Препис-извлечение от Протокол № 7/27.05.2010 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 48

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за 2009 година.
2. Приема отчета за финансовото състояние на „СБАЛВБ-Годеч”ЕООД за първо тримесечие на 2010 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/27.05.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 49

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 и чл.16 от ЗМСМА, и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №6/24.07.08 г. за символите на община Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Определя дата за отбелязване на традиционния празник на град Годеч „ Видовден” – 26 юни 2010 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/27.05.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 50

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.26 от Закона за Общинските бюджети и във връзка със Заповед №76/20.04.2010 г. на Кмета на Община Годеч за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци”, поради спиране на финансирането от ПУДООС, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за закупуване на ДМА - 1 брой камион за сметосъбиране и сметоизвозване – втора употреба за нуждите на Община Годеч – Звено „Чистота и озеленяване” на стойност до 65 000 лв. от капиталовите разходи за 2010 г.
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/27.05.2010 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 51

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министъра на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили и Заповед № 93/12.05.2010 г. на Кмета на Община Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
Р Е Ш И:

ОбС –Годеч утвърждава промяна на общинската транспортна схема, както следва:
I. От 01.06.2010 год. Автобуси с направление ГОДЕЧ - РОПОТ - ГОЛЕШ -ВРЪДЛОВЦИ - СТАНИНЦИ ще се движат по следното разписание:
ВСИЧКИ ДЕЛНИЧНИ ДНИ БЕЗ СРЯДА
СУТРИН 7.00 ч. тръгва от Годеч
СУТРИН 7.30 ч. тръгва от Станинци
ВЕЧЕР 18.10 ч. тръгва от Годеч
ВЕЧЕР 18.40 ч. тръгва от Станинци

СРЯДА
СУТРИН 7.00 ч. тръгва от Годеч
СУТРИН 7.30 ч. тръгва от Станинци
СЛЕД ОБЯД 14.00 ч. тръгва от Годеч
СЛЕД ОБЯД 14.30 ч. тръгва от Станинци

II. От 01.01.2011 год. Автобуси с направление ГОДЕЧ - РОПОТ - ГОЛЕШ -ВРЪДЛОВЦИ - СТАНИНЦИ ще се движат по следното разписание в сряда:
СУТРИН 7.00 ч. тръгва от Годеч
СУТРИН 7.30 ч. тръгва от Станинци
СЛЕД ОБЯД 14.00 ч. тръгва от Годеч
СЛЕД ОБЯД 14.30 ч. тръгва от Станинци
ВЕЧЕР 18.10 ч. тръгва от Годеч
ВЕЧЕР 18.40 ч. тръгва от Станинци


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/27.05.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 52

На основание чл.21, ал.1, т.7 и 8 от ЗМСМА и чл. 25 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема актуализация на дейностите и техните цени на таблицата с базисни цени на общинските помещения и терени по приложената таблица, неразделна част от това решение, както следва:
Добавя се нов ред № 19 в Раздел „Други” - „Апарати за опаковани храни, безалкохолни напитки и кафе” – за 1 брой.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/27.05.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 53

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.134, ал.2, т.1 и 6 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ и във връзка с предложение № 08-00-363/18.05.2010 г. от Кмета на община Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на село Разбойще, като се измени регулацията на улица с о.т. №19, 20, 21 и 65 и на УПИ /парцел/ ІХ-60 от квартал 16, така че да се запази границата на поземлен имот с №60, както е показано на приложената скица - проект.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 7/27.05.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 54

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.134, ал.2, т.1 и 6 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ и във връзка с предложение №08-00-372/18.05.2010 г. от Кмета на община Годеч, с гласували „за” - 11 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на село Лопушна, като се измени регулацията на улица с о.т. № 6, 14 и 13 и на УПИ /парцел/ ІХ-38 от квартал 1, така че да се запази границата на поземлен имот с №38, както е показано на приложената скица - проект.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/