РЕШЕНИЕ №68/ 09.06.2008г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както и във връзка с кандидатстването на общината за финансиране на проект „Ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Годеч” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4, операция 4.1: Дребномащабни местни инвестиции, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна структура, допринасяща за устойчиво местно развитие”, с … гласа „за” ОбС


Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч дава съгласие на Общината да кандидатства за финансиране на проект „Ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Годеч” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4, операция 4.1: Дребномащабни местни инвестиции, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна структура, допринасяща за устойчиво местно развитие”.
2. Общинският съвет – Годеч декларира, че предназначението на сградите на НУ”Христо Ботев” и ОДЗ”Юрий Гагарин” база І – в град Годеч – обекти на въздействие на проекта по т.1 от решението, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.

Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Росица Иванова Тодорова - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Росица Иванова