УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70 от 2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация, регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е необходимо да се регламентират в Правилника ...
 Предложение до Общински Съвет
  Мотиви:

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове
==========================================