ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Решение №756  от 03.06.2019 година, на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ОБЛАСТ за отмяна на НАРЕДБАТА   

 

Годеч, май 2008 година
(по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията – ЗУТ)
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Годеч.
(2) Зелената система на Община Годеч е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост.
(3) Общинският съвет на Община Годеч чрез бюджета на общината осигурява необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в общинските зелени площи.


Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са Общинският съвет на Община Годеч, кметът на Община Годеч, кметовете на кметства и кметските наместници в общината.
(2) С тази наредба се определят функциите на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Годеч.
Чл. 3. (1) Общинският съвет на Община Годеч управлява качеството на зелената система на общината в съответствие с функционалното и предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.
(2) Общинският съвет на Община Годеч определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Община Годеч.
Чл. 4. (1) Кметът на Община Годеч ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.
(2) Кметът на Община Годеч или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.
(3) Устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система се разглеждат от общински експертен съвет по устройство на територията(ОЕСУТ). В състава му се включват членове на Дирекция “Териториално устройство и Евроинтеграция” и специалист по озеленяване (еколог).


Чл. 5. Кметовете на кметства и кметските наместници в Община Годеч:
1. изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;
2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Годеч функции.
Чл. 6. Дирекция “Териториално устройство и Евроинтеграция” изгражда, поддържа и опазва зелената система на Община Годеч:
1. заверява заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;
2. изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;
3. съгласува инвестиционните проекти по част “Паркоустрояване и благоустрояване”;
4. извършва проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;
5. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;
6. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 38.
Чл. 7. Директора на Дирекция “Териториално устройство и Евроинтеграция” или упълномощено от него длъжностно лице по поддържане и изграждане на зелената система в Община Годеч:
1. разработва и предлага на кмета на общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;
2. контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;
3. съгласува визи за проучване и проектиране;
4. заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;
5. съгласува инвестиционни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;
6. дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;
7. определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
8. изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;
9. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;
10. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;
11. прави предписания и определя размера на депозити по чл. 38 за зелени площи, поддържани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Годеч;

Чл. 8. Главният архитект на Община Годеч подготвя:
1. възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на общината;
2. възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;
3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи;
4. възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3 или ги изготвя;
5. възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с
екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

Чл. 9. Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 8, т.т. 1, 2, 3 и 4;
1. разглежда и приема задания и проекти на ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
2. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
3. разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и поддържането на зелената система на Община Годеч.


Глава трета

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел първи

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 10. (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).
(2) С ОУП на Община Годеч и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 11. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ОЕСУТ и Общински съвет-Годеч.
(2) По решение на общинския съвет или на кмета на общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.
(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.

Чл. 12. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.
Чл. 13. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

Чл. 14. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.

Чл. 15. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.

Раздел втори

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл. 16. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 17. (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции, които заемат до 2 % от имотите с площ до 3 ха и 1 % от имотите с площ над 3 ха.
(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.
(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува с Дирекция “Териториално устройство и Евроинтеграция” , която дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия.
(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.
(5) Освен за посочените по ал. 1 обекти, използването на незастроени имоти, предвидени за зелени площи, се допуска само за производство на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 50, т. 2 от ЗУТ, обслужващи дейността по производство на декоративна растителност.
(6) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 5 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване на дейностите по производство на декоративна растителност.

Чл. 18. В застроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.

Чл. 19. (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота (съгл. Чл. 62(7), т. 5 от ЗУТ)
(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.
Раздел трети

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)

Чл. 20. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.
(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват с Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.
Чл. 21. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.
(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.
(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.
Чл. 22. (1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване с плътност над 50 % се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 21, ал. 1.
(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.
(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 21, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.
(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност, са Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или Националният институт за паметниците на културата (НИПК), съобразно територията, в която попада имотът.
(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.
Чл. 23. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.
(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.
(3) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
(4) В случай, че Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”
не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно указанията.
Чл. 24. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са съобразени с:
1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);
2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;
4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;
5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.
(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.
(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.
(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.
(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.
(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената площ с коефициент от 0,5 до 0,8.
Чл. 25. (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” предписва размера, видовия състав и местоположението му.
(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.
Чл. 26. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.

Чл. 27. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.
(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.
Чл. 28. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” съставя констативен протокол.
Чл. 29. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта “Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.
(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.


