Препис-извлечение от Протокол № 11/06.11.2008 г.от заседание на ОбС

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и съгласно чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост, и съгласно чл. 84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
потвърди

Р Е Ш Е Н И Е
№ 111 от 23.09.2008 г.

1. Община Годеч да подаде искане до председателя на Комисията за разпределяне и използване на административни сгради – държавна собственост (КРИАС) за иницииране на процедура за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, представляващ УПИ /парцел/ І – за спорт, в кв. №134 по плана на град Годеч, Софийска област – за управление от община Годеч, поради невъзможност да задоволи обществените потребности за масова физкултура и спорт от местно значение към настоящия момент със собствен недвижим имот.
2. Общински съвет - Годеч се задължава да не променя статута на имота при придобиване правото на управление върху недвижимия имот безвъзмездно, като имотът се използва за трайно задоволяване на обществените потребности за масова физкултура и спорт, тренировъчна дейност на жителите на Общината и развитие на спорта.
3. Община Годеч се задължава да инвестира финансови средства в поддръжката на спортната база в имота и стопанисва същия с грижата на добър стопанин.
4. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от ЗМСМА, чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, и съгласно чл.2а, ал.1 от Наредба №7/ 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
ПОТВЪРДИ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 112 от 23.09.2008 г.

Общински съвет – Годеч дава съгласие да бъде формирана една маломерна група седмична детска градина в ОДЗ „Юрий Гагарин”- гр. Годеч през учебната 2008-2009 година при минимум 6 (шест) деца.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 113

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл. 36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 година, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч към 30.09.2008 г., отчета за изпълнение на фонд „Приватизационен” и „Капиталови разходи” за деветте месеца на годината.
2. Приема актуализация на бюджета на община Годеч и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от общинския бюджет за 2008 година, съгласно приложения поименен списък на обектите.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


Приложение към Решение №113
от Протокол № 11/06.11.2008 г. от заседание на ОбС

Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи от общинския бюджет за 2008 година

Обекти Било лв. Става лв.
1. Идеен проект за водопровод и канализация в община Годеч
- Попълване формуляр за кандидатстване по проект BG161Р0005/08/1.30/01/01/”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ОС1 на Оперативна програма”Околна среда 2007-2013г.”
- Геодезическо заснемане на хидротехническо съоръжение и парцеларен план за обект: „Допълнително водоснабдяване от каптаж „Зли дол”” 16 992
16 992

2. Ремонт на детска градина база ІІ гр. Годеч 20 000 21 300
3. Ремонт на тоалетни на СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 2 000 2 000
4. Ремонт на градски парк гр. Годеч 25 000 25 000
5. Подмяна на пътни знаци, указателни табели и капаци на шахти 4 530 4 530
6. „Допълнително строителство и промяна на видове СМР на част вертикална планировка около фонтана в централна градска част – гр. Годеч „ по проекта на обект „Многофункционален културно-информационен център и градски парк”,намиращи се в УПИІ,ІІ кв.67,УПИ ІІІ, кв.138и УПИ І, кв.136, град Годеч 89 960 89 960
7. Ремонт покрив Автогара 8 813 7 668
8. Ремонт покрив Общинска сграда 6 000 6 000
9. Направа перипети междублоково пространство 5 000 0
10. Доставка и инсталация на система за видеонаблюдение 0 5 350
Стойност 178 800 178 800
11. СМР на път №81306-Годеч-Губеш 40 000 40 000
12. СМР на път №81306 Годеч-Губеш-Комщица 45 000 45 000
13. СМР на път №81305 Годеч-Връбница-Мургаш 35 000 35 000
14. СМР на път №81312 Ропот-Станянци 40 700 40 700
15. СМР на път №81324 Туден Разбойще-Разбойшки манастир 15 000 15 000
16. СМР на път №№81303,81301 Годеч-Лопушна-Шума 25 000 25 000
Стойност 200 700 200 700
Обща стойност 379 500 379 500О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 114

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчет за дейността и финансовите резултати от дейността на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за периода 01.01.08 г. – 30.09.2008 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 115

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч Утвърждава промяна в Структурата на общинска администрация Годеч, считано от 06.11.2008 г., както следва:
1. В Дирекция „Териториално устройство и Евроинтеграция” - длъжността Гл. специалист „Общински фирми и общинска собственост” се променя в длъжност Младши експерт „Общински фирми и общинска собственост”.
2. В Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности” - отдел ТИАО, ПВТЗ - длъжността Ст. Експерт ЕСГРАОН се променя в длъжност Ст. специалист ЕСГРАОН.
3. Общата численост на персонала в общинска администрация - 37 щатни бройки.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 116

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, и съгласно чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

