Р Е Ш Е Н И Е
№ 8


На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7, чл.12 и чл. 30, ал.1 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 година и на Наредбата на ОбС по чл.9а от ЗОБ , с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Годеч до 31.10.2007 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/13.12.2007 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 9

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7, чл.12 и чл. 30, ал.1 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 година и на Наредбата на ОбС по чл.9а от ЗОБ , с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Да се извърши актуализация /увеличение/ на общинския бюджет за 2007 година, както следва:
По прихода – 88 620 лв., в т.ч:
- в лимита „Имуществени данъци”
o данък „Придобиване на имущества,
подарени и възмезден начин” 5 000 лв.
o данък недвижими имоти 20 000 лв.
- в неданъчни приходи
o такса смет 30 000 лв.
o дарения 7 620 лв.
o от концесии 16 000 лв.
o туристическа такса 10 000 лв.
По разхода – 88 620 лв., в т.ч:
- във функция „Благоустройство и строителство”
o текущ ремонт /ОДЗ-База I/ 26 000 лв.
- във функция „Образование”
o текущ ремонт 7 620 лв.
- в дейност „Чистота” 30 000 лв.
- в местна дейност „Здравеопазване” 5 000 лв.
- в местна дейност ”ИРО”
o обезщетения 20 000 лв.
o помощи по решения на ОбС 826 лв.
- в дейност „ОбС”
o обезщетения 5 000 лв.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч
Препис-извлечение
от Протокол № 3/13.12.2007 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 10

На основание чл.21 , ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2007 година , с 13 гласа ”за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема предложението за актуализиране разпределението на капиталови разходи в бюджета на община Годеч за 2007 година, както следва:
Обекти било
в лева става
в лева

1. Генерална схема- идеен проект за водопровод и канализация в община Годеч 0,00 0,00

2. Идеен проект за водопровод и канализация на гр.Годеч 31 000,00 0,00
3. Ремонт на фасадата на НЧ”Никола Вапцаров” 14 015,00 14 015,00
4. Ремонт на сградата в УПИ I, кв.35 по плана на гр.Годеч – отреден за Автогара 18 300,00 18 300,00
5. Проекти за обект:”Реконструкция и преустройство на ОДЗ „Ю.Гагарин” в седмично оздравително детско заведение за деца с хронични белодробни заболявания” 11 685,00 11 685,00
6. Доставка и монтаж на осветителни тела за улично осветление за община Годеч 10 000,00 10 000,00
7. СМР за продължаване на уличната канализация от ул.Г.С. Раковски-Годеч до съществуващото заустване при мост №3 35 000,00 35 000,00

8. Инженерингови дейности свързани с ремонтно-възстановителни работи на сградата на СОУ "Проф.д-р Асен Златаров" за енергийна ефективност
40 000,00 40 000,00

9. Технически проект за етап І по техническо задание за обект
"Бизнес инкубатор - гр.Годеч" 8 000,00 8 000,00
10. СМР за доизграждане на ул. Детелина - гр. Годеч 6 100,00 6 100,00

11. Ремонт на фасади на СБАЛВБ,топла връзка и поликлиника 45 700,00 65 954,00
12. Ремонт на ел.инсталация и оборудване на кабинети и класни стаи на НУ”Хр.Ботев 5 000,00 5 000,00
13. Обследване на общински сгради: НУ, ОДЗ-База-I, Община 0 10 746,00
224 800,00 224 800,00
Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
14. СМР на път № 16412 - от м. Полеглица до с. Бракьовци 50 000,00 50 000,00
15. СМР на път №8005 и местен път-с. Връдловци до с.Станянци 50 000,00 50 000,00
16. СМР пътища №№ 81316 и 81324 от с.Туден до път ІІІ клас 60 000,00 60 000,00
17. СМР на път № 81308 - от гр. Годеч до с.Равна 10 000,00 10 000,00
18. СМР на път № 81306 - от гр. Годеч до с.Губеш 10 000,00 10 000,00
19. СМР пътища №№ 81301; 31307 и 81301 от село Мургаш 20 700,00 20 700,00
200 700,00 200 700,00
20. СМР за обект : "Бизнес инкубатор - гр. Годеч 50 000,00 50 000,00
21. Съфинансиране на микропроект „Ремонт на седмична детска градина” 79 000,00 79 000,00

Общо 554 500,00 554 500,00


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/13.12.2007 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 11

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.122 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Възлага на Кмета на община Годеч на следващото заседание на ОбС да внесе становище по предложението на ПК по „Икономика, бюджет,…” за обявяване процедура по ЗОП и сключване на договори за разработване на работни и идейни проекти /по предложения списък/ за неизразходваните в края на бюджетната година финансови средства по капиталовите разходи от бюджета на община Годеч за 2007 година и оставащи като преходен остатък по „капиталови разходи” финансови средства в бюджета за 2008 година.
Идейни проекти за:
 Ремонт и подмяна на „В и К” мрежа в Общината, изграждане на пречиствателна станция;
 Ремонт и модернизиране на пътната инфраструктура в общината;
 Изграждане на градски пазар и съвременна градска тоалетна;
 Откриване Дом за възрастни хора и Дневен център за интеграция на възрастни хора, лица в неравностойно социално положение и други в бившите сгради на Военно-полеви лагер и Белодробен диспансер;
 Реконструкция и модернизиране на градския стадион и спортна база;
 Изграждане път, паркинг, екопътека и туристическа база до Разбоишки манастир.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/13.12.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 12

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА , с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/13.12.2007 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 13

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.58, ал.4 от ПОДОбС -Годеч, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Прекратява дейността на Временната комисия за изготвяне на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” в състав: Росица Иванова, Диана Станоева, Златка Борисова, Ангел Николов, Страхил Симов, Димитър Александров и Димитър Бояджиев.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/13.12.2007 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 14

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
Росица Иванова Тодорова - Председател на ОбС – Годеч.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Ангел Радославов Николов – Заместник-председател на ОбС.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/13.12.2007 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 15

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и Глава V, т.3 от Договор № 1/ 07.10.2005 г., във връзка с Глава ІV т. 13, 16 и 17 от Договора, сключен съгласно Глава ХVІІ от Търговския закон между Кмета на Община Годеч – инж.Владимир Александров и Иван Коев Митев – ликвидатор на „Годечстрой” ЕООД -гр.Годеч в ликвидация и чл.156, ал.3 от Търговския закон, със 7 гласа „за” и 6 „против” ОбС

Р Е Ш И:

1. Да бъде прекратен Договор №1/07.10.2005г. с Иван Коев Митев – ЕГН 4612016240, от град София, ж.к.”Яворов” бл.37, вх.А, ап.10 като Ликвидатор на „Годечстрой” ЕООД -гр.Годеч (в ликвидация), като Общинския съвет не освобождава Ликвидатора от отговорност.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да подготви и връчи документите за прекратяване на договора, считано от датата на взимане на решението на Общинския съвет, в три – дневен срок от взимането на решението.
3. Възлага на Кмета на общината на следващото заседание на Общински съвет да предложи нов ликвидатор за довършване процедурата по ликвидация на „Годечстрой”ЕООД - в ликвидация, гр.Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/13.12.2007 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 16

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна парична помощ за лечение на Таня Асенова Влайкова в размер на 500,00 лв.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/