ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.3 и ал.5 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, Общински съвет - Годеч приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч през 2019 г, както следва:

Актуализирана програма 08.2019

=========================================