Стратегии

    Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост се приема на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и обхваща четиригодишен период – 2020-2023 г. По своята същност Стратегията е отворен управленски документ и може да търпи изменения. Стратегията е основа за приемане от Общински съвет-Годеч на четири годишни програми за управление и разпореждане с общинска собственост, по една за всяка финансова година – 2020, 2021, 2022, 2023 г.

Вижте ТУК:  Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2020 – 2023 г.
  Настоящата стратегия е приета с Решение №  1 от Протокол № 1 от 30.01.2020г. на Общински съвет-Годеч.

===================================================