Препис-извлечение от Протокол № 9/06.09.2008 г.т заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е № 94

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 във връзка с чл.16 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 41, чл. 43, ал. 4 и чл. 45 от Наредба № 6/24.07.2008 г. за символите на Община Годеч, с 11 гласа „за” ОбС взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 94

1. Удостоява Антон Георгиев Попов – жител на село Мургаш, община Годеч с почетен знак на град Годеч и грамота за заслуги към община Годеч за приноса в развитието на община Годеч: – за вложени собствени средства при изграждането на паметник на загиналите във войните за България мургашани през периода 1884 – 1945 год, ремонт и реставрация на храм „Арахангел Михаил” и старата чешма в центъра на село Мургаш, община Годеч.
2. Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/06.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 95

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 във връзка с чл.16 от ЗМСМА и във връзка с чл. 43, ал. 4 и чл. 45 от Наредба № 6 от 24.07.2008 г. за символите на Община Годеч, с 11 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

1. Удостоява Виолета Методиева Янчева – жител на село Връбница, община Годеч с грамота за заслуги към община Годеч за принос в развитието на община Годеч - за вложени собствени средства в подобряване на инфраструктурата на село Връбница, община Годеч.
2. Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 9/06.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 96

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, с 11 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Общинският съвет – община Годеч одобрява подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект: Допълнително водоснабдяване от каптажи „Зли дол” в землището на град Годеч, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 215, 216, 221, 243, 266, 4715, 4717, 5999, 6 131, 53 001, 60 360 и 60 361.
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/