Препис-извлечение от Протокол № 4/27.12.2007 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 17

На основание чл.21, ал.1, т.7 ат ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16, ал.1 от Наредба № 8 на ОбС Годеч за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Одобрява план-сметка за разходите за такса битови отпадъци по Приложение №1, неразделна част от решението за 2008 г., за дейностите:
- Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци;
- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
2. Определя основа за изчисляване размера на такса битови отпадъци:
– За населението - данъчна оценка на имота
– За фирми – отчетна стойност към 31.12.2007 г.
3. Определя такса за битови отпадъци по населени места годишно, както следва:
- град Годеч - 53 978
- Равна - 478
- Гинци - 4 840
- Туден - 3 602
- Разбоище - 1 153
- Губеш - 749
- Комщица - 1 201
- Бърля - 534
- Смолча - 468
- Бракьовци - 1 132
- Мургаш - 1 514
- Връбница - 902
- Голеш - 1 177
- Връдловци - 604
- Станянци - 360
- Ропот - 520
- Каленовци - 1 266
- Букоровци - 820
- Шума - 3 462
- Лопушня - 959
ОБЩО: 79 717 лв.

3.1. Физически лица, подали декларация по чл.20, ал.1 от Наредба № 8 /237 броя/ през 2007, не заплащат размера на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, но заплащат размера на таксата за останалите дейности : осигуряване на съдове; проучване, проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци, почистване на публичните пространства, алеи, улици, паркове и др., както следва в промили:
- град Годеч - 0,85 промила
- Равна - 1,70 промила
- Гинци - 0,85 промила
- Туден - 1,70 промила
- Разбоище - 1,70 промила
- Губеш - 1,70 промила
- Комщица - 1,70 промила
- Бърля - 1,70 промила
- Смолча - 1,70 промила
- Бракьовци - 1,70 промила
- Мургаш - 1,70 промила
- Връбница - 1,70 промила
- Голеш - 1,70 промила
- Връдловци - 0,85 промила
- Станянци - 0,85 промила
- Ропот - 0,85 промила
- Каленовци - 1,70 промила
- Букоровци - 1,70 промила
- Шума - 0,85 промил
- Лопушня - 0,85 промил

3.2. За фирми и общински имоти, отдадени под наем – брой контейнери и кофи за 2008 година на основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 8:
1. Мина „Станянци”АД - 1 бр. контейнер
2. ЕТ “Фармалекс-Снежана Александрова” - 1 бр. контейнер
3. ЕТ”Даниел-Даниел Атанасов” - 0 бр. контейнер
4. „СБАЛВБ” ЕООД -12 бр. контейнера
5. ЕТ”Коди-Димитрина Костадинова” - 8 бр. контейнера
6. РС ПБЗН/ОДПБЗН София област - 4 бр. контейнера
7. ЕТ “Рени Тодорова” - 2 бр. контейнера
и 1 кофа
8. Пътно поддържане Берковица ЕООД - 0 бр. контейнера
9. АК „Магнит” АД - 60 бр. контейнера
10. ЕТ “Пейчо Милушев” - 4 бр.контейнера
и 48 кофи
11. ЕТ “Ситигод” - 1 бр. контейнер
12. РПК „ КОМ” Годеч - 4 бр. контейнера
и 24 кофи
13. “Банка ДСК” ЕАД - 1 бр. контейнер
14. „Уникредит Булбанк” АД - 12 кофи
15. „КОМ” ЕООД - 12 бр. контейнера
16. ЕТ”Джак-4-Катя Живкова” - 1 бр. контейнер
17. „Пролайф Технолоджи” ЕООД - 0 бр. контейнера
18. „Мареган 87”- ООД - 0 бр. контейнера
19. ЕТ”Тренко-Димитър Петков” - 2 кофи
20. ЕТ„Кръстанчо Кръстанов” - 12 кофи
21. „Манхатън Партнерс” ООД - 0 бр. контейнера
22. „Балкан Солар”АД - 0 бр. контейнера
23. „ Джей Джей М.Каруана” - 10 кофи
24. „НЕК” ЕАД Язовири и каскади - 0 бр. контейнера
25. ЕТ”Мето-Медиал-М-М-Александър Методиев” - 3 бр.контейнера
26. „Докторс” ООД - 3 бр.контейнера
- Община Годеч
(4 имота – общинска собственост) - 8 бр. контейнера
ОБЩО: 125 бр. контейнера
и 109 бр. кофи

