ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Годеч.

/2/ Общинският жилищен фонд включва общинските жилища, които по силата на закон или правна сделка са станали собственост на Общината.

Чл.2/1/ Управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба и решенията на Общински съвет град Годеч.

/2/ Организацията и контролът на дейностите по ал. 1 се осъществяват от Кмета на Общината.

Чл.3/1/ Жилищата, собственост на Общината, по своето предназначение са:

1. жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди,

2. резервни жилища;

3. ведомствени жилища;

4. жилища за продажба, за замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.

/2/ С решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на Общината се приема списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на всяка една от групите по ал. 1.

/3/ При необходимост Общинския съвет може да извършва промени в списъка, съобразно потребностите на Общината по предложение на Кмета.

Чл.4 Главният Специалист „Общинска собственост”  към Дирекция “Благоустройство”  при Община Годеч:

1. Организира регистрирането и отчета на общинските жилища;

2. Проучва постъпилите искания за настаняване в оборотните и резервни жилища и предлага на Кмета на Общината проекти за решения за предоставянето им;

3. Упражнява методическо ръководство и контрол по управлението на общинските жилища;

4. Проучва и обосновава потребността от оборотни, резервни и ведомствени жилища по вид и брой. Когато установи, че наличните оборотни, резервни и ведомствени жилища надвишават потребностите, предлага на Кмета на Общината промяна на предназначението им от Общински съвет;

5. Към 01 март на текущата година прави предложения до Кмета на Общината за изваждане от общински жилища лицата, които са се настанили самоволно и такива, на които основанието за настаняване е отпаднало.

Чл.5 За регистрирането на жилищния фонд в Дирекция "Благоустройство” се води и поддържа регистър със следните данни:

1. Вид и местонахождение, брой на стаите и административен адрес /улица, жилищен комплекс, жилищен блок, вход, етаж, номер на апартамент/;

2. Номер и дата на заповедта за настаняване, срок и правно основание за настаняване;

3. Титуляра на настанителната заповед, ЕГН, брой на членовете на семейството.

Чл.6 /1/ Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед на Кмета на Общината.

/2/ В настанителната заповед се посочват:

1. правните и фактически основания за настаняване;

2. трите имена, ЕГН на титуляра на настанителната заповед / пълнолетен член от семейството/;

3. броя на членовете на семейството на титуляра;

4. вида, местонахождението на жилището и броя на стаите в него;

5. срока за настаняване;

6. наемната цена.

/3/ Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството.

/4/ Заповедта се връчва срещу подпис.

/5/ Базисните наемни цени се определят с решение на Общински съвет.

Чл.7 /1/ Въз основа на настанителната заповед, се сключва писмен договор за наем с Кмета на Общината или упълномощено от него лице, в който се отразява:

1. подробно описание на предоставения под наем имот - общинско жилище;

2. основанието, на което се сключва наемния договор;

3. правата и задълженията на наемателя и наемодателя;

4. наемната цена, в какви срокове се дължи;

5. срока за който се предоставя жилището;

6. отговорността при неизпълнение, санкции и неустойки за недобросъвестно ползване на имота;

7. поддържането (текущи и основни ремонти);

8. основанията за прекратяване на договора;

9. други условия по наемното правоотношение.

/2/ предаването на общинското жилище се извършва с приемно - предавателен протокол.

/3/ Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се отменя.

Чл.8 /1/ Наемните правоотношения по тази глава се прекратяват поради:

1. неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 3 /три/  месеца;

2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;

3. нарушаване на добрите нрави;

4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на настанените във ведомствено жилище лица;

6. изтичане на срока за настаняване;

7. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;

8. използване на жилището не по предназначение.

/2/ Общинското жилище, което се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на Кмета на Общината на  основание чл. 65 от ЗОС,

/3/ Заповедта се издава въз основа на констативен акт. В акта трябва да бъдат посочени данни за: собствеността, физическото или юридическото лице, което владее или държи имота, основанието за това, писмото, с което Кметът е задължил лицето в определен срок доброволно да освободи имота и за неизпълнението на това задължение.

