Препис-извлечение от Протокол № 1/28.02.2010 г.от заседание на ОбС

На основание чл.21, ал.1, т. 15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
потвърди

Р Е Ш Е Н И Е
№ 126 от 29.12.2009 г.

Изменя Решение № 14 по Протокол № 3 от 13.12.2007 г. на ОбС – Годеч, както следва:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
Мария Лукова Владимирова - Председател на ОбС – Годеч.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Ангел Радославов Николов – Заместник-председател на ОбС.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 1

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.60 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема Програма за работата на Общински съвет – Годеч през 2010 година.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 2

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Приема отчета за работа на Общински съвет – Годеч и постоянните комисии през 2009 година.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 3

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Годеч Утвърждава промяна в Структурата на общинска администрация Годеч, както следва:
В отдел „Техническо, информационно и административно обслужване, ПВТЗ” към Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности” да бъде открита нова длъжност – изпълнител „Хигиенист”.
2. Одобрява общата численост на общинска администрация от 42 щатни бройки.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 4

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2010 година, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за окончателното разпределение на „капиталови” разходи в бюджета на община Годеч за 2009 г., съгласно поименен списък на обектите, като неразделна част от решението, както следва:


№ Обекти лева
1. Извършване на ремонтно-възстановителни работи и монтаж на рентгенов апарат в СБАЛВ-гр. Годеч
37 218.00
2. Изработване на работен проект и формуляр за кандидатстване по мярка 321 за ВиК системата на с. Шума 14 142.00
3. Ремонт на стъпала в УПИ I кв.136, поставяне на бордюри в УПИ I кв.132а и ремонт на стълбищно помещение на Културно-информационен център.

14 982.00
4. Изработване на проект за общински пазар 19 990.00
5. Ремонт на парно и ел.инсталация на ОДЗ„Ю.Гагарин” база II 25 000.00
6. Подмяна на пътни знаци, указ. табели и капаци на шахти 4 919.00
7. Ремонт на НУ „Христо Ботев” 90 128.00
8. Ремонт на НУ „Христо Ботев” /резерв/ 30 000.00
9. Изграждане на подпорна стена в УПИ III-за централна градска градина в кв.138 по плана на гр. Годеч.
4 121.00
10. Ремонт на сградата на бившата поликлиника/резерв/ 19 350.00
11. „Благоустрояване на с. Гинци – изграждане на тротоари по главен път ІІ клас 180 000.00
12. „Благоустрояване на с. Гинци – изграждане на тротоари по главен път ІІ клас /резерв/ 20 000.00
13. Изграждане на общински пазар в УПИ І, кв. 138, гр. Годеч 413 650.00
14. Изграждане на общински пазар в УПИ І, кв. 138, гр. Годеч /резерв/ 20 000.00
15. Туристическо селище 48 000.00
16. Ремонт на сградата на община Годеч 31 000.00
972 500.00
Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
17. СМР на път № 16412 - Граница общ. Своге -Бракьовци 20 000.00
18. СМР на път №№ 81301,81303 – Шума - Лопушня -Годеч 30 000.00
19. СМР на път № 81312 – Годеч – Ропот - Станянци 60 000.00
20. СМР на път № 81305 – Връбница - Мургаш 20 000.00
21. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш – Комщица
15 700.00
22. СМР на път № 81308 – Годеч - Равна 15 000.00
23. СМР на път № 81324 – Туден – Разбойще 40 000.00
24. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш – Комщица /резерв/
22 300.00
223 000.00

