Обявление за обсъждане на ПРОЕКТ на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация -- 21052024

        Предложеният проект на нов правилник, изготвен от временната комисия ще доведе до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е съобразен с измененията и допълненията в Закона за местното самоуправление и местната администрация, обн. в ДВ, бр. 8 от 26.01.2024 г.
        Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Годеч www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

МОТИВИ за приемане на нов Правилник
ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Общинския съвет
ПРОЕКТ на новия Правилник

==============================================