/4/ Заповедта за изземване на имота се изпълнява със съдействие на полицията.

/5/ Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по ЗАП. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не реши друго.

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ  ЖИЛИЩЕН  ФОНД

РАЗДЕЛ  І

ОБЩИНСКИ  ЖИЛИЩА  ЗА  ОТДАВАНЕ  ПОД  НАЕМ

Чл. 9 В общинските жилища за отдаване под наем се настаняват:

1. лица с жилищни нужди, установени по реда на раздел ІІ от глава ІІ на настоящата наредбата;

2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция;

3. лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

Чл. 10 Жилища за отдаване под наем са новопостроените и наличните свободни жилища, определени с решението на Общинския съвет по чл. 3, ал. 1, т. 1.

Чл.11 Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди, както и пренаемане на общински жилища.

Чл. 12. /1/ Установяват се следните пределни норми за настаняване в общински жилища:

  1. за едночленно или двучленно семейство – едностайно жилище;
  2. за тричленно семейство – двустайно жилище;
  3. и четиричленно семейство – тристайно жилище;
  4. за семейства с пет или повече членове – четристайно жилище.

/2/ При определяне на жилищната площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

/3/ Право за настаняване в по-голямо жилище, над установените в ал. 1 норми, имат семейства, в които има членове със заболявания, доказани с решение на ТЕЛК или РЕЛК.

Чл.13 /1/ В едно жилище се настанява само едно семейство.

/2/ Две или повече семейства могат да се настаняват в едно жилище само с тяхно изрично писмено съгласие и представляват домакинство по смисъла на пар. 2 от настоящата наредба.

/3/ При условията на ал. 2 като титуляри на настанителната заповед се вписват по един пълнолетен член от всяко семейство.

Чл.14 /1/ Когато поради намаляване броя на членовете в семейството, същото не покрива пределните норми за настаняване, установени с настоящата Наредба в едномесечен срок, а в случай на смърт - в тримесечен срок, наемателите подават молба за настаняване в друго общинско жилище.

/2/ Ако наемателите не подадат молба в посочените  в ал. 1 срокове пренастаняването се извършва служебно, със заповед на Кмета на Общината.

/3/ Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта по ал. 2 наемателите не заемат определеното им жилище, същата се отменя, а наемното правоотношение за заеманото до момента жилище се прекратява.

Чл.15 /1/ Наемателите на общински жилища могат да заменят помежду си жилищата, в които са настанени при спазване на пределните норми за жилищна задоволеност, установени в чл. 12 от настоящата Наредба.

/2/ Замяната се извършва със заповед на Кмета на Общината въз основа на молба от заинтересованите страни.

/3/ Подадените молби, по реда на входящите им номера се подреждат в списък, в който се подреждат жилищата, наемателите на които желаят да ги освободят, от който списък те имат възможност да изберат друго жилище.

/4/ Замяна се допуска по отношение на едни и същи наематели само веднъж в годината.

/5/ Не се допуска принудително изпълнение на заповед за замяна.

/6/ Ако замяната не се осъществи в едномесечен срок от датата на влизане в сила на заповедта по ал. 2, тя се отменя.

Чл.16 /1/ Преместване на наематели на едно общинско жилище в друго свободно общинско жилище се допуска по тяхна молба със съгласието на Кмета на Общината.

/2/ Настанителната заповед по ал. 1 се издава от Кмета на Общината.

Чл.17 /1/ Граждани и техните семейства по чл. 9, т. 2 и 3 се настаняват в жилища – общинска собственост за отдаване под наем по тяхна писмена молба, в която се излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване по този ред, и се комплектова с документите, доказващи изложените обстоятелства.

/2/ При необходимост, въз основа на молбата се извършва проверка от дирекция  “Благоустройство”.

/3/ Настаняването под наем в общинско жилище на лицата по ал. 1 се извършва при условие, че има свободно такова.

/4/ Гражданите и техните семейства се настаняват със Заповед на Кмета по реда на постъпване на молбите им. Въз основа на заповедта, с лицата по ал. 1 се сключва договор за наем с Кмета на Общината или упълномощено от него лице.

