Препис-извлечение от Протокол № 8/29.06.2010 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 55


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Определя продажна цена на кофи за смет тип „МЕВА” – 24,00 лв. за 1 брой с включен ДДС за закупеното количество от 100 броя.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/29.06.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 56


На основание чл.21, ал.1, т.8 и 11 от ЗМСМА и чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.62а, ал.4, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и §8, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

ОбС дава съгласие за изменение на действащия план за регулация на гр.Годеч в квартал 53, като се измени регулацията на УПИ /парцели/ ХIII-За озеленяване и детска площадка и ХV-общ., така че да се запази границата на поземлен имот с №1876 и от него да се образуват 6 /шест/ нови УПИ.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/29.06.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 57


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за”- 12 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема Информацията относно изпълнение на Наредба №4/2008 г. на ОбС за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч и издадените наказателни постановления по Наредбата за периода 01.06.2009 година - 30.06. 2010 година.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/29.06.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 58


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с гласували „за”- 13 общински съветници; „против”–0 ”въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч приема информацията за изпълнение на общинския План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в община Годеч.

Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/29.06.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 59

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, и чл. 3 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против”–0 ”, въздържали се”-0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Годеч приема отчет-анализ за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2009 година.
2. Приема общинска Програма за закрила на детето в община Годеч през 2010 година.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 8/29.06.2010 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 60

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от Търговския закон и чл.15, ал.3 от Устава на дружеството и писмо изх.№ 01.01-69/28.06.2010 г. на Областния управител на Софийска област, с гласували „за” - 13 общински съветници; „против” – 0 ”въздържали се”- 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет - Годеч упълномощава Красимир Живков - Областен управител на Софийска област с правото да представлява и гласува със съответния брой поименни акции в УМБАЛ „Света Анна” – град София АД, които притежава Община Годеч на 30-то извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21 юли 2010 година от 10,00 часа в сградата на лечебното заведение – град София, ж.к.Младост 1, ул.„Димитър Моллов”№1.


Председател на ОбС:
/Вл.Василев/