Настоящата Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година на Община Годеч е разработена в съответствие с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., постановление № 50 на Министерски съвет от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година и съобразно Правила за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на Община Годеч, приети от Общински съвет – Годеч с Решение № 12 от Протокол № 1/31.01.2019 г.
...

Вижте Програмата  ТУК:

==========================================