РАЗДЕЛ ІІ

УСТАНОВЯВАНЕ  НА  ЖИЛИЩНИ  НУЖДИ

Чл.18 /1/ Право на настаняване в жилищата за отдаване под наем имат граждани и техните семейства с установени жилищни нужди, които отговарят едновременно на следните условия:

1. да имат адресна регистрация в град Годеч повече от 5 последователни години към датата на подаване на молбата за картотекиране;

2. да не притежават в страната и в чужбина жилищни имоти или вили, годни за постоянно обитаване, или ако притежават такива, то тяхната стойност заедно със стойността на имуществото по т. 4 не надхвърля 5 000 лв.;

3. да не са прехвърляли жилищни имоти на други лица през последните 5 години, с изключение на ликвидиране на съсобственост;

4. не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 2 000 лв. в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, произведения на изкуството, нумизматика, филателия, моторни превозни средства, селскостопански земи, фабрики, магазини, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства.

5. да са изтекли повече от 5 години от освобождаване на общинско жилище вследствие на самонастаняване или поради отпаднало основание;

6. средномесечният доход на член от семейството, след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, земеделски земи под аренда и др. да е по нисък или равен на минималната работна заплата за страната .

7. да са подали молба-декларация за настаняване под наем в общинско жилище по образец, утвърден от комисията по картотекиране.

/2/ Условията по точки 1 и 5 се доказват с удостоверение от Общината; по т.2- с декларация и/или удостоверение за имотно състояние за всички членове на семейството; по т. 3 и 4 се доказват с декларации от гражданите; по т. 6 със служебна бележка, издадена от съответното предприятие или институция.

Чл.19 /1/ Стойността на притежаваното имущество по чл. 18, ал. 1, т.2 и т. 4 се определя, както следва:

1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други – по застрахователната стойност;

2. за земеделските земи, за жилищни и вилни имоти - по данъчна оценка;

3. за обекти с производствено предназначение и за прилежащите към тях терени и съоръжения - по данъчна оценка;

/2/ В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, включително и тези по жилищноспестовните влогове.

Чл. 20 /1/ Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 18 ал.1, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1. Първа - незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от една година за жилище нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други;

2. Втора - живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

3. Трета - живеещи на свободно договаряне най-малко една година;

4. Четвърта - заемащи недостатъчна жилищна площ съобразно определените норми за жилищна задоволеност;

5. Пета - живеещи при родители с недостатъчна жилищна площ, съобразно определените в настоящата наредба пределни норми за настаняване.

/2/ При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство и се разпределят кандидатстващите в следните подгрупи:

1. семейства, в които един от членовете е с призната I или II група инвалидност;

2. самотни родители на непълнолетни деца;

3. семейства или лица, които са живели повече от три години при тежки жилищни условия;

4. млади семейства с две и повече деца.

Чл.21 /1/ Картотекирането се извършва от Комисия по картотекиране въз основа на подадена молба-декларация, приложените към нея документи и извършени служебни проверки по тях от гл. Специалист  “Общинска собственост” към Дирекция “Благоустройство” и  лице определено от Кмета на Общината.

/2/ Комисията по картотекиране определя степента на жилищната потребност на нуждаещите се, разпределени по групи и подгрупи, всяка година към  1 декември.

Чл.22 /1/ В Общината се съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията за установяване на жилищни нужди по чл. 18 ал.1.

/2/ Гражданите, кандидатстващи за настаняване в жилище за отдаване под наем подават следните документи: молба-декларация, образеца на която е утвърден с решение на Комисията по картотекирането и други документи.

/3/ В молба-декларацията се посочват:

1. трите имена, ЕГН на всички членове на семейството и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството на територията на град Годеч;

2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на подаване на молба-декларацията; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), броя и общата квадратура на обитаваните помещения;

3. сделки, извършени с недвижими имоти по чл. 18, ал.1, т. 3;

4. притежавано имущество по чл. 18, ал. 1, т. 2 и 4;

5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, земеделски земи под аренда и др.;

6. притежаваните в страната и в чужбина жилищни имоти или вили, годни за постоянно обитаване, както и тяхната стойност ако притежават такива;

7. други обстоятелства, необходими по чл.18, ал. 1 и деклариране, че за неверни данни кандидатът носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

/4/ Молба-декларацията следва да бъде придружена с документите посочени в чл.18, ал.2.

