Реализирани програми

      Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2022 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Програмата е актуализирана с Решение № 101 по Протокол № 15/23.12.2022 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте АКТУАЛИЗИРАНАТА програма ТУК:
=====================================================

      Програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Програма е приета с Решение № 2 по Протокол № 1 / 28.01.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 22 по Протокол № 2 / 25.02.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 37 по Протокол № 3 / 14.04.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 50 по Протокол № 5/31.05.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте Програмата ТУК:
=======================================

    Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2020 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Настоящата програма е приета с Решение № 3 по Протокол № 1 / 30.01.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 16 по Протокол № 2/27.02.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 48 по Протокол № 4 / 25.06.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 64 по Протокол № 6 / 28.08.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 91 по Протокол № 9 / 15.10.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте ТУК:
=======================================

      Настоящата Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година на Община Годеч е разработена в съответствие с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., постановление № 50 на Министерски съвет от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година и съобразно Правила за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на Община Годеч, приети от Общински съвет – Годеч с Решение № 12 от Протокол № 1/31.01.2019 г.
...

Вижте Програмата  ТУК:

==========================================

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.3 и ал.5 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, Общински съвет - Годеч приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч през 2019 г, както следва:

Актуализирана програма 08.2019

=========================================