Препис-извлечение от Протокол № 5/24.04.2008 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48


На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл. 36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 година, с 11 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч за първото тримесечие на 2008 година, отчета за изпълнение на фонд „Приватизационен” и „Капиталови разходи” за същия период.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/24.04.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 49

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с 11 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Приема информацията за дейността и отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за първото тримесечие на 2008 година.
2. Възлага на Управителя на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в срок до 01.07.2008 г. да предложи на ОбС план за намаляване на разходите в болницата (включително и намаление на числеността на персонала при наложена необходимост).
3. Възлага на Управителя на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД да предприеме мерки за ограничаване приема на пациенти извън договора с НЗОК за лечение в болницата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/24.04.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 50


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, с 11 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Приема Общински план за развитие през периода 2008 г. – 2013 година на община Годеч

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/24.04.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 51


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 11 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ УПИ /парцел/ V-151 с площ 3 110 кв.м, находящ се в кв.32 по плана на с. Разбойще, общ. Годеч, област Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет, Кмета на община Годеч да проведе процедура по продажбата чрез търг на недвижим, представляващ УПИ /парцел/ V-151 с площ 3 110 кв.м, находящ се в кв.32 по плана на с. Разбойще, общ. Годеч, област Софийска.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/24.04.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 52


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 11 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ придаваеми 195,00 кв.м. към УПИ /парцел/ І-337, кв.54 по плана на град Годеч, община Годеч, област Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет, Кмета на община Годеч да сключи договор за продажбата на 195,00 кв.м. придаваеми към УПИ /парцел/ І-337, кв.54 по плана на град Годеч, община Годеч, област Софийска с Йорданка Младенова Пейчева.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/24.04.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 53

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост, с 11 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Приема изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Годеч, приета с Решение № 32 по Протокол № 4 от 31.03. 2005 г., изм. и допълн. с Решение № 56 по Протокол № 7 от 03.08.2006 г., както следва:

1. В чл.67 се добавя нова ал.3:
„ал.(3) Постановките на ал.(2) се прилагат само при провеждането на конкурс за отдаване на помещения общинска собственост под наем.”
2. В чл.45 и чл.65 думите „поне в един местен ежедневник” от изречение първо да се заменят с „поне в едно печатно издание – местен вестник, централен ежедневник или информационен лист на ОбС”:
„Чл.45 (нов) Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват поне в едно печатно издание – местен вестник, централен ежедневник или информационен лист на ОбС - Годеч най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Извлечение от заповедта на Кмета на Общината по чл.45, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3 дневен срок от нейното издаване.
Чл.65 (нов) Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в едно печатно издание – местен вестник, централен ежедневник или информационен лист на ОбС - Годеч най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта на Кмета на общината по чл.65, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3 дневен срок от нейното издаване.”


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/24.04.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 54

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, с 11 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за поемане на общински дълг и за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на дейностите по проекта, преди направените разходи да бъдат възстановени от ОП”Околна среда 2007-2013 г.”, както и разходи, които са недопустими за финансиране от Оперативната програма, но са необходими за изпълнението на проекта, ако той бъде одобрен, във връзка с кандидатстване на Общината по процедура”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти” по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007 - 2013 г, Референтен №: BG161РО005/08/1.30/01/01.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/24.04.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 55

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и чл.20 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.156, ал.3 и чл.268, ал.2 от Търговския закон, с 11 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Продължава срока за приключване на започналата ликвидация на „Годечстрой”ЕООД – град Годеч - в ликвидация до 01 юли 2008 година.
2. Определя за Ликвидатор на „Годечстрой”ЕООД – град Годеч - в ликвидация Борис Йотов Иванов – ЕГН 3405206885, от гр.София, ж.к. Красна поляна – І част, бл. 36 Б, вх.А, ет.13, ап.60 и възнаграждение за извършване на дейностите по приключване на ликвидацията на дружеството в размер на 200,00 (двеста) лева. Възнаграждението да бъде изплатено след окончателното приключване на ликвидацията на дружеството.
3. Възлага на новия Ликвидатор на „Годечстрой”ЕООД – град Годеч- в ликвидация да прехвърли сградата от капитала на ликвидационното дружество в капитала на Община Годеч, без да уврежда правата на кредиторите, както и останалите финансови средства и документация след ликвидацията на дружеството.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/24.04.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 56


На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с 11 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по подадени молби от граждани, както следва на:
1. Пенка Христова Тодорова – за авансово заплащане такса за санаториално лечение и рехабилитация, като средствата бъдат възстановени в общ. бюджет чрез Д”СП” - 165,00 лева
2. Крум Найденов Николов –
за издръжка и лечение - 200,00 лева
3. Младен Цветанов Младенов –
за сърдечна операция на дете – 200,00 лева

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/