/5/ Молба-декларация за настаняване под наем на нуждаещи се граждани се подават от 01.07 до 30.09. на текущата година в Деловодството на Община град Годеч.

/6/ Кметът на Общината назначава комисия по картотекиране на нуждаещите се граждани. Комисията по картотекиране се състои от 5 до 9 члена, като председател на същатата е ресорния Зам. Кмет, секретар – гл. Специалист „Общинска собственост” и други служители от общинска администрация и експерти /юристи, лекари, социални работници и други/.

/7/ Комисията се свиква на заседание от Председателя.

/8/ Комисията разглежда молби-декларациите по реда на тяхното постъпване в Деловодството на Община град Годеч и по всяка от тях се произнася с решение относно картотекирането и включването в проектосписъка за настаняване

/9/ Комисията се произнася с решения, взети с мнозинство повече от половината от всички членове.

Чл. 23 /1/ Комисията по картотекиране разглежда в двумесечен срок подадените молби-декларации, взема мотивирани решения за включване или невключване на гражданите в картотеката и включването им в проектосписъка за настаняване.

/2/ В проектосписъкът се включват картотекираните граждани по реда на поредността на групите и подгрупите по чл. 20 от настоящата наредба.

/3/ При изготвяне на проектосписъка се вземат предвид броят и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.

Чл.24 /1/ Проектосписъкът се обявява на таблото пред  деловодството на Община град Годеч всяка година до 20 януари. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.

/2/ Постъпилите възражения и искания се разглеждат в 14-дневен срок от Кмета на Общината.

/3/ Утвърденият от Кмета списък е окончателен. Утвърдения списък се обявява на  таблото пред деловодството на Община град Годеч.

Чл. 25 Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато:

1. е повикан на срочна военна служба;

2. учи в друго населено място;

3. работи в друго населено място в страната.

Чл. 26 /1/ Гражданите, картотекирани по реда, определен в настоящата наредба са длъжни при промяна на данните по картотеката да уведомят в едномесечен срок писмено Община чрез попълване на нова декларация и представят необходимите документи.

/2/ Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено Общината в едномесечен срок от издаването на разрешението за ползване.

/3/ При предоставяне на ведомствено жилище или жилище на търговско дружество за настаняване или закупуване от картотекиран гражданин, същият  уведомява Общината в едномесечен срок.

Чл.27 /1/ Комисията по картотекиране, с мотивирано решение изважда от списъка и от картотеката, граждани:

1. за които не са налице условията по чл. 18.

2. гражданите, посочили неверни данни или които не са съобщили в декларациите обстоятелствата, свързани с условията по чл.18, чл.22, ал.3 и чл. 26, ал. 1.

3. граждани по чл. 26, ал. 2 и 3.

/2/ Решението се съобщава писмено на заинтересованите лица.

Чл.28. Молба-декларацията, ведно с документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинската картотека 5 години след изваждането им от нея.

Чл.29. Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира всяка година. Тя не се променя в течение на годината.

Чл.30 /1/ Настаняването се извършва по утвърдения годишен списък по чл. 24, ал. 3 със заповед на Кмета на Общината и след представена актуална декларация по образец, утвърден от комисията по картотекиране.

/2/ В случай, че в едномесечен срок от изготвяне и връчване на заповедта наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя. Те имат право на настаняване със заповед на Кмета във второ предлагане на общинско жилище като нуждаещи се, след което, ако не заемат и него в едномесечен срок се изваждат от  списъка за настаняване и картотеката за срок от 5 години.

/3/ Настаняването на гражданите по списък продължава и след приключване на календарната година, до утвърждаването на нови списъци за следващата година.

/4/ Гражданите, включени в списъците от предходната година и не получили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност.

