Препис-извлечение от Протокол № 5/25.03.2010 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 31

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, с гласували „за” - 7 общински съветници; „против” – 0 ”въздържали се”- 6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:Избира за Зам.председател на Общински съвет – Годеч
Димитър Найденов Бояджиев


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 32

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Определя размера на трудовото възнаграждение на Председателя на ОбС–Годеч - 50 % от размера на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Годеч, считано от 18.03.2010 г.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 33

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Владислав Василев Василев - Председател на ОбС – Годеч.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Димитър Найденов Бояджиев – Заместник-председател на ОбС.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 34

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , съгласно чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, с гласували „за” – 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Избира за представител от ОбС – Годеч в Областния съвет за развитие Владислав Василев Василев – Председател на Общински съвет.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 35

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.64, ал.1 от ЗОС, във връзка с §26 от Преходни и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък добавена стойност и постъпила в Общинска администрация Годеч молба с вх. №39.00-06/28.12.2007 г. от Пл.Виденов - Председател на РПК"КОМ" – Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

I. Допуска процедура по деактуване и предаване собствеността и владението на "РПК КОМ"- Годеч на следните недвижими имоти:

1. УПИ XIV - „ За магазин ", целият от 135 /сто тридесет
и пет/ кв.м. находящ се в кв.83 по ПУП на гр.Годеч,
Софийска област, при граници: от две страни улица и УПИ VIII-1652.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 261 от 02.02.2009 г. на Кмета на Община Годеч, вписан на 03.04.2009 г. Том II, № 119, с Вх. рег. № 414 в Служба по вписванията - гр. Костинброд.

2. УПИ XIX -„За магазин”, целият от 226 /двеста двадесет и шест/ кв.м. находящ се в кв.134 по действащия регулационен план на гр.Годеч, Софийска област при съседи на имота: улица от две страни, УПИ XVII - ГНС, УПИ XVIII - за озеленяване.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 260 от 02.02. 2009 г, вписан на 03.04.2009 г. Том II, № 118, Вх. рег. №413 в Служба по вписванията-гр. Костинброд.
3. УПИ IX - „За ресторант” целият от 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м. находящ се в кв.29 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Софийска област при съседи на имота: тупик, от четири страни бивш имот на АПК.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 284 от 19.10.2009 г, вписан на 26.10.2009 г. Том VI, № 66, Вх. рег. №1408 в Служба по вписванията-гр. Костинброд.

4. УПИ XIV - „ За магазин ", целият от 123 /сто двадесет и три / кв.м. находящ се в кв.2 по ПУП на гр. Годеч, Софийска област, при граници : от две страни улица, УПИ VIII – 227 и УПИ II – за озеленяване.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 310 от 23.03.2010 г. на Кмета на Община Годеч, вписан на 23.03.2010 г. Том I, № 194, с Вх. рег. № 285 в Служба по вписванията - гр. Костинброд.

II. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите по деактуване на горепосочените имоти, както и сключване на договори за безвъзмездно предаване на собствеността и владението на имотите на РПК "Ком" Годеч.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 36

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.52 от Наредбата от 26.01.2006 г. за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища общинския жилищен фонд, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч разрешава продажба чрез таен търг /по реда на чл.8, ал.2 от ЗОС/ на недвижим имот – общинско жилище - апартамент № 4 /четири/, находящ се в гр. Годеч, ул. „Г.С.Раковски”, жилищна сграда бл.№ 6 /шест/, на ІІ /втори/ етаж, със застроена площ 74,81 кв.м. /седемдесет и четири кв.м. и осемдесет и един кв.см./, документ за собственост – Нотариален акт №54, том V-852, дело №44/2006г
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на общинско жилище - апартамент №4 /четири/, находящ се в гр.Годеч, ул.„Г.С. Раковски”, жилищна сграда бл.№ 6 /шест/, на ІІ /втори/ етаж , със застроена площ 74,81 кв.м. /седемдесет и четири кв.м. и осемдесет и един кв.см./, която да бъде внесена за утвърждаване от Общинския съвет.
3. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 37

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.79, ал.5 от ЗООС и чл. 32 от Закона за управление на отпадъците с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчета за изпълнение на краткосрочен план за действие по Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Годеч през 2009 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 38

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет - Годеч приема информация от Кмета на община Годеч за работата по разработвани проекти и възможности за кандидатстване по Оперативни програми през 2010 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 39

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Не приема отчета за дейността и финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за периода 01.01.2009 година - 31.12.2009 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 5/25.03.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 40

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържали се”- 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема отчет за дейността на НЧ”Н.Й.Вапцаров” – гр.Годеч за 2009 год. и отчет за изпълнение на бюджетните средства към 31.12.2009 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/