Препис-извлечение от Протокол № 12/16.12.2008 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 130

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 01.07.2008 г. – 01.12.2008 година, съгласно приложената справка.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 131

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 106, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчета за работа на Общински съвет – Годеч и постоянните комисии през периода 01.07.2007 г. – 31.12.2008 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 132

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.17 от Наредба № 2/15.03.2002 година на Министъра на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1.Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по Общинската и Републиканската транспортна схема за община Годеч.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да внесе за утвърждаване от ОбС Годеч Общинската транспортна схема и конкурсната документация в срок един месец от приемане на решението на ОбС.
3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
4. Настоящето решение отменя всички предишни решения за провеждане на конкурс за обществен превоз на пътници, приети от ОбС – Годеч.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 133

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.6 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Да бъде създадено звено „Чистота и озеленяване” към общинската администрация, финансирано от Местни приходи, за организиране и извършване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата и зелените площи на територията на община Годеч, считано от 01.01.2009 година.
2. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по изпълнение на решението по т.1.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 134

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, & 4, чл. 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и чл. 92 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да започне процедура по прехвърляне безвъзмездно на съоръжения за външно улично осветление на улици, площади, паркове, градини и други публични имоти – публична общинска собственост от “ ЧЕЗ Разпределение България “ АД на Община Годеч.
2. Упълномощава Кмета на общината да подпише договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на съоръженията за улично осветление на общината.
3. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по изпълнение на решението по т.1 и т.2.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 135

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс и чл.8 от Закона за нормативните актове, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за реда за нормативните актове на Общинския съвет при община Годеч.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Наредбата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 136

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.205, ал.1 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Допуска процедура за прокарване на улица с осови точки 430-431 за достъп до урегулиран поземлен имот ХVII-533 в квартал №15 по плана на град Годеч, Софийска област.
2. Възлага на Кмета да се изготви пазарна оценка от лицензиран оценител за част от УПИ ХIХ-532 в кв.15 с площ от 160 кв.м, отчуждаващ се за улица.
3. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 137

На основание чл.21, ал.1, т.18 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” – 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Да бъдат именувани улици в квартал № 113 по плана на град Годеч, както следва:
1. Улица с осови точки 453-393А да бъде именувана „Петрушин Христов”.
2. Улица с осови точки 455А–489 да бъде именувана „Щъркелово гнездо”.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 138

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.6, и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общинският съвет при община Годеч упълномощава инж. Владимир Аспарухов Александров – Кмет на община Годеч да издаде Запис на заповед за обезпечение на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект № 58-131-68-68 „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.” за град Годеч, одобрен за финансиране по Процедура № BG 161РО005/08/1.30/02/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.”.
2. Възлага на Кмета на община Годеч осъществяването на всички дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата по изпълнение на решението по т.1.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 139

На основание чл.21, ал.1, т.6, и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч дава съгласието си да бъдат изразходвани финансови средства в размер на 1000,00 (хиляда) лева от общинския бюджет за 2008 година от средствата за масова физкултура и спорт във функция „Култура” §10-20 – Външни услуги за организиране и провеждане на Коледен волейболен турнир на 22.12.2008 година в град Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 12/16.12.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 140

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по подадени молби от граждани, както следва на:

1. Петрана Димитрова Илиева –
за заплащане разходи по операция –200,00 лева
2. Даря Димитрова Стефанова –
за заплащане пътни разходи на ученик - 200,00 лева
3. Гергана Евлогиева Жотева –
за лечение (лъчетерапия) - 100,00 лева
4. Румяна Иванова Григорова -
за лечение - 200,00 лева
5. Дора Георгиева Йосифова -
за лечение и издръжка - 200,00 лева
6. Милан Савов Янков -
за лечение - 100,00 лева
7. Радка Първанова Накова -
за лекарства - 100,00 лева
8. Нина Горанова Станчева -
за лечение и издръжка - 100,00 лева
9. Цанка Гсрчева Димитрова -
за лекарства - 100,00 лева
10. Надя Борисова Виткова -
за издръжка - 100,00 лева
11. Мария Богданова Кирилова -
за издръжка - 100,00 лева
12. Любка Йорданова Гъргова -
за издръжка - 100,00 лева
13. Петрана Влайкова Гълъбова -
за лекарства на сина й - 100,00 лева
14. Йорданка Стефанова Иванова -
за лекарства - 100,00 лева
15. Владимир Атанасов Борисов -
за лекарства - 100,00 лева
16. Иван Мадов -
за издаване български документи за самоличност - 200,00 лева


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/