Чл.31 Гражданите, настанени в общински жилища, подават ежегодно до 31 март в “Деловодство” на Общината за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 22, ал. 3 следните документи:

1. декларация по образец, утвърдена от Комисията по картотекиране;

2. служебни бележки за доходите за предходните 12 месеца на членовете на семейството, настанено в общинското жилище;

3. копие от документи за платен наем, ел. енергия, ВиК, топлоенергия;

4. копие от медицински документи от ТЕЛК или ЛКК – при наличие на хронични заболявания на член от семейството;

5. удостоверение за имотно състояние на всички членове на семейството;

6. други документи, изясняващи правомерността на ползване на жилището.

Чл.32 /1/ Починалият титуляр на настанителната заповед може да бъде заменен по право като наемател от преживелия съпруг /съпруга/.

/2/ Децата на титуляра имат право да го заместват в настанителната заповед при наличие на следните условия:

  1. при смърт на титуляра, когато не може да бъде заменен от преживелия съпруг.
  2. да са живели непрекъснато в жилището не по-малко от последните 5 години от датата на настаняване на семейството на титуляра.
  3. да са подали молба за картотекиране като крайно нуждаещи се в едногодишен срок от събитието по т. 1.
  4. след подаване на молбата по т. 3 да са картотекирани в някоя от групите по чл. 20.

/3/ Подадената молба за картотекиране дава право на лицето по ал. 2 да заема жилището до произнасяне на комисията по картотекиране.

/4/ След картотекиране в някоя от групите по чл. 20,  лицето по ал. 2 се настанява със заповед на Кмета в същото жилище, в което досега е живяло.

РАЗДЕЛ III

РЕЗЕРВНИ  ОБЩИНСКИ  ЖИЛИЩА.

РЕД И УСЛОВИЯ  ЗА  НАСТАНЯВАНЕ

Чл.33 /1/ В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица:

1.  жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2.  в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми.

3.  С решение на Общинския съвет в резервни жилища могат да се настаняват  Кметове, заместник-Кметове, които нямат жилище в съответното населено място - за времето, през което заемат съответната длъжност.

Чл.34 Лицата по чл. 33, ал. 1 подават молба, в която се излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване в резервно жилище. Към молбата се прилага декларация за семейно и имотно състояние, както и доказателства, установяващи обстоятелствата по нея.

Чл.35 /1/ Обстоятелствата, изложени в молбата и жилищната нужда по чл. 33, ал.1 от настоящата наредба се проверяват от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.

/2/ В хипотезата на чл. 33, ал.1, т. 1 от настоящата наредба комисията се свиква в срок от 48 часа от подаване на молбата. Комисията извършва оглед на място, съставя констативен протокол, въз основа на който прави предложение до Кмета за уважаване или не на молбата за настаняване в свободно резервно жилище.

/3/ В случаите по чл. 33, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба обстоятелствата, които могат да доведат до настаняване в общинско жилище от резервния фонд трябва да са такива, че непосредствено да заплашват живота и здравето на нуждаещите се. Тези обстоятелства се доказват с медицински свидетелства - относно здравословните проблеми и други документи удостоверяващи наличието на острите социални проблеми на съответните граждани.

Чл.36 /1/ При доказано наличие на обстоятелствата по чл. 35 от наредбата, Кмета на Общината издава заповед за настаняване в резервно общинско жилище.

/2/ Заповедта за настаняване съдържа реквизитите посочени в чл. 6, ал. 2 от настоящата наредба.

/3/ Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор, с който се определя реда за предоставяне и приемане на имота, правата и задълженията на страните, срока, наемната цена, санкциите и отговорностите при неизпълнение.

/4/ Настаняването в резервно жилище не е пречка за започване на процедура за настаняване в общинско жилище под наем по реда на глава ІІ, раздел І и ІІ.

Чл.37 /1/ Резервният общински фонд задължително разполага по всяко време с минимум едно незаето самостоятелно жилище за критични нужди.

/2/ Установения с ал. 1 баланс може да бъде нарушен само при тежки масови природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца.

/3/ При форсмажорни обстоятелства при настаняването в резервни жилища могат да не се спазват нормите за жилищна заетост, установени с тази наредба.

