РЕШЕНИЕ №47/08.04.2008г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.17 ал.1 т.10 от ЗМСМА и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, с 13 гласа „за” ОбС
РЕШИ:

да бъде изразходвана финансова сума от 774,34 ( седемстотин седемдесет и четири лева и 34 стотинки) лева от планираните средства за подпомагане на масовата физкултура и спорта по общинския бюджет от волейболен отбор – девойки до 13 години към ТУ-ВОЛЕЙ за участие в Държавно първенство – финали - 08-13.04.2008 г. в гр.Казанлък.