Препис-извлечение от Протокол № 3/28.02.2008 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 26

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., ПМС № 20/2007 г. и Наредбата на ОбС по чл.9а от ЗОБ, с 10 гласа „за” /в залата присъстват 10 от общ брой 13 общински съветници/ ОбС

Р Е Ш И:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2007 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва :
1.1 по прихода – 4 212 853 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 по разхода - 4 212 853 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 1/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 г., както следва:
2.1. По прихода - 3 626 919 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
2.2.По разхода – 3 626 919 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 1/
3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2007 г. / съгласно Приложение № 1/
4. Приема бюджета за 2008 г. както следва:
4.1. По прихода в размер на 2 745 979 лв.
/съгласно Приложение № 1 /
4.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 1 259 963 лв.,
в т.ч. :
4.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на
1 212 194 лева;
4.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 2 000 лв.( съгласно приложение по обекти № 4);
4.1.1.3. Преходен остатък от 2007 година в размер на 47 769 лв.
( разпределен съгласно Приложение № 1 );
4.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 486 016 лв.,
в т.ч. :
4.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 170 000 лв.
/съгласно Приложение № 1 /;
4.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 299 100 лв.,
/съгласно Приложение № 1 /;
4.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 157 600 лв.;
4.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 379 500 лв., в т.ч.:
 за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА ( съгласно приложение по обекти № 4) – 178 800 лв.;
 за екологични обекти ;
 за изграждане и основен ремонт на общински пътища(съгласно приложение по обекти № 4) – 200 700 лв.;
4.1.2.5. Друго финансиране в размер на 0,00 лв., в т.ч. заеми и погашения на главници, съгласно Приложение № ……
4.1.2.6. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 34 500 лв.
4.1.2.7. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 445 316 лв.
4.2. По разходите в размер на 2 745 979 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
4.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 259 963 лв.,
от тях:
4.2.1.1. От държавни трансфери – 192 100 лв.;
4.2.2.2 От местни приходи в размер на 469 100 лв.;
4.2.2. За местни дейности в размер на 157 600 лв.;
4.3 Инвестиционна програма в размер на 379 500 лв., съгласно приложен поименен списък (Приложение № 4).
5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии (съгласно Приложение №2), както следва за:
5.1. Членски внос - 700 лв.
5.2. Помощи за погребение – 3 000 лв.
5.3. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, съгласно Приложения № 2 и №8, в размер на 75 803 лв., в т.ч.:
за общински лечебни заведения – 35 000 лв.;
за читалища – 40 803 лв.;
5.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по ползването на целевите разходи по т.5, свързани с времето и начина на представяне и отчитането на тези средства.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално-битови в размер на - до 3% от начислените трудови възнаграждения;
6.2. Представителни разходи в размер на 3 500 лв.;
7. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложение № 3
/В съответствие с приложение №10 към &40 от ЗДБРБ за 2008 г./
8. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно Приложение № 5
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
10. Дава съгласие при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
10.1. “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината;
10.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане( по реда на § 32, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия;
10.3. разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет в размер до 100 000 лв.
11. Възлага на кмета на общината :
11.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;
11.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя / донора.
11.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер (примерно, над 5% спрямо общинските приходи), както и за просрочените вземания, включително и за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от ДД дейности за образование, и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
11.5. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на делегираните от държавата дейности по образование,при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
12. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 от ЗОБ/
12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
12.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
12.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
12.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
13. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/28.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 27

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2008 година, с 10 гласа „за” /в залата присъстват 10 общински съветници/ ОбС
Р Е Ш И:

Приема отчета за окончателното разпределение на капиталови разходи в бюджета на община Годеч за 2007 год.
/съгласно приложената таблица/


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/28.02.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 28

На основание чл.21 , ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2008 година, с 10 гласа „за” /в залата присъстват 10 общински съветници/ ОбС
Р Е Ш И:

Приема разпределение на капиталови разходи в бюджета на община Годеч за 2008 год., както следва:
Обекти лева

1. Идеен проект за водопровод и канализация 120 000,00
в Община Годеч
2. Ремонт на детска градина база ІІ гр. Годеч 20 000,00
3. Ремонт на градски парк гр.Годеч 25 000,00
4. Ремонт на гробищен парк гр. Годеч 6 800,00
5. Ремонт на покрив в СОУ”Проф.д-р Асен Златаров” 2 000,00
6. Подмяна на пътни знаци, указателни табели и капаци на шахти 5 000,00

178 800,00

Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
7 СМР на път № 81306 – Годеч - Губеш 40 000,00
9 СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица 45 000,00
10 СМР на път № 81305 – Годеч - Връбница - Мургаш 35 000,00
11 СМР на път № 81312 – Ропот - Станянци 40 700,00
12 СМР на път № 81324 – Туден – Разбоище – Разбоищки манастир 15 000,00
13 СМР на път № - Годеч – Лопушна - Шума 25 000,00
200 700,00