/4/ Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, застрашени са от самосрутване, вредни са в санитарно-хигиенно отношение или загрозяват и поради това, че не могат да се поправят или заздравят подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията.

РАЗДЕЛ ІV

ВЕДОМСТВЕНИ   ЖИЛИЩА.

РЕД  И  УСЛОВИЯ  ЗА  НАСТАНЯВАНЕ  В  ТЯХ.

Чл.38. Ведомствените жилища са предназначени за осигуряване жилищна площ временно, до прекратяването на трудово или служебно правоотношение на щатни служители и работници в общинската администрация, учреждения и институции на бюджетна издръжка, които нямат годни за обитаване жилище или вила на територията на Общината.

Чл.39 /1/ Кметът на Общината назначава комисия в състав: зам. Кмет, гл. Специалист "Общинска собственост " към Дирекция “Благоустройство” и ръководителят на съответното звено в общинската администрация, в което работи служителя по чл. 38.

/2/ Комисията прави мотивирани становища във връзка с постъпилите молби за настаняване във ведомствени жилища.

/3/ Настаняването във ведомствени жилища се извършва със Заповед на Кмета на Общината, въз основа на молба и положително мотивирано становище на комисията по ал. 1. Заповедта съдържа реквизитите, посочени в чл. 6, ал. 2 от Наредбата.

/4/ Въз основа на настанителната заповед се сключват писмени договори, с които се определя реда за предоставяне и приемане на имота, правата и задълженията на страните, срока, наемната цена, санкциите и отговорностите при неизпълнение.

Чл.40 Наемните правоотношения с настанените във ведомствено жилище се прекратяват с прекратяването на трудовите /служебните/ им правоотношения.

Чл.41 /1/ От ведомствения жилищен фонд могат да бъдат определени със заповед на Кмета на Общината жилища за настаняване на гости на Общината за пренощуване.

/2/ Реда и начина за ползване на тези жилища се определя със заповед на Кмета на Общината.

Глава трета

РАЗПОРЕЖДАНЕ  С  ИМОТИ  ОТ  ОБЩИНСКИЯ  ЖИЛИЩЕН  ФОНД

РАЗДЕЛ  І

ПРОДАЖБА  НА  ОБЩИНСКИ  ЖИЛИЩА

Чл.42 /1/ Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на Общински съвет на:

1.  правоимащи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1 от Наредбата;

2.  лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава трета от Закона за общинската собственост, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал.1, т. 4 от Наредбата;

3.  лица, настанени по административен ред и обитаващи общинското жилище най-малко 5 години;

4. други физически или юридически лица, в случаите, определени с решение на ОбС по реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

/2/ Предложенията за решенията по предходната алинея се внасят в Общински съвет от Кмета или  Зам. Кмета  на Общината.

Чл. 43 Не могат да се продават:

1. общинските жилища в сгради общинска собственост, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, образователни, здравни и търговски нужди,

2. резервните жилища,

3. общински жилищни сгради, предвидени за премахване или освидетелствани по реда на Закона за устройство на територията,

4. жилища, за които има изрично решение на Общинския съвет.

Чл.44. Продажбата на общински жилища се извършва по писмено искане на лицата по чл. 42, ал. 1 с молба до Кмета. Към молбата се прилагат:

1. удостоверение за имотно състояние за всички членове на семейството на наемателя, издадено от Община Годеч , звено МДТ /местни данъци и такси/ и декларация за наличието или липсата на притежавани имоти, находящи се извън община Годеч;

2. удостоверение, че е включен в окончателния списък по чл. 8 от ППЗУЖВГМЖСВ - по отношение на лицата по чл. 42, ал. 1 т. 1;

3. копие от документи за платен наем, ел. енергия, ВиК, топлоенергия ” - по отношение на лицата по чл. 42, ал. 1, т. 3;

4. копие от договора за наем и настанителната заповед - по отношение на лицата по чл. 42, ал. 1, т. 3.

Чл.45 /1/ Кметът назначава комисия, която се състои от 5 до 7 члена с председател  Зам. Кмета. Комисията проучва налице ли са условията по чл. 42, ал. 1.

