ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1   /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Годеч.
          /2/ Общинският жилищен фонд включва общинските жилища, които по силата на закон или правна сделка са станали собственост на Общината  ....

Вижте ТУК:

Наредбата е приета от Общински съвет Годеч с Решение № 6 от 26.01. 2006 г. по Протокол №1.
Наредбата е изменена и допълнена. с Решение № 18/18.02.2010 г.: /изм. и допълнв чл.52, в чл.53, ал.1 и отменена ал.2 на чл.53/ 
Решение №1013 от 24.07.2019 г. на  АССО за отмяна на Наредбата.

Председател на ОбС:
/инж.Л.Василев/