Препис-извлечение от Протокол № 3/02.03.2010 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 21


На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Отменя т.3 , т.5 и т.6 от Решение № 17 по Протокол № 2/18.02.2010 година на ОбС –Годеч.


Зам.Председател на ОбС:
/А.Николов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/02.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 22

На основание чл.21, ал.1, т.9 , във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността - Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Людмил Димитров Димитров до провеждане на конкурс за длъжността.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за временно управление с д-р Людмил Димитров Димитров при условията на настоящото решение.
3. Определя възнаграждение на Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в размер на 280% от средната брутна работна заплата на едно лице в дружеството при спазване на Наредбата за регулиране нарастването на средствата за работна заплата в търговските дружества.


Зам.Председател на ОбС:
/А.Николов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 3/02.03.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 23

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.24, ал.4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Определя допълнително възнаграждение на Заместник-председателя на ОбС – Годеч: 50% от размера на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Годеч, считано от 01.02.2010 г. до избора на Председател на ОбС.


Зам.Председател на ОбС:
/А.Николов/