/2/ В тримесечен срок от подаване на молбата, при установяване на наличието на условията по чл. 42, ал. 1, Председателя на комисията по ал. 1 внася докладна записка в Общински съвет за вземане на решение за продажба на жилището, придружена с оценка, извършена по реда на чл.53.

/3/ Въз основа на решението на Общинския съвет Кмета на Общината издава заповед и я връчва на заинтересованото лице. В тримесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски, както и 2 % режийни разноски по сметка на Общината.

/4/ След плащане на сумите по ал. 3  в посочения в заповедта срок, Кмета на Общината сключва договор за продажба, който подлежи на вписване.

/5/ Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от Кмета на Общината и процедурата по продажба се прекратява.

Чл.46 Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство могат да се продадат на едно от семействата или в съсобственост, след изрично тяхно /на членовете на домакинството/ писмено съгласие, нотариално заварено.

Чл.47 Жилищата, свободни от наематели могат да се продават след решение на Общинския съвет при условия и ред, определени със ЗОС и Наредбата по чл.8, ал. 2 от ЗОС след провеждане на търг или конкурс.

Чл.48 /1/ Замяната на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на физически или юридически лица се извършва след решение на Общински съвет по реда на чл. 49 от Закона за общинската собственост.

/2/ Въз основа на решението на ОбС, Кмета на Общината издава заповед.

/3/ Замяната се извършва по пазарни цени, определени от лицензиран оценител, в едномесечен срок от издаване на заповедта.

Чл.49 /1/ На граждани с установени жилищни нужди може да се учреди право на строеж върху общински терени, предназначени за жилищно строителство, без провеждане на търг или конкурс, с решение на Общинския съвет.

/2/ Правото на строеж може да се учреди и на правоимащи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове или на жилищностроителни кооперации, чиито член-кооператори са такива лица.

/3/ Сделката по предходните алинеи се сключва при условията на Наредбата на ОбС по чл.8, ал.1 от ЗОС, която засяга учредяването право на строеж.

Чл.50 /1/ Резервните общински жилища не могат да се продават.

/2/ Ведомствените жилища на Общината могат да се продават на служители, които имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация.

Чл.51 Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти - собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост.

РАЗДЕЛ  ІІ

ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  КРИТЕРИИ ЗА  ОБРАЗУВАНЕ

НА  ПРОДАЖНИ  ЦЕНИ  НА  ЖИЛИЩАТА

Чл. 52 Общинските жилища, определени за продажба в списъка по чл. 3, ал. 2, се оценяват от лицензиран оценител. Така определената цена не може да бъде по - ниска от дънъчната оценка на жилищата.

Чл.53 /1/ Цените на жилищата, предназначени за продажба на лица по чл. 42, ал.1, т. 1, 2 и 3 се определят от Общинския съвет съгласно цените, определени по реда на глава VII, раздел III oт Правилника за приложение на Закона за държавната собственост,увеличени с коефициент, както следва:

Зона

Панелна конструкция

Пълзящ кофраж

Монолитна и скелетно-безгредова конструкция

Гр. Годеч

5,4

4,5

6,8

селата

5,2

4,3

6,6

/2/ Границите на зоните и техния обхват се определят със заповед на Кмета на Община град Годеч и решение на Общински съвет.

Глава четвърта

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ    НА    КОНТРОЛ   ВЪРХУ  ПОЛЗВАНЕТО

НА  ОБЩИНСКИТЕ  ЖИЛИЩА, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ

Чл.54 /1/ Ежегодно в срок до 31 октомври комисия назначена от Кмета на Общината извършва проверка за ползването на общинския жилищен фонд, който е отдаден под наем.

/2/ При извършването на проверката комисията съставя констативни протоколи, които отразяват състоянието на всяко жилище, както и обстоятелствата свързани с неговото ползване – има ли нанесени щети върху предоставеното имущество, направени ли са подобрения, ползва ли се имота от лицата на които е предоставен и др.

