Препис-извлечение от Протокол № 6/29.04.2010 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 41

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.2 от ЗОБ и чл.36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет - Годеч приема Отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч за първото полугодие на 2010 година и отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за същия период.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/29.04.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 42

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2, във връзка с чл.17, т.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0 ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч приема Отчета за изпълнение през 2009 година на Програмата за управление на община Годеч през периода 2007 – 2011 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/29.04.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 43

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.52 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0 ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценка за продажба на имот, представляващ общинска частна собственост – апартамент №4, находящ се на 2-ри етаж, блок № 6, ул.„Г.С.Раковски”, гр. Годеч със застроена площ на жилището 74,81 кв.м. на стойност 41 081 /четиридесет и една хиляди и осемдесет и един/ лева.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да проведе процедура по продажбата на недвижим имот, представляващ общинска частна собственост – апартамент №4, находящ се на 2-ри етаж, блок №6, ул.„Г.С.Раковски”, гр.Годеч със застроена площ на жилището 74,81 кв.м. чрез публично оповестен търг с тайно наддаване с първоначална цена от 41 100 /четиридесет и една хиляди и сто/ лева с ДДС.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/29.04.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 44

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0 ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за продажба на земя, частна общинска собственост, без търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл.36 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч на собственика на законно построена жилищна сграда върху общинска земя с площ от 675 кв. находящ се в с.Комщица, община Годеч, област Софийска, кв. 15, УПИ IX- 278.
2.Упълномощава кмета на общината да изготви договор за покупко-продажба.
3. Процедурата по продажба да започне след внасяне на необходимата такса от купувача за изготвяне на договора.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/29.04.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 45

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от Търговския закон и чл. 15, ал.3 от Устава на дружеството и писмо изх.№ 06-00-30/13.04.2010 г. на Областния управител на Софийска област, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0 ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет - Годеч упълномощава Красимир Живков - Областен управител на Софийска област с правото да представлява и гласува със съответния брой поименни акции в МБАЛ „Света Анна” – град София АД, които притежава Община Годеч на акционерното събрание, което ще се проведе на 05 май 2010 година от 10,00 часа в сградата на лечебното заведение – град София, ж.к.Младост 1, ул. „Димитър Моллов”№1.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/29.04.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 46

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0 ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2010 година на абитуриенти сираци - Випуск 2010 година за участие в абитуриентски бал, както следва:
• Калин Цветанов Цветанов - 200 лева
• Петьо Борисов Иванов - 200 лева
• Кирил Стоименов Кирилов - 200 лева
• Боби Ангелов Кирилов - 200 лева


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/29.04.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 47

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.2 от Наредбата за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0 ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Преустановява временно стационарната дейност на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД като продължи работата на клиничната лаборатория и рентгена до вземане решение от ОбС за статута на лечебното заведение /продължаване дейността, трансформиране в друг вид лечебно заведение или ликвидация/, считано от 01.05.2010 година.
2. Възлага на Кмета на Община Годеч да предприеме необходимите действия за възстановяване дейността на „Медицински център–I- Годеч”ЕООД.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/