1. ОбС – Годеч приема изменение на Наредба №4/22.05.08 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на Община Годеч,както следва:
„ Отменя чл.57 от глава VІІ на Наредба №4/22.05.08 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на Община Годеч.”
2. ОбС – Годеч приема изменение на Приложение № 1 - Списък на унифицираните наименования на административните услуги към Наредба №2/14.02.08 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч,както следва:
„ отменя т.123 „ Административни услуги – търговия, туризъм, транспорт – т.6 Вписване в масив”Търговски обекти” на уведомления за упражняване на търговска дейност;
отменя т.124 „ Административни услуги – търговия, туризъм, транспорт – т.7. Вписване на промени в масив”Търговски обекти”

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 117

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба №8/06.11.2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
2. Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Наредбата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 118

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, и съгласно т.1 от Решение № 102 от протокол № 10/ 12.09.08 г. на ОбС - Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС – Годеч приема допълнение на Общинския план за развитие през периода 2008 – 2013 г., приет с Решение № 50 от 24.04.2008 г., като в Приоритет 3: Развитие на устойчив туризъм и активно партньорство за разработване региона на Западна Стара планина като атрактивна туристическа дестинация, се добавят следните дейности:
1. В т.13. се допълва втора подточка: Изграждане на туристическо селище за екологичен и селски туризъм в град Годеч.
2. В т. 11. се допълва трета подточка: Изграждане на Комплекс за спортен риболов „Калина” в село Гинци, община Годеч.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 119

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Определя продажна цена на кофи за смет тип „МЕВА” – 24,00 лв. за 1 брой с включен ДДС за закупеното количество от 50 броя.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 120

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Определя цени за отдаване под наем на земеделски земи – общинска и временна общинска собственост, съгласно ЗСПЗЗ през 2009 година за 1 декар/годишно, както следва:

Културен вид Категория земя
ІІІ и ІV
Цени – лв./дка Категория земя
V и VІ
Цени – лв./дка Категория земя
VІІ и Х
Цени – лв./дка
Ниви 10,00
7,00 3,50
Ливади 7,00
5,00 2,50
Пасища и мери 5,00
3,50 1,50


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 121

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.208 от ЗУТ, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 1; ”въздържали се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Допуска процедура по реда на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на действащия план за регулация и застрояване на гр.Годеч за урегулиран поземлен имот ХVІІІ – за озеленяване в кв.134, като се промени улица между осови точки 290 и 291 с цел обособяване на УПИ към ПС-магазин, при условие, че се осигури достъп до съседните имоти на променената улица.
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 122

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и т.6 от ЗУТ и чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 1; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Допуска процедура по реда на чл.134, ал.2,т.1 и т.6 от ЗУТ за изменение на действащия план за регулация и застрояване на гр.Годеч в кв.83, като предназначението на поземлен имот / ПИ/779 – за озеленяване с площ от 135 кв. м по плана на гр.Годеч бъде променено с цел обособяване на прилежащ терен към сграда – магазин на РПК.
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 123

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Отдава под наем чрез конкурс сграда(павилион) със застроена площ от 68,00 кв. м в имот № 473 по плана на град Годеч, находящо се на ул.”Нишава”, град Годеч, представляващ частна общинска собственост за „Клуб за социална дейност”.
2. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години с изпитателен срок 1 (една) година от подписването на договора за отдаване под наем.
3. Условия за провеждане на конкурса:
3.1. Основни условия
• Начална цена на месечен наем – 7,48 (седем лева и четиридесет и осем ст. ) лева с включен ДДС;
• Стъпка за наддаване – 10% от началната цена;
• Цена на тръжната документация – 30,00 (тридесет) лева;
• Депозит за участие – 30,00 (тридесет) лева.

3.2. Допълнителни изисквания и критерии за класиране в конкурса:
3.2.1 Отговорникът на обекта (наемателят) се задължава да предоставя помещението за развиване на дейност на организациите на пенсионерите, инвалидите, активните борци, ветераните от войните и офицерите от запаса от община Годеч през времето
от 8,30 до 12,00 ч. и
от 14,00 до 18,00 часа през седмицата.
При мероприятия да работи с удължено работно време, съгласувано предварително с председателя на съответната организация.
3.2.2 Членовете на Клуба да се обслужват с чай, кафе и безалкохолни напитки при приемливи цени, предварително съгласувани с Председателя на съюза на пенсионерите при община Годеч.
3.2.3 В клуба да се предоставя възможност за ползване без такса от членовете му за занимателни игри: - шах, табла, карти, домино и други. Износените карти и игри да се подменят с нови своевременно от Отговорника на Клуба.
3.2.4 В клуба могат да се организират събрания, чествания на рождени дни, юбилей и други тържества от членовете на клуба. Отговорникът на Клуба да подпомага ръководството при провеждане на мероприятията.
3.2.5 Отговорникът се задължава да поддържа необходимите санитарно-хигиенни условия в помещението на Клуба и пред него, а през есенно-зимния сезон отоплението да е с необходимата температура за уютност.
3.2.6 Да не се предоставя помещението на Клуба на други лица без предварително съгласуване и разрешение на Председателя на съюза на пенсионерите при община Годеч.
4. Кандидатите за участие в конкурса могат да закупят и подадат комплекта документи за участие в конкурса в сградата на община Годеч – град Годеч, пл.”Свобода”№1 – Център за информация и услуги на гражданите – гише „Деловодство” от първия работен ден след обявяването на конкурса.
5. Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 35 дни след обявяването на конкурса.
6. Конкурсът ще се проведе на 37-мия ден от обявата в заседателната зала на ІІ етаж в сградата на Общинска администрация Годеч.
7. Възлага на Кмета на Община Годеч организирането на конкурса и осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 124

