Препис-извлечение от Протокол № 8/24.07.2008 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 80


На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 106, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за работа на Общински съвет – Годеч и постоянните комисии през периода 13.11.2007 г. – 30.06.2008 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 81


На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 106, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 01.04.2008 г. – 30.06.2008 год., съгласно приложената справка.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 82


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема информацията за дейността и отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за периода 01.01.08 г. – 30.06.2008 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 83


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема Информацията относно изпълнение на Наредба №1/2005 г. и Наредба №4/2008 г. на ОбС за опазване на обществения ред на територията на община Годеч и издадените наказателни постановления по Наредбата от 01.07.2007 г. до момента.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 84


На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и т. 22 и ал. 2, във връзка с чл. 16 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Приема Наредба №6/24.07.2008 г. за символите на община Годеч.
2. Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Наредбата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 85


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Закона за устройство на територията, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Допуска процедура по реда на чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ за изменение на действащия план за регулация и застрояване на гр.Годеч, като улица между осови точки 100 и 111 се премахне и се създаде нова, започваща от осова точка 100 и тангираща по югозападната граница на имот УПИ VІІ – за магазин в квартал № 31 по плана на град Годеч..
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 86


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Закона за устройство на територията, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Допуска процедура по реда на чл. 134, ал. 2,т. 1 и т. 6 от ЗУТ за изменение на ПУП на град Годеч в квартал № 72 по плана на град Годеч, като предназначението на имота бъде променено от УПИ /парцел/ -VІ, с площ 2 350 кв.м. – За спортна зала и озеленяване в УПИ /парцел/ -VІ – За цех за сладкарски изделия.
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 87

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0, след поименно гласуване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в квартал № 2, УПИ ХV, състоящ се от 655 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 152 кв.м. по плана на село Смолча, община Годеч, Софийска област.
2. След утвърждаване на оценката от Общински съвет, Кметът на община Годеч да проведе процедура по продажбата на недвижим имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в квартал № 2, УПИ ХV, състоящ се от 655 кв.м. заедно с построената в него сграда на I етаж със застроена площ 152 кв.м. по плана на село Смолча, община Годеч, Софийска област чрез таен търг.
3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 88


На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ


Р Е Ш И:


Да бъде проведено извънредно тържествено заседание на Общински съвет - Годеч на 6 септември 2008 година от 10,00 часа в салона на Кметството в село Мургаш, община Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 89

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0, след поименно гласуване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Отдава под наем чрез конкурс нежилищен имот – частна общинска собственост – помещение с обща площ 472 кв.м. в Младежки дом – град Годеч, УПИ /парцел/ - І, квартал № 132 по плана на град Годеч представляващ помещения:
- зала за дискотека - площ 317 кв. м
- вътрешна тераса - площ 43 кв. м
- външна тераса - площ 78 кв. м
- мазе - площ 34 кв. м
2. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години
3. Условия за провеждане на конкурса:
3.1. Основни условия
• Начална цена на месечен наем – 300,00 ( триста ) лева;
• Стъпка за наддаване – 10% от началната цена;
• Цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева;
• Депозит за участие – 300,00 (триста) лева;
• Гратисен период за извършване на ремонтно-строителни дейности – 2 (два) месеца.
3.2. Допълнителни изисквания и критерии за класиране в конкурса:
• Програма за развитието и дейността на Младежкия дом, която се представя в отделен запечатан плик едновременно с подаване на заявлението и останалите документи за участие в конкурса;
• Запазване дейността на общинския Младежки дом;
• Провеждане на детски дискотеки за деца и младежи до 18-годишна възраст без предлагане на алкохолни напитки и продажба на цигари – минимум 1 (един) път седмично;
• Цена на входен билет за дискотеката;
• Провеждане на културни и забавно-развлекателни дейности: тематични вечери с музика, концерти и други; съвместни прояви и мероприятия с Община Годеч, общинските учебни и детски заведения без заплащане на наем и входни такси.
4. Кандидатите за участие в конкурса могат да закупят и подадат комплекта документи за участие в конкурса в сградата на община Годеч – град Годеч, пл.”Свобода”№1 – Център за информация и услуги на гражданите – гише „Деловодство” в срок от 11.08.2008 г. до 10.09.2008 година.
5. Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 10 септември 2008 г.
6. Конкурсът ще се проведе на 12.09.2008 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ІІ етаж в сградата на Общинска администрация Годеч.
7. Възлага на Кмета на Община Годеч организирането на конкурса и осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 90

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 205 и чл. 209, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0, след поименно гласуване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Изменя Решение №65 от Протокол № 6/22.05.2008 г. от заседание на ОбС, както следва:

1. Отменя т. 2 от Решение №65 от Протокол № 6/22.05.2008 г. от заседание на ОбС – Годеч.
2. Приема нова т. 2 от Решение №65 от Протокол № 6/22.05.2008 г. на ОбС: Възлага на Кмета на община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на част от недвижим имот V-661, в квартал №76 по плана на град Годеч, представляваща 290 кв. м отчуждаващи се за улица с осови точки 442 - 441.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 91

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0, след поименно гласуване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката за продажба на имот представляващ придаваемо място към УПИ /парцел/ І-337, в квартал № 54 по плана на град Годеч, община Годеч, с площ 195 кв.м. на стойност 1 200,00 (хиляда и двеста) лева.
2. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по продажба на имот представляващ придаваемо място към УПИ /парцел/ І-337, в квартал № 54 по плана на град Годеч, община Годеч, с площ 195 кв.м. на стойност 1 200,00 (хиляда и двеста) лева, на наследниците на Йорданка Младенова Пейчева.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/24.07.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 92


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0, след поименно гласуване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по подадени молби от граждани, както следва на:

1. Валентин Александров Младенов –
за лечение (очна операция) –200,00 лева
2. Асен Христов Станев –
за лечение ( операция на ръка) - 200,00 лева
3. Бистра Николова Станоева –
за изследвания (за ТЕЛК) - 100,00 лева
4. Борислав Цветанкин Владимиров –
за медикаменти и лечение - 100,00 лева

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/