Препис-извлечение от Протокол № 2/14.02.2008 г.от заседание на ОбС

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие, с 13 гласа „за” ОбС потвърди

Р Е Ш Е Н И Е
№ 17 / 28.01.2008 г.

Избира за представител на ОбС – Годеч в Областния съвет за развитие Росица Иванова Тодорова – председател на Общинския съвет.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/14.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 18

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление на Община Годеч през периода 2007 - 2011 година на Кмета на Общината – инж. Владимир Александров.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/14.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 19

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД към 31.12.2007 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/14.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 20

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Приема Наредба № 1 /14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/14.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№21

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Приема Наредба № 2 /14.02.2008 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/14.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 22

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА ,във връзка с чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.2, ал.2 от Наредба № 13/23.07.2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема Наредба № 3 /14.02.2008 г. за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/14.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 23

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2007 г.
2. Задължава Кмета на община Годеч в срок до 29.02.2008 г. да предприеме незабавни мерки за действително намаляване и ликвидиране на просрочените задължения. За целта да бъдат заведени дела от общинската администрация за събиране по съдебен ред на дължимите средства от несъбрани наеми и ел.енергия към 31.01.2008 г. от наемателите на обекти и терени общинска собственост.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/14.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 24

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.8 от ЗМСМА и чл.24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Актуализира базисните цени за общински помещения и терени, считано от 01.01.2008 г., както следва:
- за сгради и павилиони на територията на град Годеч – увеличение с 12%
- за сгради и павилиони в селата, за терените и за лечебните заведения за извънболнична помощ (ред 13 от таблицата) – увеличение с 22%
Актуализираните базисните цени съгласно приложената таблица с базисни цени са с включен ДДС и са неразделна част от решението.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/14.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 25

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ и във връзка с чл.16, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на ЗУЖВГМЖСВ , с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Избира местна комисия на Община Годеч по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/ от 7 члена в състав:
Председател: Тодор Тодоров- адвокат
Членове: 1. Страхил Симов – общински съветник
2. Любка Любенова – спец. „ОС”
3. Костадин Иванов – спец „НС”
4. Лъчезар Панайотов- гл. счетоводител
5. Костадинка Богданова – счетоводител
6.Бойка Илиева – фронт офис мениджър „Банка БСК” АД

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/