Глава четвърта

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 30. (1) Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
То е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.
(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
Чл. 31. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:
І категория – представително поддържане;
ІІ категория – оптимално поддържане;
ІІІ категория – средно поддържане;
ІV категория – частично поддържане;
(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.
Чл. 32. (1) Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.
Чл. 33. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”, като за направените проверки се съставя констативен протокол.
Глава пета

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел първи

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 34. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.
(2) Опазването на зеленените площи включва:
1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;
2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.
Чл. 35. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.
(2) В обществените зелени площи се забранява:
1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;
2. повреждането на растителността;
3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата;
4. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места;
5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;
7. разхождането на свобода на домашни животни извън определените и обозначените за това места;
8. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;
9. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;
10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
11. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;
12. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.
Чл. 36. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.
(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, приета от Общинския съвет .
Чл. 37. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват до 15 м, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
Чл. 38. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.
(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.
(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.


Раздел втори

ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА
ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 39. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Годеч се опазва по реда на тази наредба.
(2) Тази разпоредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.
(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Чл. 40. (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.
(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”за извършване на огледи, картотекиране и контрол.
(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.
(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба.
(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл. 41, или увреждат дървета и храсти.
(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета и Раздел трети от Глава четвърта.
Чл. 41. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 43, ал. 2. т.1
Чл. 42. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници.
(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.


Раздел трети

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 43. (1) На територията на Община Годеч се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.
(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:
1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.
(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище.
Чл. 44. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.
(2) Срокът на валидност на разрешенията е 1 (една) година.

Чл. 45. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата растителност се прави оценка.
(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.
(3) Дърветата и храстите по чл. 43, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” – при всички случаи, НИПК – за обекти-паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени.
(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 43, ал. 3.
Чл. 46. (1) Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.
(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.
Чл. 47. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.
(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.
(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.
(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.
Чл. 48. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети се подава до кмета на общината.
(2) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за паметниците на културата (НИПК), придружена с експертно становище.
(3) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица.
(4) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, решение на общинския съвет, квитанция за внесена такса и др. документи.

Глава шеста

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Годеч, ресорния заместник-кмет на Община Годеч, кметовете на кметства и кметски наместници в общината и Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция”.
Чл. 50. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Годеч – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им.
(2) Обезщетението не се дължи, ако в определен от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” срок виновните лица възстановят причинените щети.
(3) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетението се установява по съдебен ред.
(4) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.
(5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” за сметка на нарушителите.
Чл. 51. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.
(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи, които могат да налагат санкции по реда на чл. 52, ал. 5.
(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.
(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(5) Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ.
(6) Санкциите за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредбата за опазване на обществения ред, околната среда и общинската собственост на територията на Община Годеч или друг нормативен акт.
(7) Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на Наредбата на Общинския съвет на Община Годеч по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
Чл. 52. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:
1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност;
2. отсече повече от нормативно определения или допустимия брой дървета;
3. създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване.
(2) Наказва се с глоба от 20 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:
1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;
2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;
4. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;
5. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;
7. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;
8. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;
9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
10. поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.
(3) При повторно нарушение по чл. 52, ал.2 на виновните лица се налага глоба от 500 до 1000 лв.
(4) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 30 до 300 лв.
(5) При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове, освен в разрешените за това места, се заплаща глоба от 20 до 500 лв.
(6) При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
(7) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а за нарушение по ал. 2 – от 1000 до 10000 лв.
Чл.53 (1) Служителите от общинска администрация могат да откажат административното обслужване на физическо или юридическо лице, което не е заплатило наложена имуществена санкция или глоба с влязло в сила наказателно постановление , издадено от Кмета на Общината в срок от един месец след издаването му, до заплащане на глобата.
(2) На физическо или юридическо лице, което не е заплатило наложена имуществена санкция или глоба с влязло в сила наказателно постановление , издадено от Кмета на Общината в срок от шест месеца след издаването му, служителите от общинска администрация изпращат предупреждение за заплащане на задълженията в срок от 14 дни.
(3) Ако след изтичането на 14-дневния срок задълженията не са изплатени, общинска администрация събира по законов ред дължимите суми от лицата, предявявайки иск по съдебен ред.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. “Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
2. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
3. “Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ.

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист – ландшафтен архитект или лесоинженер, и съдържа:
1. Определяне местоположението и собствеността;
Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса,симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
2. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. След одобряване на ПУП и/или на план-схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми, се премахват.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал.2, и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, и чл. 62, ал. 10 на ЗУТ

§6. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл.21 от ЗМСМА.

§7. За неуредените в тази Наредба въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания, действащото законодателство или се приемат решения на Общинския съвет.

§8. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината, кметове на кметства, кметски наместници и РПУ на МВР – Годеч.

§9. Наредбата е приета с Решение № 60 по протокол №6/ 22.05.2008 г. на Общински съвет – Годеч и влиза в сила от 01.06.2008 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ:
Росица Иванова

НАРЕДБАТА Е ОТМЕНЕНА С  Решение №756  от 03.06.2019 година, на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ОБЛАСТ