Р Е Ш Е Н И Е

1

На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА със 7 гласа “за”, ОбС

Р Е Ш И:

Избира за Председател на Общински съвет – Годеч

РОСИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА.

 Председател на ОбС: /Р.Иванова/