Общо 379 500,00

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/28.02.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 29

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с 10 гласа „за” /в залата присъстват 10 общински съветници/ ОбС

Р Е Ш И:
Приема Правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ с решение на Общинския съвет по молби на граждани, както следва:
Основно правило: ОбС отпуска еднократна помощ в рамките на една календарна година, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизнено важни потребности.
Основни критерии:
1. Писмено становище на Д”Социално подпомагане”- филиал Годеч относно: подпомагано ли е лицето от Д”СП”; вид и размер на помощта; предложение за отпускане на помощ - право съгласно ЗСП;
2. Инцидентно възникнала потребност за помощта - констатирани обстоятелства / доказателства;
3. Максимален размер на гласуваната помощ – 200,00 лева, минимален размер – 50,00 лева.
Допълнителни критерии:
1. Месечни доходи на лицето/семейството;
2. Семейно положение и имуществено състояние. Наличие на роднини и близки, задължени по закон да осигуряват издръжка;
3. Здравословно състояние ( доказано с медицински удостоверения);
4. Трудова заетост.( Служебна бележка от Д”Бюро по труда”-филиал Годеч за регистрация на лицето.);
5. Становище на Постоянната комисия по”Здравеопазване и социална политика”. Водеща комисия – ПК по „Икономика,бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”;
6. Становище от Гл.счетоводител на община Годеч относно състояние на средствата по §”Помощи по решение на ОбС” от общинския бюджет;
7. Становище от съответната държавна/общинска инсититуция (РСПАБ,РПУ на МВР, ВиК, Гражданска защита и др.), според конкретния случай;
8. Тютюнопушене и алкохолизъм ( при доказани – не се отпускат помощи).

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/28.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 30

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 10 гласа „за” /в залата присъстват 10 общински съветници/ ОбС

Р Е Ш И:

1. Да бъде отдадено под наем без търг или конкурс помещение със застроена площ от 68,00 кв.м в имот № 473, представляващ общинска частна собственост за „Клуб за социална дейност” находящо се на ул.”Нишава”, гр.Годеч на Сдружение на пенсионерите с общественополезна дейност – „Надежда- Годеч” за срок от 6 (шест) месеца.
2. Кметът на Общината да сключи договор за наем при условията, определени по т.1 от решението на ОбС.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/28.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 31

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.5, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с 10 гласа „за” /в залата присъстват 10 общински съветници/ ОбС
Р Е Ш И:

Дава съгласие за промяна на действащия план за регулация и застрояване на с.Гинци, община Годеч, като УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, ХХ и ХХІ, с обща площ от 6875 кв.м. в квартал 48 по плана на с.Гинци бъдат заличени и на тяхно място се образува нов УПИ с № I, с ново предназначение на имота – за застрояване с предназначение „екологично селско стопанство и селски туризъм” и промяна на вида общинска собственост от частна в публична.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/28.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 32

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с 9 гласа „за” /в залата присъстват 9 общински съветници/ ОбС

Р Е Ш И:


Отменя Решение №14 по Протокол № 1 от 24.01.2008 г. на ОбС - Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/28.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 33

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, във връзка и с чл.24 и чл.25 от Наредба №18/ 20.06.2005 г. на Министерство на здравеопазването за акредитация на лечебните заведения, с 9 гласа „за” /в залата присъстват 9 общински съветници/ ОбС

Р Е Ш И:

1. Да се открие процедура по акредитация на „СБАЛВБ-Годеч” ЕООД – град Годеч.
2. Дейността по процедурата да се ръководи от Управителя на „СБАЛВБ-Годеч” ЕООД – Любомир Стефанов и от Общинската администрация, при поискано съдействие от страна на болницата.
3. Разходите по процедурата за акредитация (такси, оценка, анализи и др.) да са за сметка на определената субсидия за здравна дейност по бюджета на община Годеч за 2008 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/28.02.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 34

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с 8 гласа „за” /в залата присъстват 8 общински съветници/ ОбС
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по подадени молби от граждани, както следва на:
1. Емил Серафимов Крекманов –
за поемане такса”Домашен социален патронаж” – 73,38 лева
2. Младенка Димитрова Милушева –
за изплащане задължения за ел.енергия - 100,00 лева
3. Даря Димитрова Стоименова –
за заплащане част от пътните разходи на ученик – 200,00 лева
4. Албена Стефанова Ангелова –
за заплащане част от пътните разходи на ученик – 200,00 лева
5. Наташа Борисова Киркова –
за медицински изследвания и лечение – 100,00 лева
6. Методи Георгиев Методиев –
за медицински процедури и лечение – 200,00 лева


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/