решение №132 от 29.12.2016 г. по Протокол №14 на ОбС-Годеч;  с Решение №112 от 27.12.2018 г. по Протокол №10 на ОбС-Годеч и  с Решение № 29/28.02.2023 г. по Протокол № 3 на Общински съвет – Годеч и влиза в сила три дни след публикуването й на интернет страницата на Община Годеч.

Вижте  Решение № 29 -- ТУК:
Вижте
Наредбата -- ТУК:

Дата на публикуване: 08.03.2023 год.
==========================================