ОБЩО
1 195 500.00

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 5

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОБ, съгласно чл.36 от Наредбата по чл.9а от ЗОБ за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ,и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г. и РМС № 937/08.12.2009 г, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2009 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :
1.1 По прихода - 4 625 358 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/;
1.2 По разхода - 4 625 358 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №2/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009 г., както следва:
1.1. По прихода - 3 920 370 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/;
2.2. По разхода – 3 920 370 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи,
съгласно Приложение №2/
3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2009 г. /съг. Приложение № 2/
4. Приема бюджета за 2010 г. както следва:
4.1. По прихода в размер на 2 932 422 лв. /съгл. Приложение № 1 /
4.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 1 550 658 лв.,
в т.ч. :
4.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности 1 423 457 лв.
4.1.1.2. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 127 201 лв.
4.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 491 564 лв., в т.ч. : 4.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 152 000 лв.
/съгласно Приложение №1 /;
4.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 344 140 лв.,
/съгласно Приложение №1 /;
4.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 414 600 лв.
4.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 308 900 лв. , в т.ч.:
 за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА- 85 900 лв. /съгласно приложение по обекти № 4/
 за екологични обекти ;
 за изграждане и основен ремонт на общински пътища 223 000 лв. /съгласно приложение по обекти № 4/
4.1.2.5. Друго финансиране в размер на 0,00 лв., в т.ч. заеми и погашения на главници
4.1.2.6. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 50 400 лв.
4.1.2.7. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 221 524 лв.
4.1.3 Финансов лизинг /-/ 109 800 лв.
4.2. По разходите в размер на 2 922 422 лв. , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
4.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 423 457 лв.,
4.2.2. От държавни трансфери 50 400 лв.;
4.2.3 От местни приходи в размер на 486 140 лв.;
4.2.4. За местни дейности в размер на 723 500 лв.;
4.2.5. Бюджетен остатък 348 725 лв.
4.2.6. Финансов лизинг в размер на /-/ 109 800 лв.
4.3 Резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности – 6 000 лева.
4.4 Инвестиционна програма в размер на 308 900 лв. ,съгласно приложен поименен списък (Приложение № 4).
5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии /Приложение №2/
5.1. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, съгласно Приложения № 2 и № 8, в размер на 85 919 лв. , в т.ч.:
- за общински лечебни заведения – 33 000 лв.;
- за читалища – 44 919 лв.
- за масова физкултура и спорт /ФК”КОМ-98”/ в размер на 8 000 лв.
/съгласно приложена План-сметка/
Средствата за подпомагане развитието на масовата физкултура и спорта се изразходват за организирането и провеждането на общински спортни дейности и мероприятия от спортни организации, чиито седалища и дейност са на територията на община Годеч и са регистрирани като юридически лица с нестопанска дейност в обществена полза.
5.2. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по ползването на целевите разходи по т.5, свързани с времето и начина на представяне и отчитането на тези средства.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално-битови в размер на - до 3% от начислените трудови възнаграждения;
6.2. Представителни разходи в размер на 5 000 лв.;
6.3 . Помощи по решение на ОбС – 2 000 лв. /за погребения/
6.4. Членски внос – 2 000 лв.
6.5. Гориво РПУ – 2 760 лв. /230 лв. месечно/
6.6. Разходи за издръжка Клуб на пенсионера в размер на 1 000 лв.
Средствата за подпомагане дейността на Клуб на пенсионера се изразходват за организирането и провеждането на общински дейности и мероприятия от организации на пенсионерите, чиито седалища и дейност са на територията на община Годеч и са регистрирани като юридически лица с нестопанска дейност в обществена полза.
7. Утвърждава разпределението на бюджетните взаимоотношения на община Годеч с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в дейност „Образование” в размер на 100 на сто от сумите по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 година.
7.1 Община Годеч предоставя на училищата средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
8. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложение № 3
/В съответствие с приложение №10 към &40 от ЗДБРБ за 2010 г./
9. Общински съвет – Годеч определя 42 щатни бройки численост на персонала в общинската администрация в т.ч.:
9.1. 42 броя със средства за заплати по § 01-00 в размер на 341 800 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;
9.2. 01 броя дофинансирани бройки със средства за заплати по §01-00 в размер на 5 700 лв. за сметка на общински приходи.
9.3. Задължава Кмета на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т.9.1 и по т.9.2, съответно за делегираната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.
10. Определя числеността на персонала и основни работни заплати, съгласно Приложение № 8
11. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия и по месеци.
12. Дава съгласие при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
12.1. местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината;
12.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане (по реда на § 32, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия;
12.3. дофинансиране
- Функция Образование/ОДЗ в §02-08 с 4 000 лв.
- Функция „Общи държавни служби” в §02-05 с 11 100 лв.
13. Възлага на Кмета на общината :
13.1. Да определи със заповед конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити, включително и регламента за представяне на отчети за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на субсидии в сроковете (месечни, тримесечни, годишни), в които се изисква отчетността на всички звена;
13.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;
13.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.
13.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер (примерно, над 5% спрямо общинските приходи), както и за просрочените вземания, включително и за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от ДД дейности за образование, и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
13.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 от ЗОБ/
14.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
14.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
14.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
14.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
15. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30 дни конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 6

