Р Е Ш Е Н И Е
№ 2

На основание чл.21, ал.1 ,т.1 от ЗМСМА , с 13 гласа “за”,ОбС
Р Е Ш И:

1. Избира Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост” от 9 члена /председател, зам.председател и членове – председателите на останалите ПК/ в състав:
Председател: Димитър Найденов Бояджиев
Зам.председател: Никифор Горанов Никифоров
Членове: Оля Никифорова, Крум Крумов, Мария Владимирова, Страхил Симов, Диана Станоева, Зорка Александрова, Димитър Александров
2. Избира Постоянна комисия по „Устройство на територията, ”ВиК” и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”от 5 члена в следния състав:
Председател: Оля Никифорова
Членове: Никифор Никифоров, Крум Крумов, Никола Генадиев, Димитър Бояджиев
3. Избира Постоянна комисия по ”Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура” от 3 члена в състав:
Председател: Крум Крумов
Членове: Никифор Никифоров, Никола Генадиев
4. Избира Постоянна комисия по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията” от 5 члена в състав:
Председател: Страхил Симов
Членове: Златка Борисова, Оля Никифорова, Ангел Николов, Димитър Александров
5. Избира Постоянна комисия по „Екология, селско и горско стопанство” от 3 члена в състав:
Председател: Мария Владимирова
Членове: Ангел Николов, Златка Борисова
6. Избира Постоянна комисия по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” от 3 члена в състав:
Председател: Диана Станоева
Членове: Зорка Александрова, Мария Владимирова
7. Избира Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” от 3 члена в състав:
Председател: Зорка Александрова
Членове: Златка Борисова, Страхил Симов
8. Избира Постоянна комисия по „Спорт и туризъм” от 5 члена в състав:
Председател: Димитър Александров
Членове: Димитър Бояджиев, Диана Станоева, Ангел Николов, Никола Генадиев

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/27.11.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 3

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА с 10 гласа “за” и 3 „въздържали се”/Д.Бояджиев, К.Крумов, М.Владимирова/, ОбС

Р Е Ш И:

Избира за Зам.председател на Общински съвет – Годеч
Ангел Радославов Николов.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/27.11.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 4

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Избира Временна комисия за изготвяне на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” в състав:
Росица Иванова
Диана Станоева
Златка Борисова
Ангел Николов
Страхил Симов
Димитър Александров
Димитър Бояджиев

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/27.11.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 5

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и в съответствие с чл.1, ал.1, т.5 от ПМС № 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Определя размера на трудовите възнаграждения на Кмета на община Годеч и кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума, община Годеч, както следва:
- На Кмета на Община Годеч – 1 120 /хиляда сто и двадесет/лева
- На кметовете на кметство с.Гинци и на кметство с.Шума - 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/27.11.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 6

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от действащия Правилник за организацията и дейността на ОбС-Годеч, с 12 гласа „за” и 1 „въздържал се” /Р.Иванова/ ОбС
Р Е Ш И:

Определя размера на трудовото възнаграждение на Председателя на ОбС–Годеч - 80 % от размера на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/27.11.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 7

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Определя възнаграждение на секретаря на ОбС–Годеч Нели Петрова Ангелова – 100 лв.месечно.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/