Чл.55 /1/ Комисията прави мотивирано предложение до Кмета на Общината за отмяна на заповедта за настаняване и прекратяване на наемния договор, когато в следствие на проверката се установи, че общинското жилище:

1. се ползва не по предназначение;

2. не се ползва от лицата на които е предоставено;

3. е свободно и не се ползва от лицата на които е предоставено за срок по дълъг от един месец;

4. е повредено и е в състояние негодно за обитаване;

5. се ползва в разрез с установените правила за ползване на етажна собственост;

6. не се полага грижата на добър стопанин

/2/ Заповедта по ал.1 се връчва на неизрядните наематели и им се предоставя 14-дневен срок за освобождаване на помещението.

/3/ Ако наемателите не освободят общинското жилище в указания срок имота се освобождава по административен ред.

Чл.56 /1/ Когато наемателя не обитава общинското жилище за срок по дълъг от един месец и това се установи от комисията по чл.54, същото подлежи на освобождаване по административен ред.

/2/ Когато наемателите на общинско жилище са извън страната и това се установи с документ от компетентен орган, което води до невъзможност да бъде връчена заповедта за освобождаване на имота същата се залепва върху общинското жилище.

/3/ Заповедта за освобождаване на общинското жилище се залепва и на информационното табло в сградата на общинската администрация.

/4/ За обявяването  на административния акт по реда на ал.2 и 3 се съставя констативен протокол, който се подписва от поне двама служители на общинската администрация.

Чл.57 /1/ Когато  се  освобождава  общинско жилище  без  да  присъстват настанените в него лица това се извършва със съдействието на органите на полицията и се съставя опис на всички вещи намерени в имота.

/2/ Вещите се съхраняват от общинската администрация в срок от две години. За срока на престояването им, собственикът им дължи на Общината обезщетение.

/3/ Ако вещите не бъдат потърсени в срока по ал. 2, те стават общинска собственост и могат да се предоставят за здравни, социални и образователни нужди на звената на общинска бюджетна издръжка.

/4/ В заповедта за освобождаване на общинското жилище се описва и процедурата за съхраняването и разпореждането с движимите вещи, намерени в имота.

Глава пета

АДМИНИСТРАТИВНО  -  НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл.58 Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс се наказват по тази Наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл.59 За нарушаване на тази Наредба се налага административно наказание - глоба в размер до 200 лв., освен ако със закон не е предвиден по-голям размер.

Чл.60 Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета  на Общината и от длъжностните лица от дирекция "Благоустройство ".

Чл.61 За актовете, издадени от длъжностни лица на общинската администрация, наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§ 1. "Семейство" по смисъла на тази наредба са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

§ 2. "Домакинство"  са две и повече лица, които живеят заедно в едно жилище или в част от жилище;  имат общ бюджет;  хранят се заедно, независимо от това че някои от тях може да нямат родствени връзки помежду си.

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Граждани настанени във ведомствени жилища, които към настоящия момент са изгубили предназначението си като такива, подават молба-декларация за настаняване по реда на глава ІІ от настоящата наредба. Ако отговарят на условията за настаняване в общинско жилище под наем се настаняват в заеманото до момента.

§ 2. По отношение на заварените лица по чл. 32, ал. 2, на които титулярите на настанителната заповед са починали преди повече от една година, могат да го заместят в същата при условие, че отговарят на изискванията по чл. 32, ал. 2, т.1 и 2 и са  картотекирани. Същите следва в двумесечен срок от влизане в сила на Наредбата да подадат молба за картотекиране.

§ 3. Настоящата Наредба се издава на основание чл.45а от Закона за общинската собственост.

§ 4. Тази наредба отменя всички решения, разпоредби и други актове на Общинския съвет, които й противоречат.

§  5. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

§  6. По отношение на заварените лица, които са сключили договор за наем на общинско жилище с влизане в сила на настоящата Наредба, Кмета на Общината да приведе в съответствие с изискванията на настоящата в срок  до края на календарната 2006 год.

Наредбата е приета от Общински съвет Годеч с Решение № 6 от 26.01. 2006 г. по Протокол №1.

 

 

Председател на ОбС:

/инж.Л.Василев/