Правилата се приемат на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и могат да бъдат отменяни, изменяни или допълвани по реда на тяхното приеманe.
   Настоящите правила са приети с решение №23/23.02.2017г. по Протокол №2 от заседание на Общински съвет - Годеч и публикувани на 06.03.2017г.
   Настоящите правила са изменени и допълнени с решение №10 по Протокол №1/31.01.2019г. от заседание на Общински съвет - Годеч и публикувани на 15.02.2019г.
  
Настоящите правила са изменени с решение №6 по Протокол №1/31.01.2020г. от заседание на Общински съвет - Годеч и влизат в сила считано от 01.01.2020г.

Вижте ТУК:

================================================