На основание чл.21 , ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2010 година, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

Приема разпределение на „капиталови” разходи в бюджета на община Годеч за 2010 година, съгласно поименен списък на обектите, като неразделна част от решението, както следва:
№ Обекти РБ
лева Собствени средства
лева
1. Ремонт на сградата на Община-Годеч 40 000.00
2. Ремонт на сградата на бившата поликлиника 45 900.00
3. Изграждане улично осветление мах. „Додовица” 5 194.00
4. Изграждане на общински пазар гр. Годеч 130 000.00
5. Закупуване на камион за сметосъбиране и сметоизвозване 65 000.00

85 900.00 204 994.00
Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
7. СМР на път № 16412 - Бракьовци 40 000.00
8. СМР на път № 81301, 81303 – Шума-Лопушня-Годеч 48 000.00
9. СМР на път № 81312 – Годеч – Ропот - Станянци 100 000.00
10. СМР на път № 81305 – Връбница - Мургаш 5 000.00
11. СМР на път № 81306 - Годеч – Губеш - Комщица 5 000.00
12. СМР на път № 81308 – Годеч - Равна 10 000.00
13. СМР на разкл. III-813- № 81324 – Туден – Разбойще 15 000.00

223 000.00

308 900.00 200 194.00

ОБЩО 509 094.00

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 7

На основание чл.1, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

ОбС – Годеч приема изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 год. за определяне на местните данъци на територията на Община Годеч, както следва:
1. В чл.7, ал.4 числото „2520” се заменя с „1680”
2. Чл.32 се допълва с
нова ал.6: „Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.”
3. В „Преходни и заключителни разпоредби”:
нов §10 ал.1. Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества по чл.32 за 2010 година в срок до 31 януари 2010 год. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2010 г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.
Ал.2. До определяне на размерите по ал.1 данъкът при придобиване на имущества се определят въз основа на размерите, действащи към 31 декември 2009 г.
нов §11 За 2010 г. първата вноска се внася в срок от 01 март до 30 април. На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто.
нов §12 За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които е учредено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл.14 от ЗМДТ в срок до 30 юни 2010 г.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 8

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2009 година.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 9

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба№ 8/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост в Община Годеч през 2010 година.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 10

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.62а, ал.4, чл.134, ал.6 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на град Годеч, одобрен със Заповед № АБ-277 от 24.07.1984 г., по реда на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както следва:
Да се придадат 95 кв.м от УПИ ХХХІІ-за озеленяване към УПИ /парцел/ ХХ-1044 в квартал 50 така, както е показано на приложената скица - проект.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 11

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.134, ал.6 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на град Годеч, одобрен със заповед №АБ-277 от 24.07.1984 г. по реда на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както следва:
Да се измени регулацията на улица с о.т. № 49, 53 и 52 като се придадат 47 кв.м. от същата към УПИ /парцел/ ІІІ-462 от квартал 14 така, както е показано на приложената скица – проект.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 12

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е, ал.3 от Закона за водите, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС Годеч определя за представител от Община Годеч в Асоциацията по ВиК - инж. Владимир Аспарухов Александров – Кмет на Община Годеч.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 13

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с представено инвестиционно намерение от „ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ І” ЕООД – гр.София, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. ОбС – Годеч дава принципно съгласие относно разработване на проект за изграждане на Ветро парк с общ брой от 21 вятърни турбини на територията на община Годеч и община Драгоман, при гарантирано разкриване на работни места за жителите от общината.
2. След изготвяне на проекта и съгласуването му с компетентните държавни институции, „ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ І” ЕООД – гр. София да внесе проекта за вземане на решение от ОбС Годеч относно обявяване на конкурсна процедура съгласно Закона за общинската собственост, ако касае имоти – общинска собственост.

Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 14

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”-1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


ОбС приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Годеч през 2010 година.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/28.01.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 15

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 година, и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС определя 85% от цената на билета за заплащане на транспортни разходи с автобус на Галина Кирилова Трайкова – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр.Годеч, за периода 01.01.2010 - 30.06.2010 година.


Председател на ОбС:
/М.Владимирова/