3.3. Фирми, подали декларации по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 8, заплащат допълнително и 6 промила за почистване на уличните платна, площите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
3.4. Фирми, които не са подали декларация в срок, или са декларирали неверни данни, заплащат 20 промила върху отчетната стойност към 31.12.2007 г.
4. Таксата за битови отпадъци се заплаща на 4 равни вноски: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември – цялата сума.
5.На предплатилите за 2008 година до 31.03.2008г., се прави отстъпка от 5% върху цялата сума.
6.На фирми и физически лица, които имат задължения за минали периоди за данък недвижим имот и такса битови отпадъци, да не се приемат декларации по чл. 17, ал.2 и чл. 20, ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС Годеч през 2008 год. преди да издължат дължимите суми.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/27.12.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 18

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Определя цени за отдаване под наем на земеделски земи – общинска и временна общинска собственост, съгласно ЗСПЗЗ през 2008 г. за 1 декар/годишно, както следва:
Културен вид Категория земя
3 и 4 лв/дка Категория земя
5 и 6 лв/дка Категория земя
7 и 10 лв/дка
Ниви 5,00 3,30 1,70
Ливади 2,80 2,20 1,10
Пасища и мери 2,20 1,70 0,70


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/27.12.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 19

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , с 12 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Определя продажна цена на кофи за смет тип „МЕВА” за количество от 50 броя – 20,00 лв. за 1 брой.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/27.12.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 20

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл.12, ал.3 от ЗОС и § 30 от Закона за ДБ на РБ за 2007 год. и чл.15, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Предоставя за безвъзмездно управление на РЕГИОНАЛНА ГРАНИЧНА СЛУЖБА – ДРАГОМАН две помещения /склад – 17,40 кв.м. и читалня -58,50 кв.м./ с обща площ 75,90 кв.м., находящи се на първи етаж в сградата построена в УПИ І-135 , кв.17 по плана на село Комщица и предназначена за кметство за срок от 4 /четири/ години.
2. Упълномощава и възлага на Кмета на общината за издаване на заповед за предоставяне на посочените по-горе помещения с обща площ 75,90 кв.м. на РЕГИОНАЛНА ГРАНИЧНА СЛУЖБА – ДРАГОМАН.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/27.12.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 21

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.18, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Продължава срока на договор, сключен на 03.11.2004 год. между Община Годеч и ЕТ „ДРАЙН-ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ” с още 2 /две/ години считано от 03.11.2007 год. до 03.11.2009 год. за ТЕРЕН № 2 - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, находящ се на ул. “Александър Стамболийски” №2 гр. Годеч с площ 7.50 кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да сключи Анекс към договора за наем с ЕТ „ДРАЙН-ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ” с още 2 /две/ години считано от 03.11.2007 год. до 03.11.2009 год. за ТЕРЕН № 2 - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, находящ се на ул. “Александър Стамболийски” № 2 гр. Годеч с площ 7.50 кв.м.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/27.12.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 22

На основание чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.48 от Наредбата на ОбС по чл.9а от ЗОБ, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Да бъде откупен със средства от общ. бюджет от лимитите във Функция „ИРО” §1098 – „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи” дълга на „Годечстрой”ЕООД – гр.Годеч /в ликвидация/ в размер на 5 319,37 лв, представляващ държавно вземане съгласно Ревизионен акт № 1368/21.11.2005 г. – суми от лихви от неплатено ДДС, с което ще бъде освободен залога върху двата общински имота.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/27.12.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 23

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , чл.48 от Наредбата на ОбС по чл.9а от ЗОБ и във връзка с писмо на МФ изх.№ 08-00-1595/14.12.2007 г, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Актуализира общинския бюджет за 2007 година с увеличение на лимита в § 1020 „Други външни услуги” във Функция „Благоустройство и строителство” и поименния списък за капиталови разходи за 2007 година в ред 8 с целева субсидия в размер на 200 000 лева за финансиране на извършения основен ремонт на СОУ”Проф.д-р Ас.Златаров” – гр.Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/27.12.2007 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 24

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.18, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Продължава срока на договор, сключен на 22.12.2004 год. между Община Годеч и ЕТ „ГРАДИЩЕ-Йорданка Андреева” с още 2 /две/ години считано от 22.12.2007 год. до 22.12.2009 год. за ТЕРЕН ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, бунгало-клуб от 34.00 кв.м. находящ се в кв. 1 УПИ /парцел/ ХІХ-обществено ползване по плана на с. Шума, община Годеч.
2. Възлагаме на Кмета на Община Годеч да сключи анекс към договора за наем с ЕТ „ГРАДИЩЕ-Йорданка Андреева” с още 2 /две/ години считано от 22.12.2007 год. до 22.11.2009 год. ТЕРЕН ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, бунгало-клуб от 34.00 кв.м. находящ се в кв. 1 УПИ /парцел/ ХІХ-обществено ползване по плана на с. Шума, община Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/