Решения Общински съвет № 89

Препис-извлечение от Протокол № 8/06.10.2020 г. от заседание на ОбС

 РЕШЕНИЕ № 89

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1 от АПК, с гласували „за” - 7 общински съветници; „против” – 2 /Р.Борисова, Т.Тодоров/ ; „въздържали се” – 1 /Б.Богомилов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

РЕШИ:

  • Общински съвет – Годеч дава съгласие Община Годеч да участва като партньор в проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
  • Одобрява партньорите по проекта - Община Костинброд и Община Своге, включително партньорска организация от страната донор Кралство Норвегия.
  • Планираните дейности по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020 г.
  • Общински съвет – Годеч упълномощава кмета на Община Годеч да подпише всички необходими документи и да предприеме правни и фактически действия във връзка с кандидатстването с проектно предложение: “Повишаване на способността на местните общности на територията на общините Костинброд, Годеч и Своге, за адаптация и справяне с климатичните промени и намаляване на емисиите на парникови газове“ по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

Председател на ОбС:

         Мария Владимирова