Препис-извлечение от Протокол № 2/18.02.2010 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 16

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.106, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за изпълнение на решенията приети от Общински съвет – Годеч за периода 01.10.2009 г. – 31.01.2010 година, съгласно приложената справка.


Зам.Председател на ОбС:
/А.Николов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/18.02.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 17

На основание чл.21, ал.1, т.9 , във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжността Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД Любомир Иванов Стефанов, считано от 23.02.2010 година поради изтичане срока на договора за управление.
2. Не освобождава от отговорност Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД - Любомир Иванов Стефанов за срока на управление на дружеството.
3. Избира за временно изпълняващ длъжността - Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Валентин Борисов Спасов, считано от 23.02.2010 г. до провеждане на конкурс за длъжността.
4. Възлага на Кмета на Общината да прекрати договора за управление с Любомир Иванов Стефанов при условията на настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за временно управление с д-р Валентин Борисов Спасов при условията на настоящото решение.

6. Определя възнаграждение на Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в размер на 300% от средната брутна работна заплата на едно лице в дружеството при спазване на Наредбата за регулиране нарастването на средствата за работна заплата в търговските дружества.


Зам.Председател на ОбС:
/А.Николов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/18.02.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 18

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45а, ал.1 от ЗОС, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС приема изменение и допълнение на Наредба от 26.01.2006г. за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, както следва:
1. чл.52 се променя от :
„Общинските жилища, определени за продажба в списъка по чл. 3, ал.2, се оценяват от лицензиран оценител. Така определената цена не може да бъде по - ниска от данъчната оценка на жилищата.”
и става
Общинските жилища, определени за продажба в списъка по чл. 3, ал.2, се оценяват от лицензиран оценител по пазарна оценка. Така определената цена не може да бъде по - ниска от данъчната оценка на жилищата. Продажбата се извършва по реда на Наредба №8/2008 г. , чрез публично оповестен търг. Първоначалната цена на търга се утвърждава от Общинския съвет въз основа на пазарната оценка.
2. Чл.53 (1) се променя от:
Цените на жилищата, предназначени за продажба на лица по чл.42, ал.1, т.1, 2 и 3 се определят от Общинския съвет съгласно цените, определени по реда на глава VII, раздел III oт Правилника за приложение на Закона за държавната собственост,увеличени с коефициент, както следва:
Зона Панелна конструкция Пълзящ кофраж Монолитна и скелетно-безгредова конструкция
Гр. Годеч 5,4 4,5 6,8
селата 5,2 4,3 6,6
и става :
Цените на жилищата, предназначени за продажба на лица по чл. 42, ал.1, т.1, 2 и 3 се определят, като данъчната оценка на имота се увеличи с 20%.
3. Чл.53 (2) Границите на зоните и техния обхват се определят със заповед на Кмета на Община град Годеч и решение на Общински съвет. се отменя
4. В Наредбата длъжността Главен специалист “Общинска собственост” се заменя с Младши експерт „Общински фирми и общинска собственост” .
5. В Наредбата Дирекция „Благоустройство” се заменя с Дирекция „ТУЕ”.
6. В Наредбата думата „молба” се заменя със „заявление”.


Зам.Председател на ОбС:
/А.Николов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/18.02.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 19

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд от 2006 г., с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема промени в списъка, приет с Решение № 7 от 26.01.2006 г. на ОбС, и определя предназначението на общинските жилища, както следва:
- ведомствено - апартамент № 2 /две/, находящ се в гр.Годеч, ул.„Никола Вапцаров” , жилищна сграда бл.№ 8 /осем/ , вход Б на І /първи/ етаж , със застроена площ 67,32 /шестдесет и седем кв.м. и тридесет и два кв.см./ кв.м. , документ за собственост – АОС № 2 от 25.03.1996 год.
- резервно - апартамент № 13 /тринадесет/, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски” № 7, жилищна сграда в блок „МАГНИТ”, секция А на V /пети/ етаж, със застроена площ 45,63 /четиридесет и пет кв.м. и шестдесет и три кв.см./ кв.м., документ за собственост – АОС № 116 от 21.11.2001 год.
- жилище за продажба по реда на наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС - апартамент № 4 /четири/, находящ се в гр.Годеч, ул.„Г.С. Раковски”, в жилищна сграда бл.№ 6 /шест /, на ІІ /втори/ етаж, със застроена площ 74,81 /седемдесет и четири седем кв.м. и осемдесет и един кв.см./ кв.м., документ за собственост – предварителен договор за покупко-продажба от 14.12.2005 год.


Зам.Председател на ОбС:
/А.Николов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 2/18.02.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 20

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчет за дейността на МКБППМН – гр.Годеч през 2009 година.


Зам.Председател на ОбС:
/А.Николов/