Препис-извлечение от Протокол № 7/27.07.2017 г. от заседание на ОбС

Приложение1, към Решение 84