Препис-извлечение от Протокол № 4/18.03.2010 г. от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 24

На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, с гласували „за” - 7 общински съветници,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Избира за Председател на Общински съвет – Годеч
ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/18.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 25

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.43, чл.44, ал.2 и чл.93, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Годеч , с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Актуализира състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Годеч, както следва:

1. Избира Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост” от 10 члена /председател, зам.председател и членове – председателите на останалите ПК/ в състав:
Председател: Димитър Найденов Бояджиев
Зам.председател: инж. Никифор Горанов Никифоров
Членове: Оля Никифорова, Крум Крумов, Мария Владимирова, Страхил Симов, Диана Станоева, Зорка Александрова, Димитър Александров и Ангел Николов
2. Избира Постоянна комисия по „Устройство на територията, ”ВиК” и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”от 3 члена в следния състав:
Председател: Оля Никифорова
Членове: Никифор Никифоров и Крум Крумов,
3. Избира Постоянна комисия по ”Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура” от 3 члена в състав:
Председател: Крум Крумов
Членове: Никифор Никифоров и Никола Генадиев
4. Избира Постоянна комисия по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията” от 5 члена в състав:
Председател: Страхил Симов
Членове: Златка Борисова, Оля Никифорова,
Ангел Николов, Димитър Александров
5. Избира Постоянна комисия по „Екология, селско и горско стопанство” от 3 члена в състав:
Председател: Мария Владимирова
Членове: Никола Генадиев и Димитър Бояджиев
6. Избира Постоянна комисия по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност” от 3 члена в състав:
Председател: Диана Станоева
Членове: Зорка Александрова и Златка Борисова
7. Избира Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика” от 3 члена в състав:
Председател: Зорка Александрова
Членове: Златка Борисова и Никола Генадиев
8. Избира Постоянна „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм „ от 3 члена в състав:
Председател: Димитър Александров
Членове: Димитър Бояджиев и Диана Станоева
9. Избира Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от 3 члена в състав:
Председател: Ангел Николов
Членове: Мария Владимирова и Страхил Симов


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/18.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 26


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


Отменя Решение № 22 по Протокол № 3/02.03.2010 година на ОбС –Годеч.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/18.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 27

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността - Управител на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД д-р Костадин Александров Младенов до провеждане на конкурс за длъжността.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за временно управление с д-р Костадин Александров Младенов при условията на настоящото решение.
3. Определя възнаграждение на Управителя на “СБАЛВБ-Годеч”ЕООД в размер на 300% от средната брутна работна заплата на едно лице в дружеството при спазване на Наредбата за регулиране нарастването на средствата за работна заплата в търговските дружества.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/18.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 28

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо №06.00-19/15.03.2010 година на Областния управител на Софийска област, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Избира за представител от ОбС – Годеч в Областния съвет за развитие на заседанието на 18.03.2010 г. – Димитър Найденов Бояджиев – общински съветник.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/18.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 29

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от Търговския закон и чл.15, ал.3 от Устава на дружеството, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч упълномощава Красимир Живков – Областен управител на Софийска област с правото да представлява и гласува със съответния брой поименни акции в МБАЛ „Света Анна” – София АД, които притежава Община Годеч, на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 08 април 2010 година от 10,00 часа в сградата на лечебното заведение – град София, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов”№1.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 4/18.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 30

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС Годеч дава съгласие Община Годеч да кандидатства с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НУ„Христо Ботев” и ОДЗ „Юрий Гагарин” по Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество на МРРБ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура” като осигури 15% собствен принос.
Обектите са включени в дейностите по Приоритет 1 на Общинския план за развитие /2008 – 2013 г./
ОбС - Годеч декларира, че предназначението на обектите няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/