Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г,

Програма е приета с Решение № 3 по Протокол № 1 / 30.01.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 16 по Протокол № 2 / 27.02.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 48 по Протокол № 4 / 25.06.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте ТУК:

============================================