Препис-извлечение от Протокол № 7/26.06.2008 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 69

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

1. Не приема Информацията относно изпълнение на Наредба №1/2005 г. на ОбС за опазване на обществения ред на територията на община Годеч и издадените наказателни постановления по Наредбата от 01.07.2007 г. до момента поради непълнота.
2. Възлага на Кмета на община Годеч на следващото заседание на ОбС да представи подробна информация относно изпълнението и контрола по Наредба №1/2005 г. и Наредба №4/2008 г. на ОбС, включително и изпълнението на наказателните постановления.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 70


На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с ПМС № 122/02.06.2008 г., с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Утвърждава промяна в Структурата на общинска администрация Годеч, както следва:
1. В Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности” - отдел „Финансово-стопански дейности” - длъжността мл.специалист „Гражданска защита и ОМП” да стане от ½ на 1 бройка.
2. Общата численост на персонала в общинска администрация - 37 щатни бройки.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 71


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.1 от Закона за закрила на животните, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема Програма за установяване на контрол върху кучешката популация на територията на община Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 72

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ УПИ /парцел/ І-общ. с площ 770 кв.м. находящ се в кв. 30 по плана на с. Мургаш , общ. Годеч, обл. Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет, Кмета на Община Годеч да проведе процедура по продажбата на недвижим имот , представляващ УПИ /парцел/ І-общ. с площ 770 кв.м., находящ се в кв. 30 по плана на с. Мургаш, общ. Годеч, обл. Софийска.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 73

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ УПИ /парцел/ ІІ-общ. с площ 735 кв.м. находящ се в кв. 30 по плана на с. Мургаш, общ.Годеч, обл.Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет, Кмета на Община Годеч да проведе процедура по продажбата на недвижим имот , представляващ УПИ /парцел/ ІІ-общ. с площ 735 кв.м., находящ се в кв. 30 по плана на с. Мургаш, общ.Годеч, обл.Софийска.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 74

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ УПИ /парцел/ Х-общ. с площ 660 кв.м. находящ се в кв. 30 по плана на с. Мургаш , общ. Годеч, обл. Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет, Кмета на Община Годеч да проведе процедура по продажбата на недвижим имот , представляващ УПИ /парцел/ Х-общ. с площ 660 кв.м., находящ се в кв. 30 по плана на с. Мургаш, общ. Годеч, обл. Софийска.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 75


На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и чл.20 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.156, ал.3 и чл.268, ал.2 от Търговския закон, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Изменя Решение № 55/24.04.2008 година както следва:
Продължава срока за приключване на започналата ликвидация на „Годечстрой”ЕООД – град Годеч /в ликвидация/ до 30 септември 2008 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 76


На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл.12, ал.3 от ЗОС и § 31 от Закона за ДБ на РБ за 2008 год., с 12 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

1. Предоставя безвъзмездно за управление 2 /две/ помещения с обща площ от 46.10 кв.м. , находящи се на първи етаж в Общинска администрация – Община Годеч в УПИ /парцел/ ІІ-за обществено обслужване административна сграда в кв.138 по плана на гр. Годеч на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция по Земеделие за нуждите на Общинска служба по земеделие – гр. Годеч за срок от 4 /четири/ години.
2. Упълномощава и възлага на кмета на общината за издаване на заповед за предоставяне на посочените по горе помещения на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция по Земеделие за нуждите на Общинска служба по земеделие - гр.Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 77

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 във връзка с чл.32, ал.6, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на имот представляващ, придаваеми УПИ /парцел/ ІХ-общ.обслужване, в кв.67 по плана на гр. Годеч, общ.Годеч, обл. Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет да сключи договор за продажбата на УПИ /парцел/ ІХ-общ.обслужване, кв. 67 по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска с ”МУРГАШ-2005”ООД при условията на чл. 32, ал.1 от НРПРОИ.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 78

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

1. Определя Дочка Андреева Филипова – национален консултант по туризъм, като консултант и координатор в община Годеч при учредяване на МИГ на община Годеч в изпълнение на Общинския план за развитие – Приоритет №4.
2. Възлага на Кмета на община Годеч в срок до 10.07.2008 г. да упълномощи Дочка Андреева Филипова като консултант и координатор в Община Годеч при учредяване на МИГ в община Годеч.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/26.06.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 79

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по подадени молби от граждани, както следва на:

1. Антица Иванова Георгиева –
за лечение –150,00 лева
2. Георги Петров Чуриков –
за лечение - 150,00 лева
3. Велка Дойчинова Велкова –
за лечение на дете - 100,00 лева


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/