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката за продажба на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.2 , УПИ-ХV , състоящ се от 655 кв.м заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 152 кв. м по плана на село Смолча , общ. Годеч, обл. Софийска на стойност 12 335,00 лева /дванадесет хиляди триста тридесет и пет лева /
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв. 2, УПИ-ХV, състоящ се от 655 кв. м заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 152 кв. м по плана на село Смолча , общ. Годеч, обл. Софийска чрез таен търг с начална цена на търга 12 400 лева /дванадесет хиляди и четиристотин лева /


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 125

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката от лицензиран оценител за продажба на недвижим имот представляващ павилион с площ от 119 кв.м, на един етаж, находящ се в кв. 74, УПИ /парцел/ І – за озеленяване, представляващ общинска частна собственост по плана на гр.Годеч, общ. Годеч, Софийска област, на стойност 1 964,00 / хиляда деветстотин шестдесет и четири/ лева .
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот – павилион с площ от 119 кв.м, на един етаж, находящ се в кв.74, УПИ /парцел/ І – за озеленяване, представляващ общинска частна собственост по плана на гр.Годеч, общ. Годеч, Софийска област чрез таен търг при начална стойност на търга 1 970,00 /хиляда деветстотин и седемдесет/ лева.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 126

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката от лицензиран оценител за отчуждаване на част от имот, отчуждаващ се за улица в кв. 76, УПИ V-661, състоящ се от 290 кв.м. по плана на гр.Годеч, общ.Годеч, Софийска област, на стойност 1813,00 / хиляда осемстотин и тринадесет/ лева .
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по отчуждаване на част от имот, отчуждаващ се за улица в кв. 76, УПИ V-661, състоящ се от 290 кв.м. по плана на гр.Годеч, общ. Годеч, Софийска област.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 127

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и чл.20 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.156, ал.3 и чл.268, ал.2 от Търговския закон, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Решения №75/26.06.2008 г. и №55/24.04.2008 г. както следва:
1. Продължава срока за приключване на започналата ликвидация на „Годечстрой”ЕООД–град Годеч /в ликвидация/ до окончателното приключване на започналата ликвидация, но не по-късно от 31.03.2009 година
2. Определя като Ликвидатор на „Годечстрой” ЕООД – град Годеч /в ликвидация/ Борис Йотов Иванов – ЕГН-3405206885, от гр.София, ж.к. Красна поляна – І част, бл. 36 Б, вх.А, ет.13, ап.60 и възнаграждение за извършване на дейностите по приключване на ликвидацията на дружеството в размер на 50,00 (петдесет) лева месечно и 200,00 (двеста) лева еднократно възнаграждение, което да бъде изплатено след окончателното приключване на ликвидацията на дружеството.
3. Потвърждава освобождаването на Иван Коев Митев, ЕГН-4612016240 като Ликвидатор на „Годечстрой”ЕООД - гр.Годеч /в ликвидация/, като Общинският съвет - Годеч не освобождава от отговорност Иван Коев Митев - като бивш Ликвидатор на дружеството до 31.12.2007 година.
4. Възлага на новия Ликвидатор на дружеството – Борис Иванов да представи в Агенцията по вписванията необходимите документи за осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 128

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

1. Общинският съвет – Годеч отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по подадени молби от граждани, както следва на:
1. Райко Герасимов Нончев –
за лечение - 100,00 лева
2. Асен Янакиев Асенов–
за лечение - 200,00 лева
3. Цветанка Свиленова Дикова –
за лечение - 100,00 лева
4. Снежанка Костадинова Александрова
за лечение - 200,00 лева
5. Лидия Николова Рангелова
за лекарства - 100,00 лева
6. Тодорка Найденова Илиева
за лечение (операция на ръка) - 200,00 лева
7. Любомир Борисов Дойчев
за изследвания и лечение - 100,00 лева
2. Отказва финансова помощ по подадените молби на гражданите:
1. Петрана Димитрова Илиева
2. Йорданка Стефанова Иванова
3. Анастасия Стоилова Станкова
4. Вита Георгиева Ангелова
5. Любка Йорданова Гъргова
6. Сибирка Рангелова Русимова
7. Даря Димитрова Стефанова
8. Марияна Пенчева Накова
9. Владимир Атанасов Борисов

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 11/06.11.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 129

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 8 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 3,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общинският съвет – Годеч отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по предложение на Кмета на община Годеч и подадена молба от лицето на:

Пенка Христова Тодорова –
за лекарства и издръжка - 200,00 лева

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/